top of page

לכבוד יומא דהילולת כ״ק האדמו״ר רבי מרדכי חיים קסטלניץ מסלאנים זיע״א


כ״ק האדמו״ר רבי מרדכי חיים קסטלניץ מסלאנים

אחי ורעי! ידי"נ לכבוד יומא דהילולת כ״ק האדמו״ר רבי מרדכי חיים קסטלניץ מסלאנים זיע״א, נלב"ע י"ב טבת ה'תשי"ד לפ"ג


מקצת פעולתיו בקודש שמונה להנהיג עדת חסידי סלאנים אחרי הסתלקות המהרשד"י מסלאנים הי"ד זיע"א, נודע בגודל מדרגותיו וצדקות וגאונות ופרישותו היתירה, והיה מקנא קנאת ד' צבאות בכל כוחו נגד כיתות הציונים והנגררים אחריהם, והיה לו התקשרות מיוחדת לרביה"ק מסאטמר בעל ויואל משה זיע"א


והנה עלה לתרופה ממשנתו הבהירה, מכתב הדרכה תוכו רצוף דברים יסודיים ונחוצים בענין התבדלות מרשעים והמסתעף


אגרת קודש[1] מאת כ"ק האדמו"ר מסלאנים, רבי מָרְדְּכַי חַיִּים קסטלניץ 'מאטיל סלאנים'ער' זיע"א


מכתבו קבלתי, וכבר עניתיו על זה, אבל בהמשך הזמן אעיר עוד על טענת מע״כ.


א) שכתבת שלא רצית להשיב, זאת אומרת שלא חששת להחששות שכ׳ רק שאין רצונך להיות בורסקי. אם כי רב גוברך בש״ס ופוסקים נגדי, אמנם דעת להבדיל בין טוב לרע לא למדת, כי בימיך לא גודלת בין חכמים כאלו, והיותך ב.... הביאך שתוכל לסבול רשעי ארץ, במקום שעליהם נאמר: ״הלא משנאיך ה׳ אשנא ובתקוממך אתקוטט״, וא״ת האיך כהיום נוכל להתקוטט והסכנה מצוי׳ - אשאלך, והאיך אנו כהיום בין שבעים אומות זה יותר מאלף ושמונה מאות שנה, אלא ההפרשה מפתם ושמנם ויינם ובנותיהם ומלהתחבר עמהם באסיפות וטענות, זהו ההתקוטטות ובמה שאומרים בשמו״ע ולמלשינים, וכ״ש עם מינים ישראל דפקרי טפי, ואפילו לפי דבריך שאם תתחבר עליהם תיעשה בורסקי ובשם, היינו רב לישיבה ולחרדים ובורסקי ביחד, אי אפשר, ואם תבוא לביתם היינו לביהכנ׳׳ס שלהם האם תבוא להכותלים, מובן שיבואו כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש אז ויבוא לויכוחים וטענות, ותשמע דברי כפירה, ואז יקרא הבית הזה גם בית המינים שאסור לקרב לפתח ביתה.


