top of page

הקמת סנהדרין אחרי ביאת אליהו הנביא

למען אחי ורעי! דע לך שישנם מבעלי הדעות המשובשות שמנסים ע"י דרשות מפוקפקות להכשיר את מלכות המינות ע"י כך שמנסים לטעון שיש מצוה להקים סנהדרין עוד בימינו אנו, ומנסים כמובן להתלות באילנא רברבי כהרמב"ם זיע"א, בפירוש המשנה, מסכת סנהדרין פרק א משנה ג'

סמיכת זקנים... ואני סבור שהסנהדרין תשוב לפני התגלות המשיח וזה יהיה מסימניו אמר "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה" ואחרי כן "יקרא לך עיר הצדק", וזה יהיה בלי ספק כאשר יכשיר ה' לבות בני אדם וירבו במעשה הטוב ותגדל תשוקתם לה' ולתורתו ויתרבה ישרם לפני בוא המשיח כמו שנתבאר בפסוקי המקרא.ולפי דב"ק אלו נתבלבלו והחליטו שעוד בימינו אנו ניתן הדבר להקים סנהדרין, אבל לא דקדקו כדקא יאות בדב"ק כי הכוונה היא לפי תיאוריו הוא לאחר ביאת אליהו הנביא


וכן יש להשוות בלשה"ק של הרמב"ם זיע"א, הלכות מלכים פרק יב הלכה ב

אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד, יראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם, שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו', ואינו בא לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא, ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות, ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין, אלא לשום שלום בעולם, שנאמר והשיב לב אבות על בנים,ועי' והשווה עוד בלשה"ק של הרמב"ם הלכות תשובה פרק ז עם הלכות מלכים פרק יא הלכה א וכן דרשתו בפסוקים חומש דברים פרק ל' פס' א-ד


ולגבי נסיונו של מהר"י בירב זיע"א, כאשר קרא את דב"ק של הרמב"ם סבר לפי סביבתו שחל כבר

וזה יהיה בלי ספק כאשר יכשיר ה' לבות בני אדם וירבו במעשה הטוב ותגדל תשוקתם לה' ולתורתו ויתרבה ישרם לפני בוא המשיח כמו שנתבאר בפסוקי המקרא.


אבל המהרלב"ח זיע"א לא סבר כך, והרבה לבאר כך בקונטרס הסמיכה

עוד כת' החכם וז"ל ות"ל שכבר סלקנו כל הספקו' שהיו בענין הזה וכו' גם אני אומר ת"ל והודאו' לשמו הגדול שבהיותי יושב בכבוד ומעלה ככל א' מבני גילי בתוך האהלי אהל התורה בעיר הגדולה לאלים הלא הוא עיר שאלוניקי יע"א נתן בלבי לצאת משם עת לבא פה ירוש' תוב"ב וברחמיו הרבים זכני לעלות אליה ולהסתופף בחצרותיה עם ביתי היום כמו י"ד שנה. ועוד הפליא חסדו לי ברחמיו וזכני לזכו' בה לרבים בב' דברי' גדולי הערך מאד מלבד שאר דברי' אחרים פרטיים שאינם בערכם והם הא' בזמן בשורות השוטים דוברי שקרי' תפח רוחם[1] כי לולא שנמצאתי אז בעיר הקדושה הזאת תוב"ב ובמתק שפתים הייתי מישב דעתם ומדבר על לבם כבר היתה חרבה אז מכל היהודי' היושבי' בה עד בלי השאיר אפי' מנין כמפורסם לכל היושבי' בה הדבר הב' שזכני בו השם ברחמיו שהוא יותר גדול הערך בעיני ובו אני מנוחם ממה שהוצאתי כל אשר לי עד היום ת"ל הוא שאני הייתי סבה בארץ הקדושה שלא יצא לפועל מעשה הסמיכה שרצו לחדש רבני צפת תוב"ב כיון שכפי הדין וההלכ' אין בידינו כח עליה לחדשה וגם קצת מהזקנים שבהם חזרו בהם. ועל זה מהודא ומשבח אנא קדם אלהי ישתבח שמו לעד הוא למען רחמיו יזכני להמצא בזמן הסמיכה האמתית העתידה להעשות ע"י אליהו הנבי' ובן דוד משיח צדקנו אמן.ציון המצוינת של רבינו משה ן' מימון 'הנשר הגדול' זיע"א בטבריא

-------------------------

[1] מסכת סנהדרין, דף צז עמוד ב

תניא, רבי נתן אומר: מקרא זה נוקב ויורד עד תהום כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר. לא כרבותינו שהיו דורשין עד עדן עדנין ופלג עדן, ולא כרבי שמלאי שהיה דורש האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש, ולא כרבי עקיבא שהיה דורש עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ. אלא, מלכות ראשון - שבעים שנה, מלכות שניה חמשים ושתים, ומלכות בן כוזיבא שתי שנים ומחצה.


מאי ויפח לקץ ולא יכזב - אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: תיפח עצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומרים: כיון שהגיע את הקץ ולא בא - שוב אינו בא. אלא חכה לו, שנאמר אם יתמהמה חכה לו. שמא תאמר אנו מחכין והוא אינו מחכה - תלמוד לומר ולכן יחכה ה' לחננכם ולכן ירום לרחמכם. וכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה, מי מעכב? - מדת הדין מעכבת, וכי מאחר שמדת הדין מעכבת, אנו למה מחכין? - לקבל שכר, שנאמר אשרי כל חוכי לו


פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page