הקנאות וחנוכה

למען אחי ורעי! הנה לכבוד חנוכה דא"ח שנצרך בשביל לבאר את עניין חשיבות הקנאות שהיא נשרשת מתוך אהבת השי"ת


של רבי גרשון ב"ר אברהם חיים ליבמאן זיע"א (דרשה לחנוכה ה'תשל"א)

חייך שלך גדולה משלהם. בפרשת בהעלותך מביא רש"י ז"ל דברי חז"ל למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו שלא הי' עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, א"ל הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות. וברמב"ן שם: אבל ענין ההגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה של נרות שהיתה בבית שני ע"י אהרן ובניו, ר"ל חשמונאי כהן גדול ובניו וכו' אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותינו וכו'.
ולכאורה צריכין להסביר מה הי' החלישות דעת של אהרן הכהן, ואיך נתפייס במה שאמר לי' הקב"ה, ורמז לו על חנוכת הנרות של חשמונאים.
אבל באמת מדברי הרמב"ן הנ"ל אנו לומדים בחינה גדולה ויסוד גדול בעניני עבודת השם, והוא; ישנם כאלה שחושבים שענינים של העמידה בפרץ נגד פרצות בדת תורתנו ונגד מפירי הדת, וכמו שקוראים זה בלשון "קנאות", דברים אלו אינם תלויים וקשורים בעבודת ה' המוטלת על האדם, אלא הם דברים צדדיים או נוספים לעבודתו. זה רק נמצא באנשים שטבעם ומזגם מעורר אותם לזה, אבל ישנם אחרים שטבעם ומזגם הם לא לענינים כאלו, ולא מחויבים בזה, ולא נגרע מעבודתם.
אמנם טעות הוא, העמידה בפרץ והקנאות הוא בחינה אמיתית לדרגת אהבת השם ויראתו שישנו לאדם, ולפי דרגתו בהם כן הוא אש קנאותו, זהו חלק ובחינה נכונה על דרגת עבודתו התמימה בלב שלם ודבקותו בהקב"ה. כי מי שהוא דבוק בה' ביראה ואהבה, א"א לו בשום אופן לשתוק בראותו איך שעוברים על דבר ה' ומבזים את דבריו.
רבי גרשון ליבמאן זיע"א, מייסד וראש מוסדות 'אור יוסף - נובהרדוק' בצרפת
ובזה אנו מבינים חלישת דעתו של אהרן קדוש ה'; בראותו את הנדיבות לב הגדולה של הנשיאים בהביאם את קרבנם לחנוכת המזבח ולא הוא ולא שבטו זכו לדרגה כזו באהבת השי"ת, ועל זה א"ל הקב"ה ישנה עוד בחינה ויותר גדולה של אהבת השם, והיא: עד כמה האדם עומד בפרץ ומערה נפשו למען קיום התורה והאמונה בה', ואנשים כאלו יצאו מחלציך הם החשמונאים שהם תלוים בשורש נשמתך הקדושה והטהורה שהם ימסרו נפשם ויעמדו בפרץ על קיום דת תורתנו הק', והבחינה הזו היא יותר גדולה משלהם - חייך שלך גדולה משלהם - כי מה שלך גדולה משלהם כי זה היא הבחינה הנכונה על אמיתת אהבת השם שישנו לאדם. כי האדם באהבתו את השי"ת אי אפשר לו לסבול מה שעושים נגד רצונו יתברך.
עקוב אחרינו
  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

תמוך בפעילות
והוצאה לאור
nedarim.png