top of page

לכבוד יומא דהילולת רבי זושא מאניפולי זיע״א

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי זושא מאניפולי זיע"א, הנה לימוד גדול לגבי לימוד תורתינו הק' שלמדנו רה"ק רבי זושא מאניפולי זיע"א - לאפוקי מהבנתם המשובשת של בעלי הדעות המשובשותאיתא בספה"ק בוצינא קדישא[1], סי' כה, דף יא

פעם אחת בא הרב הקדוש הרבי ר' זושא זצללה״ה אצל הרב הקדוש הרבי ר' שמעלקי מניקלשבורג זצללה״ה וביקש ממנו שילמוד עמו השיב לו הרה״ק רר''ש אם אתם תלמדו עמי בחכמת הנסתר אלמוד אני עמכם בנגלות התורה ונתרצה הרב ר' זושא לזה ואמר לו יהי כן כדבריכם וישאל אותו הרר״ש איזה לימוד הוא רוצה והשיב לו הרב ר' זושא כדרכו בקודש בענוותנותו הגדולה בזה הלשון הנה זושא הוא עם הארץ גדול וצריך ללמוד עמו משניות ולפרש כל תיבה ותיבה בפני עצמה בלשון אשכנז והתחילו ללמוד מתחלת מס' ברכות ופירש לו תיבה הראשונה מאימתי (פון ווען) קורין את שמע.


אז הפיל הרב ר' זושא את עצמו לארץ באימה ופחד גדול ואמר להרה״ק הרבי ר' שמעלקי מאין אתם יודעים שתיבת מאימתי פירושו הוא (פון ווען) דלמא פירושו מלשון אימה ופחד (פאר פארכט) מחמת אימת השם יתברך צריך לקרות את קריאת שמע. אז אמר לו הה״ק הרר״ש למדו אתם לעצמיכם כמו שתרצו (ס' לקוטי תורה וש״ס):דהיינו שרבי זושא מאניפולי זיע"א מלמד אותנו שכאשר ניגשים להתחלת לימוד התורה – ולא רק לתושב"ע (כי זה תחילת לימוד תושב"ע) אלא גם לתורה שבכתב - דייקא חובה ללמוד מתוך יראה ופחד, ולא מתוך קלות ראש שמרגילין לערוה כדרכם של בעלי הדעות המשובשות, כידוע...


חתימת כי״ק של רבי זושא מאניפולי זיע״א

________________________

[1] הכריכה הפנימית:

ספר בוצינא קדישא

שבח מלין עילאין ודברים נפלאים מעשים נוראים חידושים נפלאים מקדוש עליון נורא דומה למלאכי מרום גדולת אהבתו יראתו וגם רבים טעמו שמעו וחזרו בתשובה ה"ה הרב הקדוש והנורא איש אלהים בוצינא קדישא מורנו ורבינו ר׳ משולם זיסל המפורסם בעולם בשם קדשו הרבי ר׳ זושא זי״ע ועכ״י זצוק"ל מאניפאליע.

נלקט ונאסף בשקידה רבה מפי סופרים וספרים ונסדרו בסדר נכון ובדיוק גדול מוקדם ומאוחר מן ימי נעוריו. והסתופפו בצל הקודש של מרן המגיד הגדול ממעזריטש. והילוכו נע ונד בגולה. והסתופפו בצל הקודש של אחיו הה״ק הרר״א מליזענסק. ואח״כ כאשר נתעלה וישב על כסא קדשו והרביץ תורה וקדושה בישראל עד יום ב׳ לחודש שבט שנת תק״ס שעלה למרום לישיבה של מעלה.

תנצב"ה

הק' נתן נטע הכהן האבד״ק קאלביעל

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page