top of page

תמכין דאוריתא

אחי ורעי! דע לך שכעת בתקופת עקבתא דמשיחא ולמדנו חז"ל שנאבק שרו של עשו עם יעקב אבינו ע"ה, ראה שהדרך היחידה לבטל את כוחו של זרעו של יעקב אבינו ע"ה בתקופת עקבתא דמשיחא היא ע"י הפגיעה בלימוד תורתינו הק', והדרך לכך היא ע"י הפגיעה בתמכין דאוריתא, וכך מבואר בזוה"ק, ח"א, דף קעא ע"א

תא חזי כמה עקימו וחכימו אתחכם בההוא ליליא ההוא דרכיב נחש לקבליה דיעקב, דהא איהו הוה ידע דכתיב (שם כז כב) הקול קול יעקב והידים ידי עשו, ואי פסיק קלא דיעקב, כדין והידים ידי עשו, בגין כך אסתכל לכל סטרין לאבאשא ליה ליעקב ולאפסקא קליה, וחמא ליה תקיף בכלא, דרועין מסטרא דא ומסטרא דא דאינון תקפין, גופא דאתתקף בינייהו, וחמא תוקפא דאורייתא, ואתתקף בכלא, כדין וירא כי לא יכול לו, מה עבד מיד ויגע בכף ירכו, דאתחכם לקבליה, אמר כיון דאתברו סמכין דאורייתא, מיד אורייתא לא אתתקף, וכדין יתקיים מה דאמר אבוהון הקול קול יעקב והידים ידי עשו, (שם מ) והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך.וכעת הערב-רב וכת דיליה מנסים בכל כוחם בכל מיני התחכמויות ('תא חזי כמה עקימו וחכימו אתחכם') לחבל ב'תומכי התורה' דהיינו הרגלים (גיד הנשה שבירך) שהם המעמידים את לומדי תורתינו הק', שהיא הכוח שלנו (הקול קול יעקב) נגד שרו של עשו (והידים ידי עשו)
בפרט דורנו אנו שאנו צריכים את התורה שמגלה לנו את העיקר לימוד תורתינו הק' נגד הכפירה הציונית, בדור עקבתא דמשיחא, הדור שלפני ביאת משיח בן דוד

יהי רצון שיתקיימו הברכות לכל תמכין דאורייתא וע"י לימוד תורתינו הק' בפרט כשהוא בכח תלמוד תורה דרבים זוכין לכל הישועות נגד הכפירה הציונית

וכן איתא בספר החינוך, סימן תצח - המצוה שלא למנות מלך על ישראל כי אם מבני ישראל
ומשורש המצוה אתה דן שאסור גם כן למנות על הצבור אנשים רשעים ואכזרים. והממנה אותם, מפני קורבה או מיראתו להם או להחניפם, לא תסור רעה מביתו ועל קדקדו של אותו רשע ירד. ומי שלא ירא מכל אדם להועיל לרבים בכל כחו, שכרו יהיה אתו מאת השם יתברך תמיד בעולם הזה, ונפשו בטוב תלין לעולם הבא, וזרעו יירש ארץ.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page