top of page

הפילוסופיא שעדיין מנסה לטמא את השמן הטהור-ב

במאמרנו הקודם לחנוכה 'הפילוסופיא שעדיין מנסה לטמא את השמן הטהור' כבר ביארנו הכיצד התרבות היוונית ניסתה להפוף את תורתינו הק' לסוג של 'חכמה אנושית' ולא עוד אלא 'חכמה' שצריך רק לאהוב אותה, אבל להפוך אותה לשכלית בלבד, דהיינו לנתק אותה מהשי"ת רח"ל.


וכן נרחיב במקצת לגבי אותו תלמיד של האי"ה קוק שמכונה 'הנזיר' - וראוי לקרותו 'הנזיר השתוי' מכיוון שהחכמות של הפילוסופיות שלמד וגם יחסו לחכמי ישראל שצמצמם לתפיסות העולם הפילוסופיות, זה בחינת יין נסך גמור, ולכן הוא בחינת 'נזיר שתוי', וק"ל.


ונחזור לעניינו והיא כבתור מה אתה רוצה למקם את עצמך כבתור פילוסוף או כבתור אחד מחכמי ישראל, כי סביר להניח שאם אתה בוגר "ישיבות" של הזרם הדתי/לאומי, שהרי אם נקח לדוגמא את אותו 'נזיר שתוי' שאפילו העז להכניס את הרמ"ד והרנ"ק שהינם ידועים לשמצה כמשכילים, ואתו 'נזיר שתוי' הינו מר"מים של אותו ה"ישיבה" הרי חז"ל אמרו במפורש על אחר, במסכת חגיגה, דף טו ע"ב (הערה חשובה והיא שכדאי לעיין בהארות שולים)

אֲחֵר – מאי?
זמר יווני לא פסק מפומיה[1]; אמרו עליו על אחר: בשעה שהיה עומד מבית המדרש - הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו[2].

ולא עוד אלא ספרי מינין של הרמ"ד שר"י שעליו כתב החת"ס בצוואתו[3]

ובספרי רמ״ד אל תשלחו יד ואז רגליכם לא ימעד לעולמי עד


והוסיף על כך ביאור נהיר רבי עקיבא יוסף שלזינגר זיע"א, בפירוש לב העיברי, שם

הוא ראשי תיבות ״רשע״ ״משה״ ״דעסוי״ ראש המתפרצים אשר הלך בערמומיות של נחש שנשך רק נשיכה קטנה בעקבי סוס אשר מפיל רוכבו אחור.


אזי כעת מובן מדוע לא רצה האי"ה קוק להכניס את הלימודים הללו, אבל גם כן מובן מדוע הכניס מישהו כזה ללמד ב"ישיבה" [בית אבידן][4] שאיננו מובן כל כך צמד המילים שבאות אחריה 'מרכזית' ו'עולמית' כי איננה 'מרכזית' וגם לא 'עולמית'

אזי כאשר אותם שיסדו את הציונות/הדתית, וראינו הכיצד תפיסת עולם של ההתיוונות מצוי' אצלם ע"י תכנית הלימודים של ביקורת המקרא וכן תפיסת עולם שהופכת את גדולי ישראל כבתור פילוסופים, עפ"ל.


ול'אקדמיים' דהיינו שהולכים אחר קלי' יוון, וגם למרות שחובשים כיפות ומתפללים בבתי-כנסיות (וליתר דיוק בתי תפלות) הם מקיימים מצות אנשים מלומדה, וחלק מהמצות לפי תומם לפעמים אינם מחוייבים לקיימם


ועוד כותבים וורט כדי להשתיק את המצפון שלהם בכך שאומרים אקדמיא בסוף עם האות ה"א דהיינו שחושבים לטיפשותם שהם 'מקדמים את הופעת השם' 'אקדם וכו' רח"ל עפ"ל, אינם אלא מעכבים את הגאולה והמלכת השי"ת בעולם, ע"י פריקת עול תורה ומצות, וכל מאמריהם על התורה אינם כי אם שמים דשווא (ראה זוה"ק דף ה ע"א; הקדמת קצות החושן)


