top of page

שמירת הברית וגאולת ישראל


מאמר זה מוקדש לע”נ יונה ‘יוג’ין’ בן אהרן ז”ל תנצב"ה

אחי ורעי! הנה זכינו להגיע להתחיל את חומש שמות ופרשת שמות


והנה בפרשת השבוע יש לשאול מדוע לאחר שהשי"ת מינה את מרע"ה להיות שליחו הנאמן 'רעיא מהימנא' לגאול את בני-ישראל מארץ מצרים, לאחר כל השו"ט שהי' ביניהם, מספרת לנו תורתינו הק' על כך שמרע"ה נאכל ע"י מלאכי חבלה שהינם שלוחיו של הקב"ה (פרק ד', פסוקים כ"ד-כ"ו)


ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו:

ותקח צפרה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי:

וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולת:

ופירש"י, שם

(כד) ויהי בדרך במלון - עג משה: ויבקש המיתו - למשה לפי שלא מל את אליעזר בנו ועל שנתרשל נענש עונש מיתה. תניא א"ר יוסי ח"ו לא נתרשל אלא אמר אמול ואצא לדרך סכנה היא לתינוק עד שלשה ימים אמול ואשהה שלשה ימים הקב"ה צוני לך שוב מצרים ומפני מה נענש מיתה לפי שנתעסק במלון תחלה (במסכת נדרים דף לא). והיה המלאך נעשה כמין נחש ובולעו מראשו ועד ירכיו וחוזר ובולעו מרגליו ועד אותו מקום הבינה צפורה שבשביל המילה הוא:

(כו) וירף - המלאך ממנו. אז הבינה שעל המילה בא להורגו:

ועניין זה בא ללמדנו מוסר גדול שאי אפשר ללכת לגאול את ישראל ללא תיקון ושמירת הברית

כדאיתא בזוה"ק ח"א דף רטז ע"ב

אמר רבי יוסי, שכינתא לא שריא אלא באתר שלים, ולא באתר חסר ולא באתר פגים, ולא באתר עציב, אלא באתר דאתכוון באתר חדו

 

והנה זה פלא שבדורות הללו קמו להם מפירי ברית למיניהם והצליחו בעוה"ר להקים מלכות של מינות וכפירה בהשי"ת, ה"י


ואילו אז כוח הרבנים הי' תקיף כמו בתקופת ש"צ ימ"ש, בוודאי היו מצליחים להפריד את 'תרבות אנשים חטאים' הזאת ממנו מאתנו כפי שהציע בזמנו המהרי"ל דיסקין זיע"א כידוע לכל


אבל נראה הדבר מדוע ש"צ שהסתיר כוונתו וב"ה נכשל, אבל אלו מכת הציונות למרות שמצהירים בריש גלי כל כוונתם מבלי להסתיר מאומה מכוונתם


ונראה הדבר שהסיבה לכך שהצליחו הוא מכיוון ש'מעשה שטן הצליח' כפי שקרה בחטא העגל (עיי"ש בפירש"י) שגרם להם לחשוב כאילו מרע"ה מת שזה ההפך מ"זכרו תורת משה עבדי" רח"ל, והדרך שגרם להם זה דרך הדמיונות שהראה להם דמות דיוקנו עולה השמימה, רח"ל.


ובעזהי"ת נזכה להתחזק בתקופת 'עקבתא דמשיחא' מכל מיני מרעין בישין ודעות משובשות, ונזכה לתשועת עולמים בב"א

ברית המילה של יצחק אבינו ע"ה (רגנסבורג, ה'ס)
 
ירחון מורשה - גליון עשיר, מלא תוכן יהודי מרתק ויחודי, חקר הסוגיות העומדות על הפרק - לחרדים לדבר ה'
תהיה גם אתה שותף בפרסום האמונה והפצת המעיינות חוצה

ראיון שנערך והתפרסם בעלון 'אמרתך חייתני' פר' ויחי תשע"ט

כתבה אודותי ב'תפארת השבת' ה'תשע"ט

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page