top of page

בהמות יותר טובות מהם

לאחר שהרעש שנעשה מאותו מצעד של אלו שיותר גרועים מבהמות, ואסביר למה הכוונה בצורה פשוטה


בטבע של העולם לא מצינו שיהיו בהמות מאותו מין משמשות זו עם זו, ואם כן הרי זה קרוי 'סטיה של הטבע' (ומכאן נובע השם של 'סוטים' לגביהם)


והנה בעלי הבחירה החופשית בחרו להם אם משום מרידה בו ית' ו/או משום חולי נפשי כלשהו, שהרי יש מאן דאמר ע"פ דעת תורתינו הק', כדאיתא במסכת נדרים דף נא/א

הכי אמר רחמנא תועבה תועה אתה בה


ר"ן זיע"א, נדרים, שם

תועה אתה בה - שמניח משכבי אשה והולך אצל זכר:

תוספות, נדרים, שם

תועה אתה בה - שמניחין נשותיהן והולכין אצל משכב זכור תבלין יש בביאה זו משניא הדא ביאה מכל ביאות:


אזי שהטעות הזו היא נובעת או מצד מרידה (מומר להכעיס) ו/או מצד חולי נפשי (מומר לתאבון) או מצד שניהם


~~~~~~~~~~~~~~~~

ומענין לענין באותו ענין, מצינו שמשום מה שיהיו כאלו שמראיינים רבנים וכאשר ישמעו את הרבנים יזדעזעו ויתאוננו על הדבר שמשמיעים את דעת תורתינו הק' על איסור חמור זה (שנאמר בו 'יהרג ועל יעבור')


ועליהם בוודאי יש גם לומר שהם יותר גרועים מבהמות והם סוטים מטבע הבריאה ועל כן יש לתמוה עוד יותר מכיוון שאילו נצייר לעצמנו שבעוד עשר שנים יחליט העולם המערבי לומר שמשום זכיות אנוש מותר לפדופילים לחיות כאות נפשם לפי התאוות שלהם, אזי גם אז האם יביעו תמיה על הרבנים שמראיינים, מילים כמו 'אוי' ו'נבערות' ויטענו על 'חוסר אנושיות' ועל 'זכויות אדם'... אזי שהם יותר גרועים מבהמות...


וכעין זה יש לומר שזהו ההבדל ביננו לבינם, שברוך שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת, כי חוקי אנוש משתנים מעת לעת ע"פ רוח הזמן והמקום (לדוגמא בגרמניא פעם הי' אסור רצח, ואח"כ התירו רציחות של מליונים, ואח"כ שוב אסרו) , אבל חוקי התורה חוקים אלוקים ובוראנו שברא אותנו ידע לאן יכולה לרדת נפש האדם ולהיות יותר גרועה מבהמות, ולכן אין בהם שום שינוי


וכמובן יהיו כאלו שטוענים שהם יותר צדיקים מהחרדים בכך שמוחים על עניין זה כדקא יאות, להבדיל מהמזרחי שהמחאה שלהם היא לשפה ולחוץ כי קרוביהם בעצמם משתתפים במצעדים הללו שמצד אחד, כדאיתא במס' בבא מציעא, דף צב ע"ב

תנן במתני' כל המחובר לטמא טמא כל המחובר לטהור טהור ותנינא בברייתא רבי אליעזר אומר לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו אמר ליה רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי קרית חברך ולא ענך רמי גודא[1]


ומצינו שבעלי הדעות המשובשות, לפעמים מנסים להציג עצמם כחרדים, שרק יפגינו נגדם אבל בפועל מאחורי הקלעים יתחבקו משום טענת של 'אהבת ישראל' ו'להרבות באהבת חינם' ולא ליצור מחלוקות בישראל' ועוד כל מיני ציטטות שהמציאו לעצמם בציונות/הדתית

האם אפשר להפגש עם פורקי עול תורה ומצות על אחת מהמצות החמורות ביותר בתורה, אולי אצל המזרחי כן

האם אפשר לחבק פורקי עול תורה ומצות על אחת מהמצות החמורות ביותר בתורה, אולי אצל המזרחי כן

אצל המזרחי אפשר גם להפגש לחבק עם פורקי עול תורה ומצות, וגם להפגין נגדם, כי אצל המזרחי הכל אפשר
אצל המזרחי אפשר גם לדבר כי יש אצלם פלורליזם מחשבתי במקום קיום תורה ומצות


עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page