ב) במה שכתבת, שאנשי פולין לא קבלו שיטת ה״חתם סופר״, זה טעות, שהח״ס לא עשה בעצמו רק עם כמה צדיקים והי׳ בזה גם הר״ר משה טייטלבוים והסיבה הי׳ שאז התארגנו רשעי אונגערין ואוסטרייך ועשו בתי כנסיות הנקרא טעמפיל ופרצו כפי רוחם כמה פירצות בדת, והעמידו פרדיגר'ס רשעים גמורים, וראו שאם לא יתארגנו גם הם ויחלקו לקהלות. ורוב העם כמעט נטו אז, ויחזיקו מקום בממשלה ויוכלו לכוף כל המון בית ישראל על דרכם כמו שעשו אח״כ באמת, עד אשר פעלו הצדיקים שבשם אצל הממשלה שיהיו ברשות עצמם, ובפולין לא הוצרכו אז, כי שם הי׳ עוד יותר הבדל על ידי שהיו שם מנהיגי החסידות שאפילו מהאשכנזים נפרדו, והיו אז יד חזקה נגד הפושעים, ולא הי׳ בידם להתארגן והיו מתחבאים מפניהם, וכיון שלא התארגנו לא חששו להם, ואח״כ כשהתארגנו רשעי ארץ, הם הציונים והמזרחים העוזרים להם והטעו כמה מישראל ושחדו לכמה רבנים שיהיו בעזרם, ועמדו לפני האומות לתבוע הארץ, ולא רצו לצרף בשום דעת תורה, נתעורר האדמו׳׳ר מסלאנים לעשות אגודת ישראל ברוסי׳ כמו שהי׳ חברת מחזיקי הדת בגרמני׳, ואז לא הבינו אנשי פולין, ואמרו אפשר בליטא צריכים זאת מפני ששם לא הי׳ כ׳׳כ השפעת הגיטע יודין, אבל אח״כ הבינו ועשו חברת ״שלומי אמוני ישראל״, ואח״כ חתמו יותר משבעים רבנים שמוכרח לצאת מקהלתם, ולולא ר׳ חיים זאנענפעלד ובני הישיבות שמסרו נפשם שלא לילך בשיטת העוכר ישראל (רב ציוני ידוע) שרצה לערב טוב ברע, ונתערב, ועשה ופעל לרע לו ולמשפחתו, לולא הר׳ ר״ח ז״פ שהלך בשיטת הח״ס, כבר הי׳ נהפך ירושלים לעיר הנדחת כמו כל הקלניות, ואני אורי שאסור לאיש כמוך שטבעך מטה אל החסד והרחמים להתערב בפוליטיק, התורה איננה סובלת פוליטיק ולא פשרה.


הסדר בעולם הכלל, כל זמן שהיינו בין הזאבים הטורפים שהממשלה הי׳ לה פקיד, והקהלה הי׳ לה כומר, ואיזה מבעלי דעה התעסקו עמהם בשוחד דברים ושוחד ממון להנהיג הקהל שלהם שלא יפרצו ברציחה יותר, אבל שיהי׳ הרב מישראל הרב, וגם שיהי׳ כומר שלהם, לא הי׳ אפשר כי אין מלאך אחד עושה ב׳ שליחות, ושאני מינות דמשכי.


והנה הודיעני מה שם תוכל לקרוא לקהלה זו המורדת במלכות שמים המוסרת את בניהם ובנותיהם לכופרים ויש להם חוקים שיוכלו להבחר בהנהגה כופרים.


ומי שנעשה חבר לרשעים, סופו שיהפך הקערה על פיה, כי לא יתכן שיזדמן לו מי שינהוג בו כבוד אחר התחברו לרשעים אלו, כמו שהגיע להעו״י שכפה (קוק) ונעשה אח״כ שונא לישראל החרדים ורדף את בני הישיבות, והנה בדרך דרוש יכולים להפוך את כל התורה לפלסתר, כי הי׳ האיש הזה דורש לא פוסק, ואיש כזה הי׳ טוב שיהי׳ רב דוקא לרפארם ולכופרים. וכמה שהי׳ פועל עליהם הי׳ טוב, אבל רב לכופרים ולחרדים ביחד אי אפשר, ומי לנו גדול מיהוא שהשמיד את בית אהאב אבל לא ביטל את העגלים שעשה ירבעם שהושיב רשע אצל צדיק נתחשבו בניו עם הרשעים ואני מעיד שככה הי׳ ב... כמה חברות של רשעים ונתפזרו בעזר ה׳, וגם היום מובטח אני שבקרוב יתפזרו ויתפרדו כל פעלי און, רק שאתם לא תתנו יד להפושעים, ושבקי׳ לרויא דממילא נפיל, ואדרבא תרגילו לבניכם ובנותיכם ולא תתנו להם שום כבוד בפניהם, כדי שידעו שהם מובדלים ומופרשים מעדת ה׳ ואין להם חלק באלקי ישראל, ולהטועים שבהם שנגררים אחריהם תודיע להם הרע שבזה כדי שיבינו, ועם ישראל הכשרים לא אלמן ישראל, יפרשו הרבה מהם.


