top of page

ההכלה של הכפירה בתורה

אחי ורעי! דע לך שמצינו אצל בעלי הדעות המשובשות, ובפרט אצל הרע-בנים של הכיפות הסרוגות שמרמים את הציבור שלהם כידוע לכל בר-שכל, שיטה חדשה שמנסים להתאים אותה לפי רוח התקופה והיא נקראת 'הכלה' דהיינו מלש' 'להכיל'...והנה מכבסת המילים הזאת היא דבר פלא שבמושג הזה פתאום הם משתמשים בו כדי להכליל גם כן פורקי תורה ומצות, ה"י


דוגמא מזעזעת לכך אנו מוצאים אצל בעלי הדעות המשובשות הנלוזים הללו שאם יהי' אצלם מישהו שהחליט שהוא איננו רוצה ללכת לפי ההלכה האוסרת משכב זכור, ויחליטו לטעון שיש להם דבר הנקרא 'נטיות הפוכות', אזי הם יכילו אותו.... ועד יטענו החולי נפש הללו טענה 'ואהבת לרעך כמוך' והנה חז"ל כבר ביארו לנו באר היטב היטב באר


רבי משה מקוצי זיע"א, ספר מצות גדולות (סמ"ג), מצות עשה ט - לאהוב כל אדם מישראל[1]

מצוה "ואהבת לרעך כמוך". כללו של דבר "דעלך סני לחברך לא תעביד" כדאיתא במסכת שבת (דף לא.). ובירושלמי דנדרים (פ"ט ה"ד) גר׳ מי שיושב ומחתך בשר והכה ידו בסכין, וכי תחזור ידו ותכה ידו להנקם?!

ודווקא "לרעך", שהוא רעך בתורה ובמצות. אבל אדם רשע ואינו מקבל תוכחה, מצוה לשנאותו (פסחים קיג:) שנאמר יראת ה׳ שנאת רע. ואומר "הלא משנאיך ה׳ אשנא ובמתקוממיך אתקוטט. תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי" (תהלים קלט, כא-כב).


להבדיל מציבור יראי ה' שבמקרה כזה ויתגלה אחד שהעדיף ללכת אחרי שרירות לבו, אזי שינדו אותו ו/או יחרימו אותו, ולאחר מכן ישלכו אותו מהצבור, הקהילה וכו'...


אזי שאם נרצה לתאר לעצמנו את המושג הכלה באופן של אלמוני פלוני שצריך ללכת להתפנות בשירותים, אזי אם הוא ירא ה' הוא ילך ויתפנה מהרעי שלו


ואילו אצל בעלי הדעות המשובשות הם יעדיפו להשתמש במושג 'הכלה' ואפילו יטענו טענה כגון 'להשפיע מבפנים', וזה כבר נהי' אצלם חולי רעה, דהיינו שבמקום ללכת לשירותים ולהוציא את הרעי, הם יעדיפו מבחינה ציבורית להכיל את הצואה בתוך גופם, וזה ממש שיקוץ, כדכתיב בחומש דברים, פרק ז פס' כו'

ולא תביא תועבה[2] אל ביתך והיית חרם כמהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא


ומזה יש ללמוד עד כמה ליצנות ואומללות יש בצבור הנ"ל שחושב כאלו דעות משובשות

___________

[1] אין מצות "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ" אלא על אחיך בתורה ומצוות (שאילתות שאילתא כז; רמב"ם אבל שם; סמ"ג עשין ט; יראים השלם סי' רכד. ועי' סמ"ק מצוה יז),


שרֵעֲךָ נקרא רעך בתורה ובמצוות (סמ"ג שם),


שכָּמוֹךָ פירושו כמוך במצוות (יראים שם; הגהות סמ"ק ט),


שהרשע מצוה לשנוא אותו (עי' פסחים קיג ב, ותוס' שם ד"ה שראה, ורמב"ם רוצח יג יד).


[2] מסכת נדרים, דף נא ע"א

הכי אמר רחמנא "תועבה" תועה אתה בה


בעלי התוספות הק' זיע"א, תוספות, שם, ד"ה תועה הוא בה

תועה אתה בה. שמניחין נשותיהן והולכין אצל משכב זכור: תבלין יש בביאה זו משניא הדא ביאה מכל ביאות:


הר"ן זיע"א, שם

תועה אתה בה. שמניח משכבי אשה והולך אצל זכר:


ההכלה של הצבור המזרחי כלפי פורקי עול תורה ומצות

ההכלה של הצבור המזרחי כלפי מגלי עריות

ההכלה של הצבור המזרחי כלפי משכב זכור

ההכלה של הצבור המזרחי כלפי איסורי דאוריתא

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page