top of page

מפלגה מלשון פילוג ומלשון פיגול

אחי ורעי! דע לך שגאולת ישראל תלויה באחדות ישראל, כדאיתא במדרש בראשית רבה, פרשה צח, ס"ק ב

נעשו ישראל אגודה אחת, התקינו עצמכם לגאולה


ואיתא במדרש תנחומא, נצבים, סי' א'

כן אתה מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו אגודה אחת


ועוד איתא בדב"ק של זקני המהר"ל מפראג זיע"א, נצח ישראל, פרק י

ואיך לא יהיה דבר זה, כי השם יתברך שהוא יחיד בעולם, איך לא יהיה לו בעולם אומה השייכת לו, ויש לה התיחסות אליו, שהיא גם כן אומה יחידה בעולם הזה, כמו שהוא יתברך יחיד. והם ישראל, שעליהם נאמר (ש"ב, ז, כג) "ומי כעמך ישראל גוי אחד", שיש להם התורה, ובשביל זה הם עם אחד. ולא כמו שאר אומות, אין להם תורה מן השמים שהיא תורה אחת, רק יש לאומות דת נימוסית, ודת נימוסית אפשר שיהיה בפנים הרבה. רק התורה כתיב בה (במדבר טו, לא) "תורה אחת תהיה לכם", ועל ידי התורה גם כן ישראל עם אחד. אומה כמו זאת, היא שייכת אל השם יתברך, שהוא יתברך אחד (דברים ו, ד). ואם כן, איך נאמר כי מעלת ישראל בטילה מהם ואינם אל השם יתברך, והרי מוכרח שיהיה נמצא אומה יחידה בעולם שהיא אל השם יתברך:

אזי שכעת מובן מדוע גאולתנו מתעכבת כ"כ, והיא החולי הרע הזה המכונה 'בחירות'... כי כל עניין של מפלגה היא מלשון 'פילוג' דהיינו שזה מורה על הפך האחדות


ודבר נוסף מפלגה היא ג"כ מלשון 'פיגול' דהיינו שכל עניינה הוא עבודה זרה ממש שהרי בעבודה זרה היא ההפך מאחדותו ית'.


ושני הלשונות האלו מעידים על דבר אחד שהבחירות הינם עבודה זרה ממש וכל הלוקח חלק בהם הוא מעיד על עצמו שהוא שאין לו חלק באלקי ישראל, רח"לוהמשכיל יבין ויוסיף לקח

עבודה גרפית שמבטאת את הזעקה של הנשמה 'חפרתם את המוח עם הבחירות האלה, חאלס'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page