top of page

לכבוד יומא דהילולת בעל משנת חסידים

אחי ורעי! לכבוד הילולת הצדיק רבי רפאל עמנואל חי ריקי זיעועכי"א, הנה עלה לתרופה ממשנתו הקדושה והטהורה


המקובל האלקי רבי רפאל עמנואל חי ריקי זיע"א, פי' חזה ציון על תהילים

כי אקח מועד אני מישרים אשפוט (תהלים עה ג) דהיינו כשיגיע מועד הגאולה הרי מבואר במדרש אז אני מישרים אשפוט לאומות העולם שמחרפים ומגדפים אתכם ומנאצים שמי... ועוד יש לפרשו כ"י אק"ח מוע"ד אנ"י, יחי"ד הוא בסופי תיבות, ואחיש הגאולה מעצמי אז מישרים אשפוט, אבל אם אין אני לוקח אותו מועד להחישה אלא שאתם מבקשים להביא משיח שלא בזמנו בכח, לא אוכל לשפוט מישרים לאומות העולם כי אם תפלו בידם, כי השביע הקב"ה לישראל שלא יטריחו להביא משיח שלא בזמנו אם אינו בא מיד ה' ברוב הזכיות כמאמרם ז"ל על פסוק השבעתי אתכם בנות ירושלם וגו', ולכן עבדו את ה' ולא תתרעמו על גלותכם כי אני לא שכחתי הדבר הגדול אשר עשיתם בקבלת התורה שמבלעדי' היה העולם חוזר לתהו ובהו ונמוג.ומעניין זה ראוי לציין כי בעלי הדעות המשובשות חושבים לעצמם מבינים גדולים בתורה וטוענים כי הרבנים הספרדים ו/או הצפון אפריקאים ח"ו תמכו בציונות ו/או היו ציונים (עפ"ל)


ח"ו מלומר דברי כפירה כאלו, ואינם אומרים כך בגלל שהינם בורים ועמיארצות, ואלו שמביאים חוברות צבעוניות לימי אידיהם ומצטטים דברי רבנים ו/או כביכול 'רבנים' הרי הם עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפינחס ואינם בכלל ממזכי הרבים אלא ממחטיאי הרבים, וה"י יסיר אותם מעלינו ע"מ שנוכל להנחיל את דעת תורתינו הק' והאמיתית, בב"א


משנת חסידים למקובל האלקי רבי רפאל עמנואל חי ריקי זיע"א

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page