top of page

דעת תורה על הצי״ה קוק


וכהמשך לאותה תפיסת עולם משובשת נוסף עליה היא התפיסה הציונית שעוד מבקשת לעקור את היהדות מהעולם ע"י רפורמיות - שכל אלו הינם בחינת 'ביקש לבן הארמי לעקור את הכל' - רח"ל, אזי הדרך לכך היא ג"כ לצורך כך היא להצדיק את הפועל היוצא של הכפירה הציונות שמכונה בדב"ק של חז"ל במסכת סוטה דף מט ע"ב

בעקבות משיחא חוצפא יסגא (תִרבה), ויוקר יאמיר: הגפן תתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תהפך (תהא) למינות, ואין תוכחת...אזי על אותה 'מלכות של מינות' שחז"ל קראו לה כך, בא אותו צי"ה קוק והעיז מתוך חציפותו לדב"ק של חז"ל לטעון ההפך הגמור והשווה אותה ל'מלכות שמים' (עפ"ל) (מובא בספר המועדים, כרך ח', בעריכת ד"ר יום טוב לוינסקי, תשט"ז, עמ' 471)

"צריך לדעת שמלכות שמים מתגלית במלכות זו, ואפילו במלכות בן גוריון. (עפ"ל)


ובשביל להבהיר קצת על מי עסקינן בכך שהוא אמר ש'מלכות שמים' מתגלית דרכו, אותו רשע ב"ג שר"י שחוץ מהיותו מין ואפיקורוס מוחלט, שאמר בשנת ה'תרצ"ג

"אם נעמוד לפני ניגוד בין הצלת יהודים ובין האינטרס של ההגשמה הציונית, נאמר שההגשמה הציונית קודמת
וכן שלפי הלכות מלכי ברמב"ם אסור כלל וכלל להתחבר לשלטון מסוג זה...


אלו דברי הבל ושטות, שמחזקים ידי עוברי עבירה ונותנים מקום לבחורי חמד לטעות אחרי רועי אלילים...


ועליהם אמר הנביא זכרי' ע"ה (פרקיא פס' יז)

הוֹי רֹעִי הָאֱלִיל עֹזְבִי הַצֹּאן חֶרֶב עַל זְרוֹעוֹ וְעַל עֵין יְמִינוֹ זְרֹעוֹ יָבוֹשׁ תִּיבָשׁ וְעֵין יְמִינוֹ כָּהֹה תִכְהֶה.


ועל פסוק זה דרשו חז"ל במסכת תענית ירושלמי, פרק ד הלכה ה (דף כד ע"ב)

אתא גבי רבי אלעזר המודעי אמר ליה מה אמר לך הדין כותייא, אמר ליה לא כלום מה אמרת ליה א"ל לא כלום יהיב ליה חד בעוט וקטליה. מיד יצאת בת קול ואמרה (זכריה יא) הוי רעי האליל עזבי הצאן חרב על זרועו ועל עין ימינו זרועו יבוש תיבש ועין ימינו כהה תכהה הרגת את רבי אלעזר המודעי זרוען של כל ישראל ועין ימינם לפיכך זרועו של אותו האיש יבש תיבש ועין ימינו כהה תכהה. מיד נלכדה ביתר ונהרג בן כזובה


הצי"ה קוק עם אריאל שרון מלווים בבחורות בעת הקמת הישוב אלון מורה


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page