top of page

אימתי הגאולה אליבא דרבי יוחנן בן תורתא

אחי ורעי! דע לך שהננו נוהגים לומר מימרות מחז"ל לפעמים איננו יודעים מי אמרם, והנה מענייני תשעה באב, ראוי לציין מימרא ידועה ומי הוא בעל המימרא רבי יוחנן בן תורתא ע"ה


תוספתא, מסכת מנחות פרק יג הלכה ה'

א"ר יוחנן בן תורתא מפני מה חרבה שילה מפני בזיון קדשים שבתוכה. ירושלים בנין הראשון מפני מה חרבה מפני עבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים שהיו בתוכה. אבל באחרונה מכירין אנו בהן שהן עמלים בתורה וזהירין במעשרות מפני מה גלו מפני שאוהבין את הממון ושונאין איש את רעהו ללמדך שקשה שנאת איש את רעהו לפני המקום ושקלה הכתוב כנגד עבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים אבל בבנין האחרון שעתידה לבנות בחיינו ובימינו מה נאמר בו (ישעיה ב) והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים וגו' והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלהי יעקב וגו' ואומר (ירמיה לא) כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים קומו ונעלה ציון אל ה' אלהינו:
ובמסכת יומא, דף ט ע"ב, מובא בהרחבה

מקדש ראשון מפני מה חרב מפני שלשה דברים שהיו בו עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים... אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חנם ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים...


...רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרווייהו ראשונים שנתגלה עונם נתגלה קצם אחרונים שלא נתגלה עונם לא נתגלה קצםהתנא הק' רבי עקיבא ע"ה

ויש לקשר מימרא זו שלו עם מימרא נוספת שלו ממסכת תענית ירושלמי, דף כד ע"א

תני ר' שמעון בן יוחי עקיבה ר' היה דורש דרך כוכב מיעקב דרך כוזבא מיעקב. ר' עקיבה כד הוה חמי בר כוזבה הוה אמר דין הוא מלכא משיחא א"ל ר' יוחנן בן תורתא עקיבה יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבא.ומכיוון שיש בידינו רק ב' מימרות אלו בידינו ראוי לדרוש 'לשיטתו' ביניהם, שהכוונה בדב"ק של התנא רבי יוחנן בן תורתא ע"ה, היא שכל עוד הננו רואים שהשנאת חינם מצויה בינותנו, ובפרט אצל בר-כוזיבא (מלש' כזב) שהרג לרבי אלעזר המודעי הי"ד ע"ה...


דהיינו שראה ברוח קדשו שלא יתאפשר הדבר בגלל שבר-כוזיבא לא בא לתקן את האנושות אלא לחרחר מריבות, שהרי תפקידו של מלך המשיח הוא לתקן את האנושות מתחלואיה ולא להוסיף עוד מריבות, וכן כתיב אצל הנביא ישעי' ע"ה, פרק ב' פס' ד'

וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם, וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים; וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים, וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת--לֹא-יִשָּׂא גוֹי אֶל-גּוֹי חֶרֶב, וְלֹא-יִלְמְדוּ עוֹד מלחמה


ועוד הזהירנו הרמב"ם זיע"א, הלכות מלכים, פרק יא, הלכה ה'

אף ישוע הנצרי, שדמה[1] שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר: "ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו" (דניאל יא יד). וכי יש מכשול גדול מזה? שכל הנביאים דיברו שמשיח גואל ישראל ומושיעם, ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוָתן; וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שאריתם ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי יי.


ומכאן ג"כ מענה למזרחי השוטים שחושבים לעצמם דברי טמטום כאלו המדינה היא אתחלתא דגאולה כאשר בפועל רואים שהם גורמיםלאיבוד ישראל בחרב ולפזר שאריתנו ולהחליף התורה בעיוות של התורה ועוד מרבים פריקת עול תו"מ וכו', ה"י


ונחזור לענייננו, לתיקון הנ"ל של השנאת חינם זה צריך להמשך הרבה זמן עד שנוכל לתקנו, ולכן השיב לר"ע 'יעלו עשבים בלחייך וכו'...


לגבי דמותו הרי איתא בריטב"א על יומא, דף ט ע"א

א"ר יוחנן בן תורתא. אמרו בירושלמי (עי' תו"י) שנקרא כן על שם שמכר פרתו לכותי ולא רצתה לחרוש בשבת עד שהלך ולחש לה באזנה:


ולפי תוספות רא"ש על יומא, דף ט ע"א

ר' יוחנן בן תורתאי. בפסיקתא מפרש שנתגייר על ידי פרה, אמנם שם כתוב ר' יהודה בן תורתא--------------------

[1] כמו לשה"ק לעיל, בהלכה ד' על בר-כוזיבא

ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעוונות

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page