top of page

שולחן ערוך של גייגר שר״י דימינו

בעלי הדעות המשובשות הלובשים באצטלא של ת"ח, אבל 'אין תוכם כברם' (ואפילו בכ"ף הדמיון אין ה'תוך' דומה ל'חוץ')


נוהגים לעשות חילוקים תמוהים רק בשביל להגדיל בפני העמיארצות שסרים למרותם בטעותם, את ה'אידיולוגיות' המשובשות שלהם, כפי שמצינו בכתבה ביחס לרפורמים, כאשר החילוק וההגדרה הוא... ה'רפורמים' אינם זרם 'דתי'

אבל לפי לשונו יש 'צד חיובי' בגלל שהם עוזרים ל...'עם והמדינה', עפ"ל

ואז על החילוק הזה יש לשאול, איזה עזרה הם עוזרים לעם ישראל... בכך שהם מסיטים אותם מדרך ה'??? בגלל שהם משתפים פעולה עם הנוצרים???

לימוד זכות על מסית ומדיח אליבא דשלחן ערוך דגייגר
לימוד זכות על מסית ומדיח אליבא דשלחן ערוך דגייגר

ולגבי העזרה והמעשים הטובים שהם עושים ל'מדינת ישראל' אותה מדינה שנקראת בפי חז"ל 'מלכות של מינות'... אזי שזה מעיד על אלו שמדברים על 'כלל ישראל' ועוד כל מיני סיסמאות כאלו ואחרות, הוא דורש דרשות של דופי בגלל שאין לו מסורת תורה שבע"פ שאין להם בכלל גדר של 'מלאים מצות כרימון' כלל וכלל


כדאיתא בדב"ק של כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי זיע"א, תורה אור, פר' תרומה, עמ' 160

...ומי שאינו יכול ללמוד כלל ולקבוע עתים לתורה עליו נאמ' ג"כ מעסיס רמוני ע"ד מארז"ל ע"פ כפלח הרמון רקתך שאפי' ריקנין שבך מלאים מצות כרמון. כי ריקנים אין פי' פושעים ומורדים ח"ו רק שאין בהם תורה אבל מלאים מצות ודרך ארץ. והרי המצות מעוררים ג"כ גילוי תענוג העליון וכנודע מעניו ריחא דלבושייכו כו' כי נעוץ תחלתן בסופן. ולכן נק' עסיס רמוני שהוא ג"כ משיב את הנפש (ולכן במעיל היו תלויים רמונים כי המעיל הוא בחי' מעיל צדקה כו' וכמ"ש במ"א ע"פ שוש אשיש כו' מעיל צדקה יעטני וע"ש:)

רבי אלחנן בונים ב"ר נפתלי בינוש װאַסערמאַן הי"ד זיע"א, אומר אני מעשי למלך, אות י"ב

אפשר שימצאו אנשים שיתקשו בקצת דברים הנאמרין בזה, הלא מסור בידינו כי פושעי ישראל מלאים מצות כרימון, וישראל אעפ"י שחטא, ישראל הוא, אבל השואל כן הוא שואל שלא מדעת, כי המאמרים הנ"ל ודומיהן הכל איירי במאמינים בעיקרי הדת, אלא שהם רשעים ובעלי עבירות להנאת עצמן[1], אבל בכופרים א"א לאמר עליהן שהן מלאים מצות כרימון ומכ"ש בעוברים להכעיס, וז"ל הרמב"ם בפיה"מ פ' חלק וכאשר יאמין האדם ביסודי הדת, הוא נכנס בכלל ישראל ומצוה לאהבו ולרחם עליו וכו' ואפילו עשה עבירות מחמת התאוה הוא נענש כפי חטאיו ויש לו חלק לעוה"ב והוא מפושעי ישראל, אבל כשנתקלקלה האמונה בעיקרי הדת, יצא מן הכלל וכו' ומצוה לשונאו ולאבדו וע"ז נאמר משנאיך ה' אשנא[2] וגו' עיי"ש.

ועוד יש גם לדייק דבר נוסף שהרי אם ה'רפורמים' אינם זרם דתי לפי הגדרתו, אזי מכיוון שחלק מהמנהיגם שלהם כינו את עצמם כ'נאו-רפורמים' אזי שהם בעצמם אינם זרם דתי.

שולחן ערוך אליבא דגייגר 'פניני הלכה' בו הלכות ימי אידיהם
שולחן ערוך אליבא דגייגר 'פניני הלכה' בו הלכות ימי אידיהם

~~~~


איתא ספר 'זכרונות' להרב מזא"ה ח"ג עמ' קנה (מובא ג"כ בספה"ק ילקוט דעת תורה, שער המחטיאו וההורגו, פיס' כ' - השואה מידי הגרמנים - גמול בעד "תקוני" הדת, עמ' סה)

.....הלא תבינו רבותי, כי על האידישקייט (יהדות) אני מדבר, ובנוגע לאידישקייט - הצדקה עם מורי ההוראה שלכם, האומרים, כי הגרמני לא ירדוף את היהודים סתם בעלמא, ולא יהא פשוט מיצר לישראל בשעה שירים ראש, אלא הוא יעשה משנאת ישראל מין "שולחן-ערוך" ר"ל, מורי ורבותי! שימו זאת על לבכם כי על חטא שולחן ערוך של גייגר ימ"ש יקום לנו שולחן ערוך חדש נוסח גרמניה נגד כלל ישראל וכו', ישמרנו השם ויצילנו.

והנה בדורנו, דור עקבתא דמשיחא, בהיותנו בשואה הרוחנית כעת, שסר משתולל....


עשו להם שלחן ערוך חדש, מאותו "רב" שאמר שיש להסתכל בצד החיובי של 'רפורמים' עפ"ל


אזי שבגלל השו"ע של מלמד יקום לנו שלחן ערוך חדש של וכו', רח"ל________________________

[1] דהיינו מומרים לתאבון ולא מומרים להכעיס, ועל זה מדבר רבי נחמן מברסלב זיע"א בתורה רפ"ב במומר לתאבון ולא במומר להכעיס.


[2] כדאיתא בספה"ק ספר התניא, פרק לב

[ולא אמר דה"עה תכלית שנאה שנאתים וגו' אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלהי ישראל כדאיתא בגמרא ר"פ ט"ז דשבת]:
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page