top of page

קטוע מהר סיני

למען אחי ורעי! דע לך שקיימת בעיה ידועה בציבור של בעלי דעות משובשות, בעיקר אצל אלו המכונים אצלם 'רבנים'[1] והיא נקראת 'חוסר מסורת', דהיינו שאין להם 'מסורת', לא מסורת בלימוד תורה, לא בתורה שבכתב ולא בתושב"ע


וכן איתא במס' סנה' ירושלמי, פ"ד סוף הל"א (פסיקתא רבתי פרשה כא)

אמרין ההוא תלמידא לא הוה ידע מורייה. אמר ר' יעקב בר דסאיי דההוא תלמידא קטוע מטורא דסיני הוהרבי דוד בן נפתלי הירש פרנקל[2] זיע"א, קרבן העדה, שם

אמרין. אמרו תלמיד זה לא ידע להורות ולא היה אלא חריפות של הבל ודלא כרב שאמר תלמיד וותיק היה:

ההוא תלמידא. היה נפסק מהר סיני שהפך ומבלבל דברי התורה:רבי משה מרגליות[3] זיע"א, פירוש פני משה, מסכת סנהדרין פרק ד

לא הוה ידע מורייה. לא ידע כלום להורות כהלכה ופילפול של הבל היה לו:

קטוע מטורא דסיני הוה. כלו' שלא קבל לחלקו בתורה כלום מהר סיני דכל הנשמות היו שם וקבל כל א' חלקו בתורה כדכתיב אשר ישנו פה ואשר איננו פה:והדברים ברורים ואינם צריכים כלל וכלל הרחבה...


אבל פועל יוצא של הדבר כן ישנו צורך להביא והוא בעצם שמכיוון שאין להם חלק בתורתינו הק' כלל וכלל אזי הם מחפשים להשלים את החסרון מתחומים אחרים, כגון פילוסופיא, פסיכולוגיא, פוליטיקה, דתות מהמזרח, וכיו"ב, רח"ל


ומכיוון שכך ישנו עוד ב' פועלים יוצאים והם

א. בעצם מי שגדל בחינוך שלהם יוצא חילוני עם כיפה

ב. זורק את כל מה שלמד, לא מתוך רצון באמת אלא משום עצלות לברר את האמת (כי רק 5% מהציבור הנ"ל אח"כ יוצא חרדי)


דכל הנשמות היו שם וקבל כל א' חלקו בתורה כדכתיב אשר ישנו פה ואשר איננו פה

_______________________

[1] ויש לומר שבאמת אולי רק נקראים כך אבל בפועל יש ב' סוגים אצלם האחד הם בעלי הנטיות הפילוסופיות דהיינו שהם 'פילוסופים' ותו לא, והשניים הינם בעלי נטיות אקדמיות דהיינו 'פרופסורים' ו'ד"ר'., ואלו נקראים 'רב ד"ר'


[2] רבי דוד בן נפתלי הירש פרנקל זיע"א - נולד ב-ה'תס"ז רבה של קהילת ברלין מ-ה'תק"ג ועד פטירתו. חיבר את הפירוש "קרבן העדה" על התלמוד הירושלמי, נלב"ע כ"ב בסיוון ה'תקכ"ב.


[3] רבי משה מרגלית זיע"א - נולד בקיידאן שבליטא בשנת ה'ת"ע, מחבר הפירוש "פני משה" ו"מראה פנים" על הירושלמי, שימש כרב בכמה קהילות, היה אחד מרבותיו של הגאון מווילנא זיע"א, היה בקיא בשני התלמודים ובכל ענפי הספרות התלמודית והרבנית. הרבה להיעזר בתוספתא, בפירושי הראשונים ובמדרשי ההלכה והאגדה השונים. הוא גם התייחס לבעיות גרסה, לסוגיות קטועות וכפולות ועוד. נלב"ע בשנת ה'תקמ"ה.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page