top of page

כאשר תורה ואקדמיה נפגשים, האסון בדרך

אחי ורעי! דע לך שמצינו אצל בעלי הדעות המשובשות שיבוש שנובע בעיקר כאשר הם החליטו ללכת ללמוד באקדמיה והשכלה ולחפש 'הרחבת אופקים'


והנה מצינו שהתחילו להיות עם הנגע הרע הזה התחילו לחשוב מחשבות של כפירה וללמוד את התורה בצורת חשיבה, שאותם אתאר בצורה של שלילה להבין מה הן

א. התורה היא לא ספר היסטוריה

ב. התורה היא לא ספר של סיפורים


וכן איתא בזוה"ק ח"ג, פרשת בהעלותך, דף קמט ע"ב

וזכאין אינון ישראל דאתיהיב להו אורייתא עלאה אורייתא דקשוט, ומאן דאמר דההוא ספורא דאורייתא לאחזאה על ההוא ספור בלבד קאתי תיפח רוחיה, דאי הכי לאו איהי אורייתא עלאה אורייתא דקשוט אלא ודאי אורייתא קדישא עלאה איהי אורייתא דקשוט.


דהיינו שכאשר מתחילים ללמוד תורה ובנוסף ג"כ אקדמיה מתחילים להגיע למחשבות והרהורי כפירה (ה"י) ומסתכלים בתורתינו הק' באופן של אוסף סיפורים ו/או ספר היסטוריה, וכן מצינו ביטוי מסוג זה המבוטא באופן כזה

עוד סיפור מהפטרה (עפ"ל)


דהיינו שכאשר אומרים טענה כזאת שהתחילה אצל המשכילים שמשמעותה היא שמה ששמעו עד כה בקריאת ספר תורה הי' סיפור, רח"ל וכעת הם צריכים גם לשמוע הפטרה ולקרוא לכך ג"כ 'סיפור' ה"י


והנה מצינו בדורנו אנו שקמו להם קבוצה בצבור החרדי עם דעות משובשות שטוענים שהם צריכים ללמוד באקדמיה כדי להתקדם בחייהם, אבל בפועל הינם נהיים כמו שאותם מזרחיסטנים היו בתחילת דרכם וכבר אינם כי פרקו עול תורה ומצות ונהיו חילונים לכל דבר, לכן הירא דבר ה' יתרחק מדעותיהם הכוזביות כי מהם לא נמצא לא תורה ולא יראת שמים אלא לרוב ליצנות ורעות רוח נגד גדולי ישראל....


הנה דוגמא לשיבוש השכלי שהתפתח אצל המזרחי וכעת גם מאיים על הצבור החרדי

אקדמיה - דוגמא לשיבוש השכלי שהתפתח אצל המזרחי וכעת גם מאיים על הצבור החרדי

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page