top of page

גאולה או מעשה שטן

אחי ורעי! דע לך שיצר הרע שולח כל מיני שליחים להטעות בני-אדם ודבר זה נקרא בלשון חז"ל 'מעשה שטן' בפרט כאשר עסקינן בערב-רב, כדאיתא בפירש"י, שמות, פרק לב פס' ה'

"וירא אהרן" - שהיה בו רוח חיים שנא' (תהלים קו) בתבנית שור אוכל עשב וראה שהצליח מעשה שטן ולא היה לו פה לדחותם לגמרי.דהיינו שכאשר הערב-רב ניסו להטעות את ישראל, בא הס"מ ימ"ש וסייע לאותם ערב-רב במעשיהם, כפי שהתלבש בנחש...ולכן ראה שהצליח 'מעשה שטן', ולצורך ביאור אביא מדב"ק של חד מקמאי רבי מנחם די-לונזאנו זיע"א, שתי ידות אצבע ב׳, דף נ׳, סוף מדרש קהלת

עובדא הוה בחד יהודאה דאזל לארעא דקדר, וגברי דיתבי בקדר פלחין לנורא דגיהנם ואמרי הא אשא קדמאה מן כד אתברי עלמא ובה נידונין כל נפשתא ובסטר ארעהון חד פתחא דגיהנם, והני גברי רשיעי דקדר נסבין מאשא דגיהנם ופלחין ליה כל יומיא, ומאי פולחנא דעבדין ליה לההוא אשא מדליקין ליה תרין גזירין דאעין בצפרא ותרין ברמשא, והנהו דצפרא דלקין עד רמשא, והנהו דרמשא דלקין עד צפרא, וכן עבדין ליה כל יומיא, וההוא אשא או מוקדא כל אעין דעלמא לא עבדין קטמא, ולכך טעיין להו וסברין דהוא אלהא, וסגיאין מנהון כד אינון סבין אזלין לפתחא דגיהנם וטלקין גרמיהון לתמן ומתקרבין קורבנא לגיהנם, ואמרין כל מאן דמקרב גרמיה לגיהנם אפי׳ מלא חטאין שבקין ליה כל חובוי ולא מיתדן בגיהנם ומובילין יתיה לגנתא דעדן דקאים לקבליה, ואי לא מיקרב גרמיה לגיהנם כד הוא מית אזיל לגיהנם ומיתדן ביה עד דפרעין ליה חובוי ולסוף מתכפר ליה ומורתין ליה ג"ע, וההוא יהודאה כד אזל לארעהון אתאכסן גבי חד סבא, שמע תמן דההוא אורחא דהוא בעי למיזל לסטין קיימין ביה ומקפחין לכל מאן דעבר עליהון, דחיל ההוא יהודאה ואפקיד מודלא דיליה גבי ההוא סבא דגברי מהימנין אינון, ולא נסיב בהדיה אלא זוודא דאורחא, ואזל לאתר דהוה בעי, ותב ואזל לביתיה דההוא סבא למיסב מודליה מיניה ולא אשכחי אמרי ליה מית הוא.


דיומא דא סלק גרמיה לגיהנם, אמר לון ואן הוא מודלי דאפקידיה גביה. אמרו ליה לית אנן ידעין, שארי ההוא יהודאה למבכי על מודליה, אמרו ליה לא תסתפי, אוחיד גבן תלת יומין דביומא תליתאה הוא יתוב לגבן ויהיב לך מודלך. דהכי אורחיה דכל דסליק גרמיה לגיהנם דביומא תליתאה הוא תב לביתיה ומפקיד על ביתיה, כד שמע מנהון הימין להון בגין דלא משקרן במילולייהו, ביומא תליתאה אתא חד שידא בדמו דההוא סבא לביתיה ואפקיד לאתתיה ולבנוי מה יעבדון מנכסיה, אמר ליה ההוא יהודאי ומודלי דאפקידית גבך אן הוא. אסקיה ויהביה ליה, תור, ההוא יודאי אמר ליה בקושטא מגיהנם קא אתית, אמר ליה יציבא מלתא, וסלקית גרמך בחייך, א"ל הן, ומ"ט עבדת הכי, א"ל בגין דלא מיתדן בגויה כל מאן דסליק גרמיה לגיהנם בחיוי ולא מיתדן באשא, וטובוי לגברא דרמא נפשיה לתמן דהוא מכפר ע"כ חובוי מיקידת אשא, כד שמע ההוא יהודאי דחד ולא הימין למילוי, אמר ליה איזיל בהדך ואחמי אי בקושטא סלקת גרמך בגיהנם, א"ל ואי תיזיל בהדאי תסלק גרמך לתמן, א"ל מאי דבעינא עבידנא, א"ל לא תיזיל בהדאי, כד חסיל למללא לאתתיה ולבנוי שרי למיזל, אזל ההוא יהודאי בתריה, אפיך רישיה אבתריה וחמא דהוא אזל בתריה, א"ל לא תיזיל בתראי, א"ל איזיל בעל כרחך ואיחמי מה דתעביד, כיון דחמא דאזיל בתריה בעל כרחיה, א"ל לאו יודאי את, א"ל הן א"ל תינדע דאנא לאו גברא אלא שטנא דגיהנם אנא ומטעינא להני אינשי טפשאי דשבקין לרבון עלמא דברא עלמא ומקיים ליה ופלחין לאשא דגיהנם, וכד חד מנהון אזיל ורמי נפשיה לגיהנם אנא אזילנא לביתיה לסוף תלתא יומין בחזותיה ובדמותיה ומפקידנא על ביתיה כרעותי׳ ואנא משבח להון דטובוי דמאן דרמי גרמיה לגיהנם, וייזלון לאובדא דרשיעי אינון, ועל כל פלחי אליליא אית לן רשו לאטעאה ולאובדא יתהון באורחיהון בישיא,


אבל על ישראל דאינון מהימנין באלהא חייא דהוא רבון עלמא וברא כולא, וקבילו אורייתא, לית לן רשו לאטעאה יתהון כל זמן דאזלין באורח קשוט, כד שמע ההוא יהודאי הכי, סגיא סאיב עלוהי, ואזל ליה לאורחיה, וזש"ה לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וגו׳ עכל"ש,ונמתיק הענין ג"כ בדב"ק של רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א, בקשה למוצאי שבת

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, אַתָּה הִנְּךָ הַנּוֹתֵן לַיָעֵף כֹּחַ. תֵּן גַּם לִבְנֵי הַיְהוּדִים אֲהוּבֵיךָ כֹּחַ לְהוֹדוֹת לְךָ וְרַק לְךָ לַעֲבוֹד, וְלֹא לְאַחֵר חָלִילָה.


ונסיים בתפילה שנזכה ללכת בדרך האמת ולא בדרך השקר שח"ו לא נפול כפי שהציונים נפלו לחשוב מחשבות שוא מדוחים, ה"י

רבי מנחם די-לונזאנו זיע"א


פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page