top of page

לפני ימות המשיח ומעשה בעבד נקנה נעבד לסכלים הזונים

נוהגים מסיבה ידועה בעלי הדעות המשובשות לטעון שאנו ח"ו בימות המשיח, דהיינו בגאולה, ע"מ לשכנע יהודים תמימים שהגאולה השיקרית, דהיינו הקמת המדינה והעליה לארה"ק של פורקי עול תורה ומצות, היא תקופה שמכונה אצל חז"ל בשם 'ימות המשיח' עפ"ל


ולא עוד אלא ברוב העמארצות שלהם וכיו"ב הם טוענים לכך שהינם בקיאים בדקדוק לשוני בדב"ק של הרמב"ם ומשם הם החליטו להמציא המצאה זו שאנו בימות המשיח, למרות שהדברים כלל וכלל אינם נכונים


אבל בעקבות אירועים אחרונים שפקדו את תקופתנו המכונה 'עקבתא דמשיחא' ראוי לעיין בדב"ק של רבינו משה בן מימון 'הרמב"ם' זיע"א (מורה נבוכים, חלק ב, פרק לו) בו הוא נותן תיאור שלא מצינו שנהג בו ביד החזקה (אבל דיון בכך ראוי להקדיש לו מאמר בפני עצמו)


וכן עוד תמצא קצת הנביאים נבאו מדת זמן אחת, ואחר כן נפסקה הנבואה מהם ולא התמידה להם, בעבור מקרה שנתחדש. ולא היא הסיבה העצמית הקרובה בהפסק הנבואה בזמן ה'גלות' בלא ספק כלומר, 'עצלות' או 'עצבות' שיהיה לאדם בענין מן הענינים, יותר רע מהיותו עבד נקנה נעבד לסכלים הזונים, אשר קבצו העדר הדיבר האמיתי ותגבורת כל התאוות הבהמיות - 'ואין לאל ידך'. ובזה יעדנו רע[1], והוא אשר רצה באמרו, "ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו"; ואמר, "מלכה ושריה בגוים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מה'"; וזה - אמת מבואר העילה, כי הכלי כבר נתבטל[2]. והוא הסיבה גם כן בשוב הנבואה לנו[3] על מנהגה 'לימות המשיח[4] - מהרה יגלה[5] - כמו שיעד:מכאן למדים הרבה מדב"ק של הנשר הגדול לגבי תקופת 'עקבתא דמשיחא' לעומת 'ימות המשיח'

א. אנו תחת שלטון של טיפשים בעלי תאוות מיניות, לכן לא יכולה להיות נבואה שורה על האומה הישראלית, בימינו אנו.


ב. אי לכך אין חילוק כאשר יש שלטון של גויים בין יהודים שנוהגים כגויים, זה היינו הך לפי הרמב"ם, ואפילו יותר גרוע כאשר עסקינן בשלטון של יהודים


שהרי מצינו שהרמב"ם לא עושה חילוק בין גוים ליהודים כאשר מדובר ב'פן יחטיאו אותך לי', בהלכות ע"ז, פרק י' הלכה א'

אין כורתין ברית לשבעה עממין כדי שנעשה עמהן שלום ונניח אותם לעבוד עכו"ם שנאמר לא תכרות להם ברית אלא יחזרו מעבודתם או יהרגו ואסור לרחם עליהם שנאמר 'ולא תחנם' לפיכך אם ראה מהם אובד או טובע בנהר לא יעלנו ראהו נטוי למות לא יצילנו אבל לאבדו בידו או לדחפו לבור וכיוצא בזה אסור מפני שאינו עושה עמנו מלחמה במה דברים אמורים בשבעה עממין אבל המוסרים והאפיקורסין מישראל היה[6] דין לאבדן ביד ולהורידן עד באר שחת מפני שהיו מצירים לישראל ומסירין את העם מאחרי ה':


ג. בימות המשיח תתחדש הנבואה, אי לכך אין אנו בימות המשיח.


