top of page

שהחניפו לו לאגריפס...

למען אחי ורעי! הנה מצינו כי ההולכים בדרכי הפוליטיקה נוהגים להחניף לרשעים ורוקי עול תו"מ, ואפילו אם לא לאלו שציינתי אז ג"כ מרגילים עצמם למדה מגונה הנקראת 'חנופה'והנה מהעניין השני לגבי אלו שמרגילים עצמם ל'חנופה' למדונו רבותינו ז"ל ההבטה הנכונה ממעשה שקרה עם אגריפס המלך במסכת סוטה, דף מא ע"ב

מטבע עם דמות דיוקנו של אגריפס
מטבע עם דמות דיוקנו של אגריפס
וכשהגיע ללא תוכל לתת תנא משמיה דרבי נתן באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו לו לאגריפס


אורחות צדיקים, כ״ד ד׳

וחייב אדם למסור עצמו לסכנה ולא ישים עצמו בעוון זה (עוון חנופה,לרשע) ואמרו רבותינו עליהם השלום על אגריפס, שהיה קורא בתורה, וכשהגיע לפסוק (דברים יד טו): "לא תוכל לתת עליך איש נכרי" – זלגו עיניו דמעות. אמרו לו: "אחינו אתה!" באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כליה על שהחניפו לאגריפס (סוטה מא ב).


ופירש רבי יוסף חיים הבבלי זיע"א, בן יהוידע, שם

"בְּאוֹתָהּ שָׁעָה נִתְחַיְּיבוּ שׂוֹנְאֵי יִשְׂרָאֵל כְּלָיָה, שֶׁהֶחֱנִיפוּ לוֹ לְאַגְרִיפָּס" (דברים יז, טו).
יש להבין למה האריך לומר 'לְאַגְרִיפָּס הַמֶּלֶךְ' וסגי לומר מפני 'שֶׁהֶחֱנִיפוּ לוֹ' כיון דעל דברי המשנה דמשתעי באגריפס המלך קאי?
ונראה לי בס"ד דאמרינן לקמן 'מוּתָּר לְהַחֲנִיף לָרְשָׁעִים' ולמה נתחייבו כליה בשביל שהחניפו לו? לכך פירש 'לְאַגְרִיפָּס הַמֶּלֶךְ' דיהיב טעמא בזה דאם היה זה למלך אחר כמו הורדוס וכיוצא בו יש להם טענה על החנופה משום דמותר להחניף לרשעים אך הם נענשו בשבילשהחניפו לאגריפס המלך הידוע שהיה אדם כשר ואינו עושה רעה, ולמה החניפו לו?!
ונראה לי דמה שאמר נִתְחַיְּיבוּ כְּלָיָה קאי על אותם החכמים שאמרו לו 'אָחִינוּ אַתָּה' דאף על גב דהם אמרו כן משום שלום מלכות מכל מקוםהוא לא ביקש מהם הודאה על כך ורק הוא בכה בפניהם ומי הכריחם לדבר דברים אלו? והיה לשתוק לבלתי יאמרו רע או טוב והיתה השתיקה יפה לחכמים בעת ההיא והם השיבו דבר ללא נדרש מהם!

והנה לקראת הבחירות יש לנו זמן ראוי לעמוד בניסיון חשוב זה של לדעת איך לא להחניף, ובפרט לאלו שלקחו לעצמם את התואר 'גדולי ישראל' או 'שלוחי דרבנן' והנוהים אחריהם כעיוורים


ועצה טובה להנצל ממידה מגונה זאת היא ע"י תפילה להשי"ת

Коментарі


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page