שולחן ערוך של גייגר שר״י דימינו

בעלי הדעות המשובשות הלובשים באצטלא של ת"ח, אבל 'אין תוכם כברם' (ואפילו בכ"ף הדמיון אין ה'תוך' דומה ל'חוץ')


נוהגים לעשות חילוקים תמוהים רק בשביל להגדיל בפני העמיארצות שסרים למרותם בטעותם, את ה'אידיולוגיות' המשובשות שלהם, כפי שמצינו בכתבה ביחס לרפורמים, כאשר החילוק וההגדרה הוא... ה'רפורמים' אינם זרם 'דתי'

אבל לפי לשונו יש 'צד חיובי' בגלל שהם עוזרים ל...'עם והמדינה', עפ"ל


ואז על החילוק הזה יש לשאול, איזה עזרה הם עוזרים לעם ישראל... בכך שהם מסיטים אותם מדרך ה'??? בגלל שהם משתפים פעולה עם הנוצרים???ולגבי העזרה והמעשים הטובים שהם עושים ל'מדינת ישראל' אותה מדינה שנקראת בפי חז"ל 'מלכות של מינות'... אזי שזה מעיד על אלו שמדברים על 'כלל ישראל' ועוד כל מיני סיסמאות כאלו ואחרות, הוא דורש דרשות של דופי בגלל שאין לו מסורת תורה שבע"פ שאין להם בכלל גדר של 'מלאים מצות כרימון' כלל וכלל


כדאיתא בדב"ק של כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי זיע"א, תורה אור, פר' תרומה, עמ' 160

...ומי שאינו יכול ללמוד כלל ולקבוע עתים לתורה עליו נאמ' ג"כ מעסיס רמוני ע"ד מארז"ל ע"פ כפלח הרמון רקתך שאפי' ריקנין שבך מלאים מצות כרמון. כי ריקנים אין פי' פושעים ומורדים ח"ו רק שאין בהם תורה אבל מלאים מצות ודרך ארץ. והרי המצות מעוררים ג"כ גילוי תענוג העליון וכנודע מעניו ריחא דלבושייכו כו' כי נעוץ תחלתן בסופן. ולכן נק' עסיס רמוני שהוא ג"כ משיב את הנפש (ולכן במעיל היו תלויים רמונים כי המעיל הוא בחי' מעיל צדקה כו' וכמ"ש במ"א ע"פ שוש אשיש כו' מעיל צדקה יעטני וע"ש:)רבי אלחנן בונים ב"ר נפתלי בינוש װאַסערמאַן הי"ד זיע"א, אומר אני מעשי למלך, אות י"ב

אפשר שימצאו אנשים שיתקשו בקצת דברים הנאמרין בזה, הלא מסור בידינו כי פושעי ישראל מלאים מצות כרימון, וישראל אעפ"י שחטא, ישראל הוא, אבל השואל כן הוא שואל שלא מדעת, כי המאמרים הנ"ל ודומיהן הכל איירי במאמינים בעיקרי הדת, אלא שהם רשעים ובעלי עבירות להנאת עצמן[1], אבל בכופרים א"א לאמר עליהן שהן מלאים מצות כרימון ומכ"ש בעוברים להכעיס, וז"ל הרמב"ם בפיה"מ פ' חלק וכאשר יאמין האדם ביסודי הדת, הוא נכנס בכלל ישראל ומצוה לאהבו ולרחם עליו וכו' ואפילו עשה עבירות מחמת התאוה הוא נענש כפי חטאיו ויש לו חלק לעוה"ב והוא מפושעי ישראל, אבל כשנתקלקלה האמונה בעיקרי הדת, יצא מן הכלל וכו' ומצוה לשונאו ולאבדו וע"ז נאמר משנאיך ה' אשנא[2] וגו' עיי"ש.
כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסאהן זיע"א, לקוטי שיחות, פר' ויקהל ב', עמ' 437, הערה 25


אבל איו הפי' שאלו שבסוג השני הם יותר בעלי עבירה מכמו הסוג הא' דבת"ח. וראה תו"א (פ, סע"ג): ע"ד מארז"ל ע"פ כו' שאפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרימון כי ריקנים אין פי' פושעים ומורדים ח"ו רק שאין בהם תורה, אבל מלאים מצות וד"א. ומה שנק' פושעי ישראל ראה לקמן בפנים ס"ו. ובהערה 34. אבל ראה תו"א מו, ג (ובאוה"ת לשם ויחי תתשל, ב). ד"ה קי, ג.כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסאהן זיע"א, לקוטי שיחות, פר' תצוה ב', עמ' 340, הערה 43


כלשון חז"ל - עירובין יט, א. חגיגה בסופה. וצע"ק מ"ש בתו"א שם ד"ריקנים אין פי' פושעים ומורדים ח"ו" וראה לקמן ע' 437 הערה 25.ועוד יש גם לדייק דבר נוסף שהרי אם ה'רפורמים' אינם זרם דתי לפי הגדרתו, אזי מכיוון שחלק מהמנהיגם שלהם כינו את עצמם כ'נאו-רפורמים' אזי שהם בעצמם אינם זרם דתי.


~~~~


איתא ספר 'זכרונות' להרב מזא"ה ח"ג עמ' קנה (מובא ג"כ בספה"ק ילקוט דעת תורה, שער המחטיאו וההורגו, פיס' כ' - השואה מידי הגרמנים - גמול בעד "תקוני" הדת, עמ' סה)

.....הלא תבינו רבותי, כי על האידישקייט (יהדות) אני מדבר, ובנוגע לאידישקייט - הצדקה עם מורי ההוראה שלכם, האומרים, כי הגרמני לא ירדוף את היהודים סתם בעלמא, ולא יהא פשוט מיצר לישראל בשעה שירים ראש, אלא הוא יעשה משנאת ישראל מין "שולחן-ערוך" ר"ל, מורי ורבותי! שימו זאת על לבכם כי על חטא שולחן ערוך של גייגר ימ"ש יקום לנו שולחן ערוך חדש נוסח גרמניה נגד כלל ישראל וכו', ישמרנו השם ויצילנו.


והנה בדורנו, דור עקבתא דמשיחא, בהיותנו בשואה הרוחנית כעת, שסר משתולל....


עשו להם שלחן ערוך חדש, מאותו "רב" שאמר שיש להסתכל בצד החיובי של 'רפורמים' עפ"ל


אזי שבגלל השו"ע של מלמד יקום לנו שלחן ערוך חדש של וכו', רח"ל---------------------------------

[1] דהיינו מומרים לתאבון ולא מומרים להכעיס, ועל זה מדבר רבי נחמן מברסלב זיע"א בתורה רפ"ב במומר לתאבון ולא במומר להכעיס.


[2] כדאיתא בספה"ק ספר התניא, פרק לב

[ולא אמר דה"עה תכלית שנאה שנאתים וגו' אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלהי ישראל כדאיתא בגמרא ר"פ ט"ז דשבת]:

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו
  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
תמוך בפעילות
והוצאה לאור
nedarim.png