top of page

לב רגז- בבבל!

למען אחי ורעי! דע לך כבר מה שבארתי לך מקדמת דנא, שבעלי הדעות המשובשות מכיוון שהינם לוקים ב'שוחד רוחני' לכן יש להם סמויות עיניהם ובפרט בדב"ק של חז"ל עד כדי כך שהינם מצטטים דא"ח ומהפכים בהם, ומבלי משים לב הם מביאים הוכחות מדב"ק של חז"ל לסטייתם, אבל אם לומדים כדקא יאות רואים בפועל שההפך הוא הנכון מאותם דא"ח


איתא במסכת נדרים, דף כב ע"ב.

קא תמה רבי יוחנן מכדי כתיב "ונתן ה' לך שם לב רגז", שם בבבל, בבבל כתיב אמר ליה ההוא שעתא לא עברינן ירדנא


ובאחת מדרשות הדופי של אחד מהעמיארצות נהג לומר[1]

בדרכו של עולא מבבל לארץ ישראל, נלוו אליו שני אנשים –יהודים (ע"פ המפרש שבמקום רש"י), מבני חוזאי. בשלב מסוים קם אחד והרג את האחר. כשהגיע עולא לארץ ישראל הוא סיפר את שקרה לר' יוחנן שתמה כיצד הדבר יתכן, הלא נאמר: "ונתן ה' לך שם לב רגז" (דברים כח, סה) שם בבבל! תשובת עולא: הרצח אירע לפני שעברנו את הירדן.

אזי אילו ישנם אנשים שכלואים בבתי כלא כיום על הריגה או כל מעשה נפשע אחר על בסיס כעס, היינו עלולים לחשוב שקרה הדבר בחו"ל, אבל זאת טעות כי לפי נתוני הלמ"ס כרבע מהאסירים המוחזקים בבתי הכלא במדינת ישראל הם יהודים, ומקרב הקטינים רק כ-13% הם יהודים.


אזי שהבנת המציאות לוקה בחסר אצל בעלי הדעות המשובשות באופן מופלא, ואכמ"ל מלבד כך שנזכה להתקרב לצדיקי האמת והצדק

ונתן ה' לך שם לב רגז", שם בבבל, בבבל כתיב אמר ליה ההוא שעתא לא עברינן ירדנא
ונתן ה' לך שם לב רגז", שם בבבל, בבבל כתיב אמר ליה ההוא שעתא לא עברינן ירדנא

__________________

[1] יהודה זולדן, לב רגז- בבבל! ע"פ מאמר מתוך שיחות צבי יהודה לחומש דברים, מצוות הביכורים ועל יישוב ארץ ישראל.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page