top of page

לכבוד אלול והעוסקים בתשובה ומעשים טובים כדקא יאות

היום כ"א באלול יומא דהילולא של אחד מגדולי ישראל, רבינו יהונתן אייבשיץ מפראג זיע"א, שהעידו עליו שנכנסה לבית מדרשו רוח הקודש, ואביא מקצת מדב"ק העוסקים בתיקוני התשובה של היחיד והכלל

רבי יהונתן ב"ר נתן נטע אייבשיץ מפראג זיע"א, אהבת יהונתן, הפטרת שבת ר"ח (תמורת הפטרת צו)

שמעו דבר ה' החרדים אל דברו וכו'. עיין בפסוק ונראה לבאר דהנה יש ב' מדריגות במין הישראלי

עמא דבר הם אומרים מה לנו ליסר נפשותינו ולעסוק בתשובה שיבא גואלנו הלא כבר נשבע לנו האל יתב' שיגאל אותנו דאין שמו שלם וכו' ואם כן למען שמו יגאל אותנו[1]

אבל הצדיקים שבדור אומרים ימהר יחיש מעשהו נא ועוסקים בתשובה כדי שיבא בזכותם ובאמת באם לא יבוא בזכותם הם אוכלים נהמא דכיסופא. אבל עמא דבר לא נחשב להם זה לכלום אם אוכלים נהמא דכיסופא או לא.

וז"ש "שמעו דבר ה' החרדים[2] אל דברו" הם 'הצדיקים'. "אמרו אחיכם שונאיכם" הם 'עמא דבר'

למען שמי יכבד ה' ר"ל שכבר נשבע בשמו הגדול לגאלינו וע"ז אמר והם יבושו שיאכלו נהמא דכיסופא והצדיקים יראו וישמחו ויאכלו מעבור הארץ וא"ש.

(ולביאור מורחב עיין בדב"ק של רבי ישראל זאב ב"ר נחמי' גרשון קרסוצקי זיע"א, תורת ישראל, דרוש, סוף דף נב ע"א)

רבינו יהונתן אייבשיץ מפראג זיע"א, בעה"מ הספה"קים אורים ותומים יערות דבש ואהבת יהונתן ועו

רבי יהונתן ב"ר נתן נטע אייבשיץ מפראג זיע"א, אהבת יהונתן, הפטרת ואתחנן

השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ וכו', וזהו פירושו, דכנסת ישראל צוחה באלה ובשבועה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה, נגד קיבוץ ישראל, באם שהכל נועד יחדיו לילך לירושלים וכל האומות מסכימים, אפ"ה צווחה שחלילה שתלך שמה, כי הקץ סתום ואולי אין עתה הזמן האמיתי רק עת רצון לפי שעה, והיום או מחר יחטאו ומוכרחים לגלות פעם שנית ח"ו, ואחרון קשה מן הראשון, ולכך ביקשה שלא ילכו עד שתחפץ, ר"ל עד שיגיע הזמן שימלא כל הארץ דעה[3], ומשם והלאה הבטיח עילת כל העילות שלא יהי' נעדר מן האומה ישראלית כלום, וזה הזמן האמיתי שיבוא במהרה בימינו:

ומכאן יש לנו ללמוד שהעבירה הזו של העברה על איסור שלוש ו/או שש השבועות , היא ג"כ מעניין המצריך תיקון גדול בימינו, ולתקן את העבירה הזו ע"י פרישה מענייני מדינה זאת, היא היא הדרך לשוב אל דרך ה'.

_____________________

[1] והנה המזרחיסטנים הגדילו לעשות ואומרים שכבר נגאלנו ואין יותר צורך לעסוק בתושבה ומעשים טובים, והעיקר זה לטפח את הגאולה המזוייפת שלהם, ואם בדרך תזרק להם הכיפה אין הדבר משנה להם כ"כ, כי אחרי הכל הם מחזקים ידי עוברי עבירה

[2] ואין הכוונה לכאלו שרק נראים 'חרדים', אלא דייקא אלו שרוצים שע"י תשובתם נזכה לגאולה.

[3] כוונת הביטוי מתייחסת לכך שבזמן שיבוא משיח בן דוד בב"א.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page