כללו של דבר, לא תקמצו בדבר ולעורר שנאה על המסיתים האלו בגלוי ובסתר איך שתוכלו, שמעתי מהר״ר חיים אליעזר זצ״ל, שבליזענסק היה צדיק אחד וחכם, והי׳ משתדל לעשות מחלוקת בין שני רשעים שהי׳ פקידים בעיר מישראל, והי׳ אומר לו אינך יודע איך שהוא שונאך, ולחבירו כמותו, ותן לחכם ויחכם עוד.


ולא תביאך טוב חסדך וסבלנותך לשכוח מעשה הרשעים אלו אשר כבר פעלו לרע כ״כ.


וזהו שהזהירה תורה למחות זכר עמלק ולא לשכוח מעשה עמלק. ואין לך מעשה עמלק גדול מזה, קהלה המורדת במלכות שמים, ומסיתה ומשתדלת לכבוש גם בדיני המלכות. ומה יש להם עוד לעשות, ע׳׳כ לא בשב ואל תעשה אני מזהירכם, כי אם בקום ועשה בכל מיני התחכמות בעולם, פשוט כמו שקמו עליכם שונאים בחרב, ולפרסם בהממשלה שאינם באי כח היהודים, וגם לפרסם בין העם רוע מעלליהם איך שהם חשודים על רציחה וניאוף, וה׳ יתן לנו חכמה וכשרון ודעת איך להבדל מהם, וזהו יהיה בטולם...


ודעת זה סדר טהרות, אם אין דעת הבדלה מנין, ובזה אמרתי מה שאמרו ת״ח שאין בו דעת נבילה טובה ממנו, מה זה אם הוא ת״ח היינו חכם, ומה זה דעת שחסר לו, אלא כמו שאמרנו דעת הוא העיקר להבדיל בין טוב לרע, ואיך להבדל מהם, ויכול היות חכם ואין בו זה הדעת, כמו שעשה זה העו״י, שראה בהם ניצוצות קדושות וראה שרקדו בחורים ובתולות יחד ואמר שח״ו לא הי׳ בהם הרהור חטא, זהו שאין בו דעת להבדיל בין טוב לרע ובכל מה שחדשו הכופרים הי׳ נותן דרך להם ופשרה עד שיצא לתרבות רע, וזהו ששמעתי מהטעפליקער רב, שהי׳ אז בביתו ובא אחד ושאל ממנו שיכתוב מליצה בשביל הכפר שלהם שהם מתנהגים בטוב, ושאל לו אם הם מלים בניהם, ואמר לו, לאו, והשיבו אני לא הייתי מקפיד גם על זה, אבל לכתוב מליצה להעולם במקום שאינכם מלים בניכם אי אפשר, וצא וראה עד כמה הגיע החנופה שלו להרשעים, שלא שאל גם על שבת, ומאכלות אסורות, והסכים גם על המילה, זהו סופו של המתחבר לרשע ואל תתיאש מן הפורענות, ויש בזה להאריך ולפרסם גודל הכרחות המלחמה והמשטמה שצריכים לעורר כי אם נשתוק, אח״כ יעשו בנו כמו שעשו הגרמנים וההתחלה כבר הם עושים, כי המחטיא את האדם יותר מההורגו, אבל באמת מעמידים דור שירצו פשוט להרוג, היינו גם שיהרגו זה את זה ויהרגו בהכשרים כמו שעשו כת צדוק ובייתוס בסוף בית שני, וכמו שעשו רשעי רוסלאנד בהיהודים שבטלו מהם חדש שבת ומילה, וככה נתארגן בארץ ישראל, וירדה תורה לסוף דעתו של אדם.


