top of page

פתיל תכלת (א)

אצל בעלי הדעות המשובשות - ובפרט אצל המזרחי, מכיוון שלא כל כך הצליחו להציג את עצמם כ"כ מקיימים כראוי תורה ומצות עד כדי כך שעוזבים מהמזרחי לפחות בדור הזה כ-50% (כי לעומת הדור הקודם עזבו רק כ-40% וככל שהזמן עובר ישנה נטישה מהמזרחי - אז מדי פעם הם מחפשים להם "מצות" אחרות שבהם הם יוכלו להתרברב אתם בשביל כביכול להראות שהינם יותר "דתיים" מקהל יראי השם, ובפרט אם זו מצוה שאיננה נוהגת בזה"ז, כגון: ישוב ארץ ישראל, הקהל, עליה להר הבית, פתיל תכלת, ועוד


ומן הראוי שנתייחס הפעם למה שמכונה פתיל תכלת, ואין לנהוג בה בימנו אנו, מה גם שקיימים כיום לפחות ג'-ד' דעות לגבי המצוה הנ"ל, אזי הכיצד מישהו יכול לצאת ידי מצות פתיל תכלת אם ישנם ד' דעות לגבי זיהוי התכלת, תמהני הכיצד הם נוהגים להכריע, לפי אומדנא??? ובפרט בדבר שאסור להכריע בו ע"פ אומדנא


לכן אנו נאחוז בדב"ק האר"י הק' שאמר שאין לנהוג בכך בימנו אנו, עד שיבנה בית המקדש בב"א, וגם אומר לנו שזה יקרה רק שהמלכות תחזור, ואין הוא מתכוון למלכות של מינות אלא למלכות בית דוד


האר"י הק' זיע"א, פרי עץ חיים, שער הציצית, פרק ד

ועתה נבאר כוונת הציצית, דע, כי מן המוחין דאבא הנ"ל של ו"ק המלובשים בנה"י דאבא, מהם היה בחי' ציץ של כ"ג כנ"ל. אבל מן המוחין דאמא, מבחי' ו"ק המלובשים בנה"י דאמא כנ"ל, ואלו הם בחינת ציצית, מהם יוצאין ב' מיני ציצית, הא' הוא ד' ציצית מן מוח חכמה דאמא, שהוא בינה דאבא כנ"ל, ואלו הם בחי' הציצית[1], שהיו נוהגין בזמן שבהמ"ק היה קיים, שהיה כל הציצית מן ז' חוטין לבנים, וחוט א' היה תכלת.
אבל לאחר החורבן, הם הכל חוטי לבנים, ואין לנו תכלת, לפי שכל הציצית הד' של אח"כ, הם בחי' ד' מוחין דבינה דאמא, ואין שם תכלת כמ"ש. וא"צ להזכירך עוד, כי כל אלו הציצית אינם ממוחין הפנימים עצמן, אלא הם עור שערות הראש, מבחי' מקיפין.
והם יוצאין מן המוחין פנימים עצמן, דרך שערות כנ"ל, וכנגד כל מה שיש בפנים, יש במקיפים, וזכור זה ואל תטעה בזה. והנה למטה יתבאר, כי אעפ"י שהציצית שאנו נוהגין עתה לאחר החורבן, הם היוצאים ממוח בינה דאמא לבד, עכ"ז ודאי, שאין אור ד' ציצית במוח דחכמה דאמא שהוא בינה דאבא, נמנע מלצאת שם למעלה, אלא שאין הדבר נעשה על ידינו. אמנם יוצא הוא בהתלבשות תוך ציצית בינה דאמא. גם יתבאר למטה, ענין ב' מוחין האחרים, שהם חו"ג דאמא. אך אינם יוצאים ב' מיני ציצית אחרים מהם, רק שהם נכללין באלו הב' מוחין העליונים[2]:

ובעזהי"ת נביא עוד בהמשך מעניין זה


ציון המצויינת של האר"י הק' זיע"א "אבל לאחר החורבן, הם הכל חוטי לבנים, ואין לנו תכלת"

-------------------------

[1] נ"א ל"ג ואלו הם בחי' ציצת (עו"ת)


[2] הגהה (ב) נלע"ד נתן - מפני זה צ"ל להתעטף בציצית, שהוא אותן ציצית הידועים שיש בהם תכלת גם כן, אבל לא על ידינו, ע"כ מהר"ן זלה"ה:

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page