top of page

שפת אמת תכון לעד

לכבוד הילולת בעל הספה"ק שפת אמת, הנה אגרת יקרה שפורסמה בזמנה, וכעת מובאת בשביל זיכוי הרבים והפצת מעיינות החסידות

אגרת קודש[1] מאת כ"ק האדמו"ר מגור, רבי יהודה אריה ליב אלטר זיע"א

ב"ה ה' קדושים י"א למב"י תרס"א גור

החיים והשלום לכבוד אהובי מחו' הרב הגדול המפורסם בנש"ק קדוש יאמר לו כקש"ת מו"ה ישראל שליט"א

את מכתב כ"ת שיחי' קבלתי בצירוף הפלפולא בדבר הלכה ושמחתי בראותי כ"ת מטייל בש"ס ופוסקים ארוכות וקצרות, והנני למלאות רצונו להגיד דעתי הקלוש' בזה בענין הלכה ובענין מעשה בקצרה בוודאי מי שיש בו קצת יראת שמים מקבל ע"ע לשמור ולקיים מצות התו"מ ויודע בנפשו שגם ב"ב לא ימחו בידו אין לו לחוש ולמצוה יחשב לה והגם שעליה זו שלא לשמה יחשב נוכל לומר מתוך שלא לשמה בא לשמה, אך מי שאין בטוח בנפשו לקיים מצות כי רבים המה מתנות עניים ומעשרות עולה כחמש מן התבואות ויותר והעולה על כולנה שנת השמיטה שהיא נסיון גדול לפ"ד בפרט אם כל מחייתם יהי' רק מתבואות הארץ לכן ל א בניקל לבוא עצמו לידי נסיון בזה בפרט מ"ש כ"ת שיחי' להתיר גם להאנשים מתנהגים בפריצות במדינות הללו על סמך שעולה לשם יכניע א"ע וכו' חס לי לזרעא דאבא למימר הכי והלא כל עליותיו אינו אלא לרעות א"ע מחמת שפרנסתן, דחיקא בכאן, ובטח שמע כ"ת שיחיה מהכיתות הפריצים הרשעים שנתפשטו בא"י ובירושלים אוי לאזנים שכך שומעות לכן מה בודאי יש חשש איסור לפע"ד כ"ז כתבתי להלכה, ועתה אני כותב למעשה לאשר כ"ת רצונו להשתדל בזה להסב לבות בני ישראל לעלות לשם מהראוי שלא לסמוך א"ע על המעשה רק לשלוח שם מקודם איזה אנשים בעלי דעת שיהיו שמה לפחות איזה חדשים שיוכלו לראות אם באופן להחיות א"ע מצמיחות האדמה כי אינה דומה שמועה לראי' וגם הלא הרבה אביונים בא"י למה לא יעשו גם המה כן, ועכ"פ צריכין מקודם לשאול לאנשים מכירים אשר יושבים שמה כמה שנים לשמוע מה בפיהם בזה ואשר נראה מכ"ת כי נעשה השתנות שמה שהארץ מצמחת בברכה יתירה ממה שהי' לפנים אנכי לא שמעתי מזה וזה יכולין להתוודעות מאנשי א"י.

ומה שבא עוד בדברי כ"ת שי' שיתקבצו רוב מבנ"י כריבאי מאלף וכל דבריו תימא הם שעל בזה נאמר אל יתהלל חוגר במפתח[2] ולא נוכל לצרף זאת להתיר לעלו' לא"י והקב"ה ישוב שבותינו במהרי ויעלנו לציון ברנה וישמחנו כימות ענותנו.

כה דברי ידידו מחו' הדו"ש

ה"ק ארי ליב, מפה ק"ק גור

--------------------------

[1]מובא מהספה"ק חידושי הרי״מ וגור ארי׳ (דפוס בילגורייא תרע"ג) במכתב ח' בסוף: וכן מובא בספה"ק תיקון עולם, אגרת ס, עמ' עב-עג

[2] כוונתו לדברים שנכתבו במכתב של רבי אליהו גוטמאכר מגריידץ זיע"א

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page