top of page

חרדי/לאומי

למען אחי ורעי! נראה שהדרך הכי טובה כדי לתאר לעצמנו את ההמצאה של המושג 'חרדי/לאומי' היא ע"י מה דאיתא בזוה"ק חלק ג, דף קצב ע"א

פתח ואמר (שמות כה כג) ועשית שלחן עצי שטים וגו', וכתיב (שם פסוק ל) ונתת על השלחן לחם פנים וגו', כל אינון מאני קודשא, בעא קודשא בריך הוא למעבד קמיה, לאמשכא רוחא קדישא מעילא לתתא, ההוא רשע דבלעם, הוה מסדר הכי לסטרא אחרא, והוה מסדר שלחן ונהמא דאקרי לחם מגואל, כמה דאתמר דהכי אזיל סטר אחרא בתר קדושה, כקוף בתר בני נשא, ושלמה מלכא צווח ואמר, (קהלת ב יב) כי מה האדם שיבא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו, והא אתמר קרא דא:

אימרה זו של חכמי האמת 'כקוף בתר בני נשא' ובתרגום ללשה"ק 'כקוף אחר אדם', ביארו רז"ל שהסט"א מנסה לחקות את הקדושה, הכיצד תעשה זאת, אחרי הכל עדיין היא תשאר דבוקה לתפיסת העולם של הסט"א, אז היא עושה זאת ע"י חיקוי כפי שהקוף נוהג לחקות את בני האדם...

החרדי/הלאומי עזרא שיינברג

דהיינו מכיוון שחיי הקדושה לא קיימים אצלם, אזי מחפשים לחקות את מי שיש לו חיי קדושה נעימות ופשטותהחרדי/הלאומי מוטי אלון
~~~~~~~~~~~


ומעניין לעניין באותו עניין גם מדב"ק של רז"ל ניתן ללמוד דבר נוסף והוא שהקוף נוצר מהאדם ולא ההפך כדאיתא במסכת סנהדרין דף קט ע"א

מאי עבוד אמרי דבי רבי שילא נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו מחכו עלה במערבא אם כן ליבנו אחד בטורא (אלא) אמר רב ירמיה בר אלעזר נחלקו לשלש כיתות... ואחת אומרת נעלה ונעשה מלחמה... וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה נעשו קופים ורוחות ושידים ולילין... (ועיי"ש עוד ואני הבאתי רק מה שקשור לענייננו)


וזה דבר הפוך ממה שמנסים לטעון על האידיולוגיה של ה'אבולוציה', ובאמת זה בלבול מוחין גמור, אבל בעקבותיו נהגו ללכת כמה מבעלי הדעות המשובשות, וחשבו לעצמם בצורה קופית שכך גם הגאולה צריכה לבוא בצורה של 'אבולוציה' וקראו לכך 'תהליכי גאולה' רח"ל (ועוד כי בשבוש מחשבתם חשבו שזה מעניין של שנת ת"ר כדאיתא בזוה"ק פר' נח)


אבל אצלנו כתיב אצל הנביא מלאכי ע"ה (ג א)

ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים


וע"מ שנגיע לידי כך עלינו לקיים מאמר חז"ל דאיתא במסכת שבת, דף קד ע"א

נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוט


ופירש"י שם

נאמן כפוף - אדם כשר צריך להיות כפוף ועניו, וסופו להיות פשוט וזקוף לעולם הבא:וכן איתא עוד בדב"ק של רש"י הק' זיע"א, סנהדרין דף צח/א

וככלות נפץ יד עם קדש - כשתכלה תקומתם וחוזק ידיהם שהיתה נפוצה אילך ואילך גבורה ותועלת לפשוט אנה ואנה, ואחר שתכלה גבורתם שיהיו שפלים למאד:
תכלינה - אלו הצרות ויבא משיח, כדאמרינן כי אזלת יד:


ועוד איתא בדב"ק של בעל הכלי יקר זיע"א, בראשית, פרק כח פסוק יד

ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. מה שהזכיר הרוחות המקבילין זה כנגד זה, ולא הזכירן כסדרן, לפי שאמרו במדרש (עיין מדרש תהלים מד ב) אין התשועה באה לישראל כי אם בזמן שהם בתכלית השפלות, שנאמר (תהלים מד כו) כי שחה לעפר נפשינו וגו', מה כתיב בתריה קומה עזרתה לנו. וטעם של דבר שכל זמן שאינן בתכלית השפלות אז אינן תולין בטחונם בה' וחושבים תחבולות להנצל מפח יקוש ע"י תחבולות אנושיות, וע"כ ריחק ה' את האדם ורבה העזובה, כי לא בטחו בתשועת ה' אך כשיראו כי אזלת יד השתדלותם ואין עוזר וסומך, אז עיניהם נשואות אל ה' לקרוא אליו בעת הצר להם וה' שומע, ובאותו זמן התשועה באה דרך בריחה מן הקצה אל הקצה, דהיינו מן תכלית השפלות אל תכלית המעלה, ולפי שכפי הטבע לא יאומן כי יסופר שיעלו בשפל מצבם אל רום מעונה,


כלי יקר על שמות פרק מ פסוק ב

ביום החדש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אהל מועד נתיב בפרשה שלשה פעמים לשון הקמה, א' תקים את המשכן, ב' הוקם המשכן, ג' ויקם משה, וארז"ל (ויק"ר נב ד) שהיו ישראל וכל חכמי לב מקימים את המשכן ולא יכלו להקימו אמר הקב"ה עסוק אתה בהקמתו והוא עומד מאליו שנאמר הוקם מאליו משמע, ויש בזה רמז לכל המעשים אשר האדם עושה כי קצרה יד האדם להשלימם החל וגמור אלא האדם הוא המתחיל וה' יגמור על ידו, וכן ארז"ל (קידושין ל ע"ב) כנגד היצר הרע אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו כו'. וצוה שתהיה הקמת המשכן על ידי משה מסכים לדברי המדרש האומר שהעולם נברא בזכות משה שנאמר בראשית ברא אלהים בזכות משה שנקרא ראשית שנאמר (דברים לג כא) וירא ראשית לו. ואם כן דומה כאילו משה הקים את העולם, כך המשכן שהיה בנוי בתבנית העולם הוקם על ידי משה, וכמו שבראשית ברא העולם כך ביום החדש הראשון הוקם המשכן ולדעת רז"ל (תו"כ שמיני א.) היה יום זה שמיני למלואים ואותו יום נטל עשרה עטרות ראשון למעשה בראשית כו' עיין בילקוט פר' שמיני (תקכ.). ובשלשה הקמות אלו אמרו מקצת מפרשים שהם כנגד שלשה מקדשים. ויש לי כדמות ראיה לדבריהם כי מקדש ראשון ושני היו תלוין בזכותם של ישראל כי מתוך הזכות והתשובה זכו לבנין זה, על כן נאמר תקים ויקם כי זה מדבר בהקמה התלויה בפעולה אנושית, אבל מקדש שלישי אינו תלוי בזכות שהרי אפילו בדור שכלו חייב יבא הגואל ואם כן אינו תלוי בפעולה אנושית אלא מאליו יבנה לכך נאמר הוקם, מאליו משמע:


וכל זה בחינת מה שאנו נוהגים להתפלל בסוף תפילת עמידה, אבל צריך גם להבין ולהתכוון לכך

'ונפשי כעפר לכל תהי'.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page