דעת תורה על הצי״ה קוק

כבר בעבר הבאתי אגרת של הצי"ה קוק ודבריו שביקש לתרגם פרשן נוצרי על התורה, רח"ל וזה ככל הנראה כהמשך לחברו הנזיר והסכמת תפיסת עולמו של אביו שאפשר ללמוד ביקורת המקרא ועוד להתייחס לחכמי ישראל כחכמי הפילוסופיא, רח"ל


וכהמשך לאותה תפיסת עולם משובשת נוסף עליה היא התפיסה הציונית שעוד מבקשת לעקור את היהדות מהעולם ע"י רפורמיות - שכל אלו הינם בחינת 'ביקש לבן הארמי לעקור את הכל' - רח"ל, אזי הדרך לכך היא ג"כ לצורך כך היא להצדיק את הפועל היוצא של הכפירה הציונות שמכונה בדב"ק של חז"ל במסכת סוטה דף מט ע"ב

בעקבות משיחא חוצפא יסגא (תִרבה), ויוקר יאמיר: הגפן תתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תהפך (תהא) למינות, ואין תוכחת...אזי על אותה 'מלכות של מינות' שחז"ל קראו לה כך, בא אותו צי"ה קוק והעיז מתוך חציפותו לדב"ק של חז"ל לטעון ההפך הגמור והשווה אותה ל'מלכות שמים' (עפ"ל) (מובא בספר המועדים, כרך ח', בעריכת ד"ר יום טוב לוינסקי, תשט"ז, עמ' 471)

"צריך לדעת שמלכות שמים מתגלית במלכות זו, ואפילו במלכות בן גוריון. (עפ"ל)


ובשביל להבהיר קצת על מי עסקינן בכך שהוא אמר ש'מלכות שמים' מתגלית דרכו, אותו רשע ב"ג שר"י שחוץ מהיותו מין ואפיקורוס מוחלט, שאמר בשנת ה'תרצ"ג

"אם נעמוד לפני ניגוד בין הצלת יהודים ובין האינטרס של ההגשמה הציונית, נאמר שההגשמה הציונית קודמתובנוסף נזכיר שאישר גניבת ילדים מעדות תימן, מרוקו וארצות הבלקן, ובוודאי שישנם עוד דברים שראוי לציין בגנותו כפי שההלכה מצוה, אלא שלא כולם ידועים לציבור


וכן שלפי הלכות מלכי ברמב"ם אסור כלל וכלל להתחבר לשלטון מסוג זה...


אלו דברי הבל ושטות, שמחזקים ידי עוברי עבירה ונותנים מקום לבחורי חמד לטעות אחרי רועי אלילים...


ועליהם אמר הנביא זכרי' ע"ה (פרקיא פס' יז)

הוֹי רֹעִי הָאֱלִיל עֹזְבִי הַצֹּאן חֶרֶב עַל זְרוֹעוֹ וְעַל עֵין יְמִינוֹ זְרֹעוֹ יָבוֹשׁ תִּיבָשׁ וְעֵין יְמִינוֹ כָּהֹה תִכְהֶה.


ועל פסוק זה דרשו חז"ל במסכת תענית ירושלמי, פרק ד הלכה ה (דף כד ע"ב)

אתא גבי רבי אלעזר המודעי אמר ליה מה אמר לך הדין כותייא, אמר ליה לא כלום מה אמרת ליה א"ל לא כלום יהיב ליה חד בעוט וקטליה. מיד יצאת בת קול ואמרה (זכריה יא) הוי רעי האליל עזבי הצאן חרב על זרועו ועל עין ימינו זרועו יבוש תיבש ועין ימינו כהה תכהה הרגת את רבי אלעזר המודעי זרוען של כל ישראל ועין ימינם לפיכך זרועו של אותו האיש יבש תיבש ועין ימינו כהה תכהה. מיד נלכדה ביתר ונהרג בן כזובה
עקוב אחרינו
  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

תמוך בפעילות
והוצאה לאור
nedarim.png
אטמר,הדור האחרון,ניו יורק,קרית יואל,ברוקלין,רבי יואל טייטלבוים,שמחה,תמימות ופשיטות,שלוש השבועות,ויואל משה,ילקוט אמרים,רבי יואל טייטלבוים