top of page

שיטת ׳ייתי ואיחמיניה׳ לעומת שיטת ׳להשפיע מפנים׳


מאמר זה מוקדש לע”נ רבי נתן ב"ר נפתלי הירץ מברסלב זיע"א, י בטבת ה'תר"ה, תנצב"ה

אחי ורעי! דע לך שישנה טרמינולוגיה שונה בין הציונות הדתית לבין החרדית, והנה דוגמא מאוד מעניינת מדברי-קדשו של האמורא הק' רב יוסף ע"ה, כדאיתא במס' סנהדרין, דף צח ע"ב

אמר עולא ייתי ולא איחמיניה וכן אמר [רבה] ייתי ולא איחמיניה רב יוסף אמר ייתי ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה


ופירש"י שם

בטולא דכופיתא דחמריה - בצל הרעי של חמורו כלומר אפילו בכך אני רוצה ובלבד שאראנו:


ותימא הכיצד הי' רואהו הרי הי' סגי נהור[1], אבל זה בעזהי"ת אבאר במאמר נוסף


אבל יש לנו לומר שברוך ה' שהבדילנו מהטועים בדרכי א-ל, בעלי הדעות המשובשות שהמציאו להם שיטה חדשה המכונה 'להשפיע מפנים' דהיינו שהם לאפוקי מרב יוסף שהוא אומר להיות רק בצל של הרעי של החמור של המשיח, הם מעדיפים ללכת ולהכנס בתוך הצואה ולהשפיע עליה מפנים... אבל מה שעושים - מכיוון שהשורש של ל'השפיע' זה 'שפע' - זה שמהפכים את אותיות ה'שפע' ל'פשע' דהיינו שיוצאים יותר להפשיע, רח"ל


ודבר זה ג"כ רמוז במסכת גיטין, דף נז ע"א

אזל[2] אסקיה [ליש"ו] בנגידא (לפושעי ישראל) א"ל מאן חשיב בההוא עלמא א"ל ישראל מהו לאדבוקי בהו א"ל טובתם דרוש רעתם לא תדרוש כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינו א"ל דיניה דההוא גברא במאי א"ל בצואה רותחת דאמר מר כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחתוהדברים הינם כפתור ופרח, שהרי הי' מין 'אותו האיש' ובימינו קמה לה 'מלכות של מינות'[3] ואותם בעי הדעות המשובשות ידועים בכך שמלעיגים לדב"ק של חז"ל, ודייקא שאומרים אותם בעלי דעות משובשות 'ללכת להשפיע מפנים', בתוך הצואה הרותחת ולכן הם נידונים מדה כנגד מדה, וכבר ידוע לנו הכיצד אח"כ הם יוצאים משם, וק"ל.ונסיים בדב"ק של אחד מזקני משפחתי מהר"ל מפראג זיע"א, נתיבות עולם, עבודה ח'

הרי כי היצר הרע הוא אלהים אחרים, ולפיכך הן שנוטה אחר יצרא דערוה והן שנוטה אחר יצרא דעבודה זרה דבר זה היא יציאה מרשות הקדוש ברוך הוא ודבק באלהי נכר. ומינות שהוא פורק עולו של הקדוש ברוך הוא במינות עד שאומר אין אלהים. ואתה הבן הדברים האלו מאוד, כי על ידי יציאת מצרים ועול מצות מקבל עליו עול מלכות שמים, דהיינו שהשם יתברך הוציא אותם מצרים והוא יתברך לאלוה על האדם וגופו קנוי לו לעבד בשביל שהוציא אותם ממצרים, ומקבל עליו עול מצותיו כמו שאמרנו, ואחר כך שלא יסור במחשבתו מן השם יתברך, וההסרה הזאת הוא שסר לגמרי מן השם יתברך דהיינו על ידי מינות שדבר זה הוא הסרה לגמרי, והשני הוא הסרה לצד אחד ששם יצרא דערוה וההסרה לצד השני ששם יצרא דעבודה זרה והבן הדברים האלו מאוד מאוד.

שיטת 'רב יוסף אמר ייתי ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה' לעומת שיטת 'להשפיע מפנים'

_____________________

[1] פירש"י, בבא קמא, דף פז ע"א

רב יוסף - סגי נהור הוה:


[2] אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטוס


[3] מסכת סוטה, דף מט ע"ב

בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר ומלכות תהפך למינות (וי"ג מלכות תהא למינות)


בפירש"י הק' זיע"א, שם

בעקבות המשיח - בסוף הגלות, לפני ביאת משיח:

 
ירחון מורשה - גליון עשיר, מלא תוכן יהודי מרתק ויחודי, חקר הסוגיות העומדות על הפרק - לחרדים לדבר ה'
תהיה גם אתה שותף בפרסום האמונה והפצת המעיינות חוצה

כתבה אודותי בעלון ביראתך חייתני, פרשת ויחי ה'תשע"ט
ראיון בתפארת השבת, תשע"ט

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page