top of page

רוח הקודש שבאה לבית מדרשו של רבינו חיים הכהן

אחי ורעי! לא פעם מצינו את רוח הקודש שהתנוצצה אצל גדולי ישראל, והנה אצל רבינו חיים הכהן ע"ה (תוספות כתובות קי ע"ב) חזה ברוח קדשו את מה שיקרה במקרה ויעלו לארה"ק

והיה אומר רבינו חיים דעכשיו אינו מצוה לדור בארץ ישראל כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשין דאין אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהםוכן איתא בדב"ק של רבי מנשה פילפף שליט"א, פרשת הכסף, צאי לך בעקבי הצאן, עמ' שצג'-שצד'

רבינו זי"ע אמר אז שבספרו ויואל משה הביא בארוכה את שיטת רבינו חיים המובא בתוספות סוף כתובות שעכשיו אין מצוה לדור בא"י כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשין שאין אנו יכולין ליזהר בהן ולעמוד עליהן, והמהרי"ט תמה ע"ד דלמה אין יכולין ליזהר בהן ולקיימן, וכי שדברי התוס׳ הן הגהות תלמיד ולאו דסמכא נינהו, ובויוא"מ תמה שדברי התוס׳

נשנו בכל הדורות וכל הגדולים המגיהים השאירום והיתכן לומר שאינם מדברי התוס', ועתה עלה בדעתי שרוה"ק הופיע בבית מדרשם, שראו ברוח קדשם גודל הנסיונות שיהיו באחרית הימים בארה"ק, שהרשעים המושלים ישתדלו בכל כוחותיהם להעביר את ישראל מדת תוה"ק, והנסיונות יהיו גדולים מאד כי יבואו באופנים שונים פעם בכפייה ופעם במתן תמיכות, ע"כ אמר ר"ח שעכשיו אין מצוה לילך ולדור בא"י ולהכניס א"ע בנסיונות הכבידים שהם חזקים שם ביותר, ורק ע"י אנשי חו"ל העומדים לעזר אחיהם שבא"י יכולין לעמוד שם בנסיון המר.ואני הדל אוסיף שלא לחינם ציין דווקא נתלה בענין של 'מצות התלויות בארץ', כי ראה ברוח קדשו את אותם אלו שינסו להכניס את רוח הרפורמיות ע"י 'היתר מכירה' ושאר מיני קולות למיניהם שהרבנות מנסה להכניס בכל תחומי החיים, אבל בדבר זה יהי' ניתן דווקא לדעת מהיכן הם יתחילו את ראשית קלקולם


העדה החרדית הספרדית ודעת התורה נגד היתר המכירה

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page