ולהלן כמה דוגמאות לתפיסת עולם זו שמנסה להכניס בערבוביא (ערב-רב) את הפילוסופיא והאקדמיא, לתוך התורתינו הק' דהיינו לנסות לטמא את השמן הטהור, וכימים ההם בזמן הזה ומנותר הקנקנים (הקנאים) נעשה נס לשושנים (אל תקרי שושנים אלא ששונים הלכות)


~~~~~~

ואל תחשוב ח"ו שאותו האיש האי"ה קוק ח"ו הי' חף מאותה כפירה שהרי שלל רק לימודים הרמ"ד והרנ"ק ולא נראה משום שלא ראה בהם כנכונים אלא בגלל שסוג לימודים כאלו בוודאי יציג את הבי אבידן[4] שלהם כמי שהם באמת, שהרי לא סבר שלימודי ביקורת המקרא אסורים (הביקרות החיצונה), עפ"ל, ולכן ע"מ לא לעורר את זעם עולם התורה עליו עוד יותר ממה שכבר היה ידוע עליו, כגון פרשת הרבנות והנאום באוניברסיטה וכתבי אורות דתהו שלו

ועוד שיש לנו אין ספור עדיות מגדולי ישראל לגבי הלימודים הזרים שהכניס במסורת היהדות ומדב"ק של רבי אהרון ראזנבערג שליט"א, משכנות הרועים, חלק ג'[5], עמ' א'עה - מעיד עליו לאין שיעור כבר מקדמת דנא מי הי' אותו חולה שגעון גדלות

נכנס רבי שמחה זעליג ז"ל (הדיין של בריסק בזמן מרן הגר"ח)[6] בבהלה אל רבי חיים ז"ל, שקבל מכתב מהרב דבויסק (קוק) והמכתב מלא אפיקורסות. אמר לו רבי חיים ז"ל: איר האט זיך יאצט ארומגעקוקט, איך קען אים שוין אן אפיקורוס פון וולאז'ין"


אם לפי הנזיר והאישור של קוק צריך ללמוד ביקורת המקרא אז מה הטענה של טאו

אם לפי הנזיר והאישור של קוק, אפשר לקרוא לחכמי ישראל פילוסופים אזי שזוהי תפיסת עולם מתיוונת

תחיית רוח נביאי השקר בתקופת עקבתא דמשיחא

__________________________

[1] זמר יווני לא פסק מפומיה - דהיינו שהתרבות המערבית הכללית הי' בקי בה, ויש להטעים עניין זה לאותו 'נזיר שתוי' שגם כן התרשם מאותו האי"ה קוק מהזמר שלו של 'פרשת העקידה', כפי שהעיד בהקדמה לספר הפילוסופיא 'אורות הקודש'

[2] הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו - ולא מעט אלא הרבה, וישנו מעשה מאתו 'נזיר שתוי' שכידוע למד פילוסופיא באוניברסיטת ברלין, רח"ל ובוודאי משם למד ג"כ את תפיסת עולמו כלפי חכמי ישראל שהביט בהם בעין מערבית, עד כדי כך שמסופר מפי חילוני אחד בשם

וכן העיד הגרש"ז אוירבך עליו כאשר הגיע ספרו "קול הנבואה" לידיו, התבטא בפניו הגרש"ז בהתפעלות "הוא אפיקורס אמיתי, מזמן כבר לא ראיתי דברי אפיקורסות שכאלו, כפי שמופיעים בספרו“ (כך מספר ראש ישיבה קטנה וכולל פוניבז' וראש ישיבות "גאון יעקב" ו"אורחות תורה", בעל "איילת השחר" על הש"ס ועה"ת).

פרופ' ליבוביץ השתתף פעם בהרצאה אשר נשא דוד הכהן. הוא קם באמצע ההרצאה וקרא בהתפעלות "אתה שבתאיי" (ר' י' סגל, אשר האזין להרצאה זו)


(כל ההארה הזו מובאת ומבוססת מהקונטרס של הרב דוב ברקוביץ זצ"ל, שחיבר על קוק וכת דיליה)

[3] ולא עוד אלא ספרי מינין של הרמ"ד שר"י שעליו כתב החת"ס בצוואתו - וישנם המתפלספים סביב התיקון של האות 'חי"ת' לעומת 'רי"ש', אבל מהתוכן וגם מיחסו של החת"ס לתפיסות עולם אלו ניתן להבין שאין כאן כפל לשון וגם לא יחס כלפיו כבתור 'חכם', ואלו שמנסים כביכול להציג ההפך הם הם בעצמם אנשים שאינם אמונים על קיום תורה ומצות אלא ששלחו ידם בכתביו רמ"ד ומעדו רגליהם בעולמות הרוחניים ויצאו לתרבות רעה, ואכמ"ל


[4] פירש"י, מסכת ע"ז, דף יז ע"ב

לבי אבידן - בית שאוכלין ושותין לכבוד עבודת כוכבים ומזבלים זיבול לעבודת כוכבים ומפקחין על עסקיה לידע מה היא צריכה ומתנדבין:
ומתנדבין דהיינו כמו שירות לאומי


[5] ברוקלין, ניו יורק, ה'שדמ"ת


[6] מפי הגר"ד מבריסק זיע"א (נכדו של מרן הגר"ח מבריסק זיע"א)

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page