top of page

כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו

למען אחי ורעי! דע לך שנוהגים בעלי הדעות המשבשות לקחת להם מימרות של חז"ל ולהפך דא"ח בשביל חזק כפירתם בהשי"ת, בטענה שהינם לוקחים חלק בגאולת השקר שלהם, וחושבים עצמם לפועלים עם הקב"ה (עפ"ל)


ומאמר זה הוא בחינת 'להוציא מלבן של צדוקים'[1] את הבלבול המוחין העצום שיש להם...


כדאיתא במסכת שבת ירושלמי, פרק ו' הלכה ט[2]

א"ר ירמיה בן אלעזר עתידה בת קול להיות מפוצצת באהלי צדיקים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו.


דהיינו שבעלי הדעות המשובשות חושבים לעצמם שבכך שהינם מחניפים לרשעים, מחזיקים ידי עוברי עבירה, ומעודדים פריקת עול תו"מ וכו' הינם יכולים לטעון טענת שהינם פועלים עם השי"ת (עפ"ל) ה"י על הכסילים שחושבים כך לעצמם, אבל הינם צריכים להבין שאין להם שום שייכות לפעול עם השי"ת ע"י עבירות (רח"ל)...


ויש לדייק מלשון הגמרא שהרי הבת קול מתגלה ב'אהלי הצדיקים' דהיינו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, כדאיתא בדב"ק של רש"י הק' זיע"א, שבת, דף נה ע"ב, ד"ה חללת

טעם אחר עד שלא נבנה אהל מועד היתה שכינה מצויה באהלי צדיקים:

וק"ל.

עתידה בת קול להיות מפוצצת באהלי צדיקים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו
עתידה בת קול להיות מפוצצת באהלי צדיקים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו

______________

[1] ע"פ מסכת מכות, דף ה' ע"ב


[2] ויקרא רבה, פרשה כז, ב'

א"ר ירמיה ב"ר אלעזר עתידה בת קול להיות מפוצצת בראש ההרים ואומר כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו הה"ד (במדבר כג, כג) "כעת יאמר ליעקב ולישראל וגו'"
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page