top of page

ללמוד אצל צדיקי האמת ולכבוד יומא דהילולת רבי יעקב צבי יאליש זיע״א

כמה עלים לתרופה מדב"ק של רבי יעקב צבי יאליש זיע"א, חד מגדולי תלמידיו של החוזה מלובלין, המגיד מקאז'ניץ, ורבי מנחם מנדל מרימנאב זיעועכי"א

על מצבתו נרשם

"פה נקבר הרב הגאון הגדול בוצינא קדישא חסידא ופרישא מוה"ר צבי יעקב בן הרב נפתלי ז"ל נפטר ט' ניסן תקפ"ה".

רבי יעקב צבי ב"ר נפתלי יאליש זיע"א, אמת ליעקב, פ' מצורע

ויצא הכהן מן הבית, שהצדיק עובד להשי"ת רק לעשות נחת רוח ליוצרו ולא בעבור שום קיבול פרס, בין בעוה"ז בין בעוה"ב, וז"ש ויצא הכהן הוא הצדיק כהן לאל עליון ויצא מן הבית הוא טובת העוה"ז ועוה"ב רק רואה לעשות לו ית"ש נחת רוח בעבודתו

רבי יעקב צבי ב"ר נפתלי יאליש זיע"א, קול יעקב, קרח, פרק כז, פס' ה'

ויקרב משה את משפטן לפני ה'. והענין בקיצור עפימ"ש [תהלים פ"ט, ט"ו] צדק ומשפט מכון כסאך, דיש בישראל אנשים מבחינת צדק שעושין מצוות ומעשים טובים ומצדיקין עצמן, אך שחושבין באמת שהן צדק ואין משכילים ומבינים איך שעבודתם כלא חשוב כפי המשפט שראוי לעובדו ית"ש. ויש אנשים שהן בבחינת משפט, ועל כן משה שהיה בחינת משפט כנודע היה עניו מכל אדם, ואלו שהן בחינת משפט הן נכנעים מאוד שיודעים איך המשפט נותן לעובדו ואינם יוצאים כלל בעבודתם, ולאלו יכול הצדיק להעלותם אף שבאמת אינו זכאי רק שיודע שאינו זכאי יכול הצדיק לקרבו, אמנם מי שסובר שהוא צדיק אינו יכול להעלותו כי הוא חושב עצמו לצדיק יותר ממנו. אבל לעתיד לבא כשיבוא משיח צדקינו יתוקן גם בחינת צדק, כמ"ש [ישעיה י"א, ה] והיה צדק אזור מתניו. וז"ש צדק ומשפט מכון כסאך כשיהיה מכון כסאך שעכשיו אין הכסא שלם, אמנם כשיבוא משיח ויהיה הכסא שלם אז יתוקן צדק ומשפט, ויתכן לומר שזהו שלימות הכסא כשיושלם בחינת צדק והמשכיל יבין. וז"ש ויקרב משה צדיק הדור נקרא משה הוא מקרב בחינת משפטן של ישראל לפני ה' דייקא שעל ידי ההכנעה והתשובה באו לנ' שערי בינה, וזהו ן' רבתי דמשפטן, ועל ידי זה הן לפני ה' בסוד לפני ה' תטהרו.

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page