ומה שאתה מבטל להרב דושינסקי שאין לו עסק בהם כי הוא יושב ולומד, כלומר שאינו יודע איך שצריכים להתנהג בזה העולם, הוא דומה כמו שאמרה הגמ׳ ולא עוד אלא שעושים משה רבינו חכם, ואומרים אילו הי׳ יודע משה שיש רוח בדבר לא הי׳ כותב, אדרבא מה שיושב ומלמד תורה ברבים, דעתו יותר ברורה ממי שמתערב עם הבריות כי התורה אינה משועבדת למקרים, ובפרט שהוא זקן ויושב בישיבה, ומלומד מצדיקים הראשונים הזקנים, וכל מה שיכול לעלות בדעת נערים כבר ידעו מזה, וה׳ יתן חכמה ותבונה בכם, האיך להבדל מרשעי ישראל בכל מכל כל.


...ולהניח ההנהגה על בעלי הבתים הכשרים, ולהקהל החדש לא תתן דעתך כלל כמו שאינם, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות חמץ בפ״ב ה״ב שיבטל החמץ ויהי׳ בעיניו כמו שאין ברשותו כלל, ויהי׳ דעתו צלולה בתורה ולא להרבות באסיפות בעניני העיר, ותניח זאת על הבעלי בתים הכשרים, וכשנצרכים לשאלה ישאלוך, ותדע להשיב להם דעת תורה, כי העושק יהולל חכם ואי אפשר למי שמתעסק גם בעניני העולם להשיב דעת ברור, ומה שיסתפק לך תשאל להר״י דושינסקי כי הוא היום העמוד הברזל היחידי בעולם, ואין זה חידוש כי בכל דור ודור לא הי׳ רק יחיד הכולל הכל, וכיון שעלה משה להר, וחסר היחיד, נטו העם אחר העגל, וכן בכל שופט שהי׳ בימי השופטים, והי׳ במות השופט ישובו והשחיתו. ובודאי שהיו אז גם אנשים גדולים אבל האחד חסר, והט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי.


ומה שכתבת שבכל הקלוניות, הרבנים של האגודה הם חברים של הכנסי׳, מה זו ראי׳, וכי משנת חסידים היא זו, הכנסיה קדמה לשם, והאגודה הושיבה רב מהם, ואיני יודע אם יש שם קהלה אגודה בפ״ע, והוא רב למי שנמצא מהכשרים, ואם באמת יש להם מקום מוכן לפורענות הרי זה ג״כ בית המינים ומי יאמר שראוי כן לעשות, אבל עיר.... וישוב שלום קדמה, ואם פרצו איזו אנשים אפי׳ יהיו רובם, למרוד במלכות שמים ולקבוע להם מקום לחוקים שלהם, אנחנו אין מסכימים שתהי׳ ב... בית המינים, בא למדוד נפט מדוד לעצמך, ואם המינים יכבדו את הרב שלהם שבא אצלם בשביל שיוכלו להתחזק על כבוד אפיקורסותם, ולחשב בעיני המלוכה בשביל הרב, הרי הרב מחזיק ידי עוברי עבירה, וא״ת בלא זה יביאו רב אחר, אין לנו בשביל זה לערב טהור בטמא, והרב איך שיהי', אם יהי׳ מורכב משני הצדדים ישתנה דעתו, ובמקום שצריכים שלא לשכוח מעשה עמלק ולזכור למחות מעשה עמלק ישתנה דעתו לאהוב אותם, וכשמי מהחרדים יחרף אותו על זה כי לא ימלט, יכנס בלבו שנאה, ויגרום לאהוב את שונאיו ולשנוא את אוהביו, לבד מה שיגרום רח״ל, והארכתי כי מוכרח להאריך, ולא בחנם הי׳ לאברהם אבינו ארבע מאות פרקים הלכות ע״ז...


מרדכי חיים


_______________________

[1] מובא מתוך הספה"ק מרא דארעא ישראל, כרך ב׳; ונשנה בספה"ק משכנות הרועים חלק ב', עמ' תשפט–תשצג (ועי"ש עוד הרבה עניני קנאות ממנו, וגם קריאה ואזהרה חריפה נגד הבחירות של כנסת המינים משנת ה'תשי"א שחתם יחד עם כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אהרן, ורבי מרדכי העריס זיעועכי"א).

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page