ד. ימות המשיח זה ש"מהרה יגלה" משיח בן-דוד.וכן מצינו דברים זהים לכך בדברי קדשו של רבינו סעדיה ב"ר יוסף אלפיומי גאון 'רס"ג' זיע"א, פירוש לשה"ש[7], פרק ח' פסוק ח'


אחות לנו קטנה ושדים אין לה, הטעם מה שאמרנו שהם יהודה ובנימין ומה שאמר "ושדים אין לה" שאין להם נביאים בגלות כאשר אמרנו למעלה שנ' "גם נביאיה לא מצאו חזון מיי" (איכה ב׳) והם נמשלים לשדים כמו שאמרנו לעיל (ד׳ קכ״ד)


וטעם מה נעשה לאחותנו מכאן אנו יודעים שקודם הגאולה ידבר הקב"ה עם ישראל שנ' "ביום שידובר בה" וידוע כי יומו של הקב"ה אלף שנים [כמ״ש כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול (תהלי׳ צ') ולא אמר כימים] קכד)[8]


וטעם אחר מה נעשה לאחותנו בשעת הגאולה אם לא יהיו ראויים היאך אשלח להם נביאים [ומה התועלת אם תבא הגאולה והם במצב מרי, אז יבא משיח בן יוסף ואמר יתברך שמו אם תהיה האומה באופן של תשובה לא יצטרכו אל בן יוסף קכה)[9] עד שיבא בן דוד והוא יתקן את ירושלם והוא יבנה אותה, ואם תמרה אז יבא בן יוסף והוא יפתח את מנעוליה ויביא עליה אנשים גבורים הדומים לארזים, ענתה היא ואמרה אני בטוחה בכל תקף בתשובתם ותפלתם לילה ויום, ואמר אז "הייתי בעיניו כמוצאת שלום" כי אני קראתי הבטחתם מהשי"ת אשר ירחיב לנו ונמצא שלום].


כמו"כ מכאן יש ללמוד מדב"ק שהרמב"ם לעיל שאלי' הנביא עתיד להחזיר את האומה הישראלית בתשובה ולכן מובן מדוע לא ראה טעם להזכיר מעניינו של משיח בן יוסף.


וג"כ לימוד גדול נוסף והוא שתפקידו של משיח


ציון המצוינת של רבינו משה ן' מימון 'הנשר הגדול' זיע"א בטבריא

------------------------

[1] דהיינו הגלות שאנו תחת שלטון של "סכלים זונים" ובלש' קלה "טיפשים בעלי תאוות בשר"


[2] כי אנו בגלות


[3] ומתי זה יקרה שמשיח בן דוד יתגלה ויוציא את האומה הישראלית מהגלות, וכבר לא נהיה תחת שלטון של טפשים


[4] שיתגלה משיח בן דוד


[5] מהרה יגלה – משיח בן דוד


[6] ויש לדייק שהשתמש בלש' עבר 'היה' שמשמע שבימינו אנו אין לנו לכוף דבר זה, כפי שאין לנו לכוף לגבי ז' עממים, אבל יש רשות בידינו לא לעזרם וחובה לא להתחבר עמהם, אפילו לדבר מצוה.


[7] לפי תרגום מערבית של רבי שלמה אהרן ווערטהיימער זיע"א, בספה"ק גאון הגאונים (קובץ דברי הגאונים נקדמונים ע"פ כתבי-יד ישנים), עמ' קל (ירושלים, ה'תרפ"ה)


[8] רבי שלמה אהרן ווערטהיימער זיע"א, שם, הארה קכד

המוסגר פה ולהלן הוספתי ע"פ פי' שה"ש לרס"ג בערבי כ"י בריטיש מוזי' מספר אלף ע"ו. שהעתקתי לעברית.


[9] רבי שלמה אהרן ווערטהיימער זיע"א, שם, הארה קכה

כ"ה גם באמו"ד ד' קכ"ג אם לא יחזרו בתשובה יהיו המאורעות של בן יוסף ואם יחזרו בתשו' לא יהיו, ויראה לנו משיח בן דוד פתאום כמ"ש ופתאום יבא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים.

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page