top of page

שומר נפשו ירחק מהעיתונות הזולה בלבוש חרדי

למען אחי ורעי! הן ידוע בשער בת רבים את הקלקולים הרבים שיוצאים מכל מיני עיתונים שנכתבים ע"י אנשי חסרי דעת תורה, ובפרט בימינו אנו שהעסקנים שמנהלים את "גדולי הדור", נותנים את הטון בעיתונות הלכאורה חרדית, והרי הם בגדר של חוטאי ומחטיאי הרבים.


בעקבות המצב הנורא הזה הוציא הבד"צ קול קורא נגד אותה תופעה מקולקלת 

שומר נפשו ירחק מהם 

הן נודע בשערים ובישראל גודל הקלקול שבעיתונים המתיימרים להקרא חרדים ובאמת מפיצים דעות כוזבות ורחוקות, ובפרט לעת כזאת אשר רוח הלאומיות אוכלת בכל פה בקרב המחנה ורבים נסחפים אחרי דעות כוזבות אשר מלבלרים הרחוקים מדרך ישראל סבא יוצאים, ומהם אשר גם מעודדים גיוס בנים ובנות האסור בתכלית ולא עלה על לב מעולם, ועל זה ידון כל הדווים שנפלה חומה המבדלת והבצורה שהיתה מאז, והצד השוה של העיתונים והפרסומים הללו שדרכן לילך ולהזיק ושמירתן עליך. 
לא באלה חלק יעקב, ובאמת כבר הזהירו גדולי הדורות הקודמים והתריעו בשער בת רבים על העיתונים הללו, ואין מזרזין אלא למזורזין שישגיח כל איש ישראל עליו ועל בני ביתו שלא להכשל בעיתונים הפסולים הללו, ושומר נפשו ירחק מהם שלא לקנותם ואלו המחולקים בחינם לא להכניסם לביתם. 
אדרבה ואדרבה, חובה מוטלת על כל איש לעצמו ולבני ביתו וצאצאיו להחדיר רוח קדושה באמונה פשוטה ובטחון בהשי"ת, להרחיק דעות כוזבות ובטחון בזרוע בשר, וכאשר אמר משל הקדמוני ע"י הנביא: "מרשעים יצא רשע". ולהרבות בתפלה לישועתן של ישראל בכללות ובפרטות. 
ולעת כזאת עצור במילין לא נוכל לנוכח גרמא בנזקין הלא הוא רוח הלאומיות המתפשטת ע"י עיתונים ופרסומים שונים, לעורר שנאת הגויים, כאילו יהודים בלבוש חרדי מתגרים בגויים באופן מבהיל, וכאילו שומרי התורה והמצוות מעורבים בסכסוך בין יהודים לערביים ח"ו. 
וביותר יש למחות נגד המסיתים ומדיחים רבים לעלות אל הר הבית אשר עוונו כרת כפי שנפסק מכבר. ומה גם שכל זמן שעם ישראל בגלות אין לו שלטון ואף לא רצון ליטול מאומה מחזקתם, עדי נגאל בקרוב גאולת עולמים ע"י משיח צדקנו. 
והשי"ת ירחם עלינו לומר לצרתינו די, ובקרוב יקויים היעוד המקווה ועלו מושיעים להר ציון וגו' והיתה לה' המלוכה, בביאת גוא"צ הולך תמים בב"א מתוך רחמים וחסדים גדולים.

פוסטים קשורים

הצג הכול

My Journey with Authentic Chassidic Teachings

As a professional navigating the complexities of a fast-paced world, finding moments of spiritual connection can often feel like a distant dream. This is a sentiment that resonates deeply with many in

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page