top of page

׳מה נשתנה הלילה הזה׳ דהיינו ׳הגלות הזה׳

אחי ורעי! הנה כתיב בנביא ירמי' ע"ה "עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לוא נושענו" (פ"ח פס' כ)


והנה אנו צריכים לדעת מה הסיבה לכך, והנה איתא בדב"ק של רבי יעקב יוסף כ"ץ מפולנאה[1] זיע"א בספה"ק תולדות יעקב יוסף, פרשת צו - אות ב

וזהו כוונת בעל הגדה מה נשתנה הלילה הזה שהוא הגלות הזה, מכל גליות שהאריך זמנו ונסתם הקץ. ומתרץ לו כי ד' מדות אלו הם סיבת אריכות הגלות.


א', העדר השלום ומציאת מצה ומריבה, שבכל הלילות אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה בכל עיר ועיר.


ב', הממון, וזהו שאמר בכל הלילות אכלו שאר ירקות שלא היו להוטין כל כך אחר הממון והיו מסתפקים בירקות כדאיתא בעירובין (דף כב.) איכא קורמי באגמא, והלילה הזה כולו מרור רמז לאסיפת העושר הממרר חיי בעליו.


ג', התאוה, זהו שאמר בכל הלילות אין אנו מטבילין, כי הטיבול הוא דרך בעלי תאוה שיהיו תאבים לאכול וכו' (כמו ששמעתי (עיין פרשת בהר) ויתאוו תאוה וכו' (תהלים קו, יד) ודפח"ח), והלילה הזה ב' פעמים.


ד', הגאוה, זהו שאמר הלילה הזה כולנו מסובין, סימן חירות וגאוה ע"כ יעו"ש:מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות

שהשי"ת יזכנו להתגבר על אלו ד' מדות שבגללן נארכת הגלות, ויש לציין שהסיבה הרביעית אחד מענפיה היא הציונות הארורה שחושבין עצמן לבני חורין מהמצות... שהרי יש להסתכל שמאז שקמה לה המדינה הזאת 'מלכות של מינות' (מסכת סוטה, דף מט ע"ב) הנה הערב-רב מכניסין עירבוביא בכל דבר של קדושה ומנסים לערברב את הטמא עם הטהור, ואת החולין עם הקדושה וממציאים המצאות בשם 'גילוי הקודש שבחול' ועוד טוענין ש'צריך להשפיע מבפנים' עפ"ל


מי יתן ושנזכה להנצל מכל הארבע מידות הללו ונזכה לגאולה האמיתית


ברכת פסח כשר ושמח לכל בית ישראל


___________________

[1] ה'תנ"ה - כ"ד בתשרי ה'תקמ"ב

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page