top of page

בית מקדש נבנה ע״י משיח בן דוד

אחי ורעי! דע לך שכבר ביארנו לך 'הדק היטב היטב הדק' שבעלי הדעות המשובשות בשביל להצדיק את גאולת השקר שלהם - שהם מכנים אותה 'אתחלתא דגאולה' ו/או 'ימות המשיח' ושאר מיני תארים שאין להם שום קשר למציאות של ימינו אנו - ינסו להוציא ו/או למחוק מגאולת ישראל האמיתית את הופעתו של משיח בן דוד...דהיינו בשביל להלהיב לכל מיני עמיארצות ש'מלכות המינות' היא כביכול הגאולה (רח"ל ועפ"ל) אזי ינסו לטעון בשביל להוליך שולל בשביל מילוי כיסיהם טענות שכביכול מדינת ישראבלוף היא גאולתנו שאליה חכינו כ"כ הרבה שנים (ה"י)


ופועל יוצא מתוך כך גם אפשר לטעון ח"ו שאפשר להקים בית המקדש לפני ביאת משיח צדקנו (רח"ל) למרות שדעה יחידאה זאת נדחתה בגמרא שם[1] (ואקדיש לדעה זאת ג"כ מאמר נעים ומבואר כדקא יאות)אבל קודם נבוא לביאור דעת רוב רובם של חז"ל וכן הפוסקים מהראשונים ועד האחרונים, ונפתח בדב"ק של רז"ל מזוה"ק, ח"ג, דף רסב ע"ב

ת"ח ירושלם וציון דינא ורחמי ואע"פ כן כתיב עיר דוד היא ציון וכתיב בקרבך קדוש ולא אבא בעיר נשבע קב"ה שלא יכנס בירושלם של מעלה וכו'. אימתי א"ר יהודה כד אתהדר מלכו בית דוד לאתריה לתתא.מסכת בבא בתרא, דף ד ע"א

ואיבעית אימא: שאני בית המקדש, דאי לא מלכות לא מתבניאונקולוס, דברים, מט, י–יא

לא יעדי עביד שולטן מדבית יהודה וספרא מבני בנוהי עד עלמא עד דייתי משיחא, דדיליה היא מלכותא וליה ישתמעון עממיא. יסחר ישראל לקרתיה, עמא יבנון היכליה, יהון צדיקיא סחור סחור ליהתרגום ירושלמי, שיר השירים, פרק א' פס' ח

עד זמן דאשלח מלכא משיחא, ויהי מדבר יתהון בניח על משכניהון הוא בית מקדשא, דיבני להון דוד ושלמה רעיא דישראלבמדבר רבה, פרשה י"ג פיס' ב

במה מקיים ר"א קרייה דרבי יוסי בן חנינא, 'עורי צפון ובואי תימן'... לכשיתעורר מלך המשיח שהוא נתון בצפון, יבא ויבנה את בית המקדש שהוא נתון בדרוםרמב"ם, הלכות מלכים, פרק י"א הלכה א'

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל

 

רבינו דוד ן' זמרא 'רדב"ז' זיע"א, שם

כל זה מבואר מן הכתובים ובדברי רז"ל במדרשים ואגדות

 

רמב"ם, הלכות מעשה הקרבנות, פרק שני, הלכה יד

כל שיעורי הנסכים האמורין בספר יחזקאל ומנין אותן הקרבנות וסדרי העבודה הכתובים שם כולם מלואים הן ואין נוהגין לדורות אלא הנביא צוה ופירש כיצד יהיו מקריבין המלואין עם חנוכת המזבח בימי המלך המשיח כשיבנה בית שלישי:רבינו משה ן' נחמן זיע"א, כתבי רמב"ן, חלק א, עמ' שטו

והמשיח יש לו לבנות בית המקדש בירושליםרבינו יעקב בן הרא"ש זיע"א, בעל הטורים, במדבר, פרק טז פסוק י

ובקשתם. ג' במסורה[2]. "ובקשתם גם כהונה". "ובקשתם משם את ה' אלהיך" (דברים ד כט). ובקשתם אותי בירמיה (כט יג) על הגלות. כשתבקשו אותי בגלות בתשובה ותגאלו (סנהדרין צז. ירושלמי תענית פ"א ה"א) אז ובקשתם גם כהונה, שהיא בטלה מכם כל זמן שאתם בגלות:

 

היינו עלולים לחשוב בטעות שהדבר נדרש מאתנו לבקש את

בנין בית המקדש (אפילו ללא תשובה, כדרכם של בעלי הדעות

המשובשות), ולכן בהמשך ביאורו הוסיף לנו עוד

 

רבינו יעקב בן הרא"ש זיע"א, בעל הטורים, במדבר, פרק יז פסוק כ'

יפרח. ד' במסורה[2]. "והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח". ואידך "צדיק כתמר יפרח" (תהלים צב יג). "יפרח כשושנה" (הושע יד ו). "יפרח בימיו צדיק" (תהלים עב ז). מטהו יפרח זהו צדיק כתמר יפרח, שכיון שמטהו יפרח יצא צדיק בדינו. וזהו יפרח כשושנה ויהי כזית הודו (הושע שם ז). וזהו כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן[3] (תהלים קלג ב). וכן יפרח בימיו צדיק שנאמר על מלך המשיח שבימיו תחזור הכהונה ויפרח מטה אהרן (במדב"ר יח כג):
רבינו דון יצחק אברבנאל זיע"א, שמואל ב, פרק כד, הלימוד השלישי

כי בנין הבית הוא למלך ישראל יתיחס ולא לעם, וכמו שאמר בד"ה על זה (ד"ה א' י"ז ו') הדבר דברתי את אחד שפטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי לאמר למה לא בניתם לי בית ארזים, והוא ממה שיורה שהדבר תלוי בשופט או במלך לא בעם
מהרש"א זיע"א, מס' מגילה, דף יח ע"א

וכיון שבא דוד באתה תפילה, שנאמר: "והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי" – משמע ליה מהכא שבא דוד, כדאמרינן פרק כהן גדול: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות בית הבחירה. ומסיק להעמיד להם מלך מקודם, ואם כן לעתיד נמי ודאי יהיה כן, וכיון דכתיב והביאותים אל הר קדשי, דהיינו בנין בית הבחירה, על כרחך דבא דוד מקודם זהומה אנן נענה אבתריה של גדולי ישראל, ראשונים כמלאכים

הרמב"ם הלכות מלכים והלכתא דמשיחא... משיח בן דוד בונה את בית המקדש השלישי

___________________________

[1] מסכת מעשר שני ירושלמי, פ"ה ה"ב, ועיי"ש... ושמא יש לסבור שההוא אמינא הזאת היא בעקבות השליט הרומי יוליונוס שרצה שהיהודים יבנו את בית המקדש, אך הדבר נמנע מן שמיא.


[2] במסורה המקראית


[3] אהרן הכהן ע"ה

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page