top of page

לפלגות ראובן דרוש לחנוכה תער״ב

למען אחי ורעי! הנה עוד דא"ח בענייני חנוכה ולהתחזקות בתורה ויראת שמים מאת רבי זליג ראובן בענגיס זיע"א, לפלגות ראובן, דרשות, חנוכה תער"ב, דף של"א[1]

הקדמה ב' עיין יומא ט' אם חומה היא גו', אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא נמשלתם ככסף שאין רקב שולטת בו עכשיו כו' ע"ש ומסיק שם בגמרא דא"נ סליקו להו כולהו ל"ה שריא שכינה דכתיב יפת אלקים ליפת וגו'.
והנה כבר מילתנו אמורה כ"פ בדבר הגאולה העתידה אשר אין אתנו יודע עד מה ואיך תהיה צורתה, בכ"ז הלא ידענו וייעדונו לנו מחז"ל כי תהיה בע"כ ע"י ניסים גלויים אין ערוך להקודמות לאשר היא האחרונה, ושעבוד מלכיות עיקר ויציאת מצרים טפילה לו כמ"ש בברכות ספ"ק, ובודאי כשיגיע הזמן הנה כולנו נחלץ חושים, ומארבע רוחות עדיו יקבץ.
וכבר נדברנו בהני לאומיים והבריא חדשים מקרוב באו להטעות העם ולהוליך ההמון שולל בחשבונם לשבת בארץ הק' ע"י ענינים טבעיים ולהבקיעה אליהם, טועים ותועים הם, והיא לא תצלח, ואם ד' לא ישמר עיר שוא שקד שומר, והדברים ארוכים לא יכילם הגליון ולדרכנו אפשר לומר דהיינו מ"ש ישעיהו החוזה ע"ה (ישעי' מ"ט יד), ותאמר ציון עזבני ד' וגו' התשכח אש ה עול ה וגו' חומתיך נגדי תמיד, רק כי עדיין לא הגיע הזמן ואם יתמהמה חכה לו כי בוא יבוא, אבל מהרו בניך, [ע"כ] לא תצלח, מהרסיך ומחריביך ממך יצאו, כי השבעתי אתכם בנות ירושלים וגו' אם תעירו גו' עד שתחפץ כמ"ש בשלהי מסכת כתובות, שאי סביב עיניך וגו' הן אמת, שכולם נקבצו באו לך גו' כי חרבותיך גו' תצרי מיושב וגו', אבל לא לעולם חוסן הטבע, עוד יאמרו באזניך בני שכליך (המשכילים) צר לי המקום וגו', ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה, ואני שכולה וגלמודה גולה וסורה גו', אבל כה אמר א"ד, כאשר תחכו על הקץ, הנה אשא אל גוים ידי וגו' והיו מלכים אומניך גו' וידעת כי אני ד' אשר לא יבשו קוי כן נלענ"ד פי' הפסוקים אשר כבר נתקשו המפרשים במ"ש באמצע הייעודים הטובים כי יאמרו צר לי המקום, עיין אפיקי יהודה (דרוש כ"ב ח"ר), והנלענ"ד כתבתי בע"ה כנגד הכת המתחדשים ובאים בזמנינו. והרבה י"ל עוד בזה.
לפלגות ראובן
לפלגות ראובן
וז"ש שיר המעלות לדוד שמחתי גו' בית ד' נלך, היינו שנזכה לגילוי שכינה אשר רק אז מכונה בשם ד', לא בית המקדש כהבית השני רק כהבית הראשון, ואז עומדות וקיימות רגלנו בשעריך ירושלים גו' שחוברה לה יחדיו, היינו לא כחשבונם עתה להכניס מעט ממנו ולהושיבם באה"ק כי זה לא כלום הוא, ובמה נחשב הוא.

לאפוקי מההתלהבות יתר שמנסים בעלי הדעות המשובשות לטעון כעת כאלו אנו באיזושהי סוג של גאולה, רח"ל

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page