top of page

כל המחובר לטמא טמא ומענין ״אהבת ישראל״

דע שאיתא במס' בבא מציעא, דף צב ע"ב

תנן במתני' כל המחובר לטמא טמא כל המחובר לטהור טהור ותנינא בברייתא רבי אליעזר אומר לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו אמר ליה רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי קרית חברך ולא ענך רמי גודא[1]


ומצינו שבעלי הדעות המשובשות, נוהגים לדבר גבוהה גבוהה לגבי אחדות ואהבת ישראל, אבל אין פיהם ולבם שווים, כי ה'אהבת ישראל' שלהם מכוונת רק כלפי אלו שדומים להם...


ונביא דוגמא לכך מעלון של בעלי הדעות המשובשות, שכאשר הם מדברים על אחדות ואהבת ישראל, הם מביאים כל מיני מדעותיהם נפסדות מהצבור שלהם, אבל בין היתר מביאים גם כן דתיות שלא מקפידות על קיום תורה ומצות (כגון כיסוי ערוה, שגורם לפגם העינים), רפורמים/ות מוצהרים וכן חילונים/ות שנלחמים נגד קיום תורה ומצוות, ואף לא חרדי אחד הביאו, וגם לא טרחו לחפש מישהו שמחופש לחרדי


ואח"כ כאשר ישנה תופעה של פריקת עול תורה ומצות וזריקת הכיפות הסרוגות בעקבותיהם, כולם מתפלאים מדוע הציונות/הדתית היא ציבור שהולך ונעלם.... מה רק בגלל שאנו מחוברים יותר לפורקי עול תו"מ, מאשר לחרדים, ואלו תמצא מישהו שהוא עם כיפה סרוגה על ראשו שטוען שהוא גם כן 'חרדי, ולא סתם אלא חרדי/לאומי[2], דע לך, כי הוא ג"כ מאותם שהזכרנו לעיל, וד"ל


ועוד דע שאהבת ישראל בלב ובנפש אצלם הוא בלתי אפשרי, כפי שלמדנו כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי שניאור זלמן מלאדי זיע"א, ספר התניא, חלק ראשון, פרק לב

והנה ע"י קיום הדברי' הנ"ל להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה הרי זו דרך ישרה וקלה לבא לידי קיום מצות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן.


כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקי' חיים. בשגם שכולן מתאימות ואב א' לכולנה ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד רק שהגופים מחולקי'. ולכן העושי' גופם עיקר ונפשם טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם אלא התלויה בדבר לבדה. (הארת המלקט: התלויה בדבר לבדה ולכן אין סופה להתקיים)

"בואו ונריב כמו אחים" כל המחובר לטמא טמא (עולם קטן, מוסף גיליון 608, פר' דברים ה'תשע"ז

________________________

[1] רש"י הק' זיע"א, שם

קרית חברך - להוכיחו ולא ענך:

דחי גודא - כותל הפל עליו כלומר הניחו ויפול ברשעו דחהו בידים:


[2] ולא עוד אלא גם שיכול לטוען בפניך שהוא יותר מקפיד בקיום תו"מ, וכוונתו היא לגבי כך שהוא מדמיין שהוא מקיים 'מצות ישוב ארץ ישראל', כאשר בפועל הוא איננו מקיים אותה כלל וכלל


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page