top of page

קריאה קדושה - פורים תשע״ג

למען אחי ורעי! למען ביצור חומת הצניעות, כדאיתא בפירש"י, ויקרא יט פס' ב':

"קדושים תהיו" - הוו פרושים מן העריות ומן העבירה (ויקרא רבה) שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה (ויקרא כא) אשה זונה וחללה וגו' אני ה' מקדשכם (שם) ולא יחלל זרעו אני ה' מקדשו (שם) קדושים יהיו אשה זונה וחללה וגו'.

ולכן גדולי ישראל, עמודי ההוראה והיראה יצאו בקריאה קדושה:

קריאה קדושה מגדולי ישראל לבחורי ישראל
יום א' לסדר תצוה את בנ"י ה' לחודש שנים עשר הוא חודש אדר ה'תשפ"ג
באנו בזה לחזק את כל הבחורי חמד ואברכים החשובים שמצטרפים לחבורה הק' "מנע רגלך" שמתחזקים להתרחק ממקומות של נסיונות בעניני שמירת עינים ומחשבה בימי הפורים האלה שידוע מחז"ל הק' שעיקר מטרת סעודת אחשוורוש היתה להכשיל בני ישראל בעניינים אלו וע"י התחזקות בזה זוכים למחות שמו של עמלק כידוע מספרים הק'.
ולכן מצוה גדולה להצטרף לחבורה קדושה זו שמקבלים על עצמם לא לאסף מעות ביום הפורים בבתים, חוץ ממקומות הידועים בברירות שאין שם נשים כלל.
היות שבעווה"ר מצוי מאוד מכשולות בשמירת עינים ומחשבה בבתים
ומכאן הקריאה יוצאת לבעלי בתים החשובים לראות לשום לב לשמור גדרי צניעות והקדושה בהבתים שלא יסתובבו נשים במקומות שבאים אנשים ויהיה נפרד לגמרי כדת של תורה.
וכל מי שמצטרף לחבורה קדושה זו וכל הבעלי בתים החשובים שמוזהרים בזה בוודאי יתברכו מן השמים ב"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" וכל הברכות ישפעו מן השמים עד בלי די ובזכות זה שכלל ישראל מתחזקים בענינים אלו בימים האלו נזכה בקרוב לקבל פני משיח צדקינו מתוך קדושה וטהרה וכט"ס.

ועל זה חתמו עמודי ההוראה של דורנו:

ישעי' יעקב פארטיגאל (בן כ"ק אאמו"ר מסקולען זצוק"ל)
הק' דוד אייכענשטיין (אבד"ק בורשטין)
נחמן יחיאל מיכל שטיינמעץ
שרגא פייבוש שנעבאלג (אב"ד קהל אברכים מאנסי)
חיים אלעזר פרידמאן (אב"ד טענקא)
מרדכי צבי שטיינער
שמעון יואל וויינבערגער
מנחם מאיר ווייסמאנדל
געצל בערקאוויטש (דומ"ץ קרית יואל, מונה ע"י רבי יואל טייטלבוים זיע"א, מקובל על כל החוגים בקרית יואל. בעה"מ הספה"ק אגלי דבש)
החותם למען קדושת וטהרת ישראל צבי אלימלך האלבערשטאם מבארניב
הק' יחיאל יעקב הכהן מיללער (אבד"ק אייזענשטאט)
בנימין ברייער
שרגא האגער
בודאי יתחזק כ"א להשמר ממכשולות ישכר דוב ראזענבוים
יחזקאל שרגא הכהן שווארץ (דומ"ץ סקווירא מאנסי פרענסיס)
יקותיאל יהודה פיליפ
אהרן גרינוואלד
ישראל דוד הארפענעס (רב ומח"ס ישראל והזמנים)
שמואל יהודה זילבער דומ"ץ אמונת ישראל
זיך איינצושרייבן רופט "קול מנע רגלך" 718-586-5151
לנדב 347-450-1747.
באנו בזה לחזק את כל הבחורי חמד ואברכים החשובים שמצטרפים לחבורה הק' "מנע רגלך" שמתחזקים להתרחק ממקומות של נסיונות בעניני שמירת עינים ומחשבה בימי הפורים האלה שידוע מחז"ל הק' שעיקר מטרת סעודת אחשוורוש היתה להכשיל בני ישראל בעניינים אלו וע"י התחזקות בזה זוכים למחות שמו של עמלק כידוע מספרים הק'.
באנו בזה לחזק את כל הבחורי חמד ואברכים החשובים שמצטרפים לחבורה הק' "מנע רגלך" שמתחזקים להתרחק ממקומות של נסיונות בעניני שמירת עינים ומחשבה בימי הפורים האלה שידוע מחז"ל הק' שעיקר מטרת סעודת אחשוורוש היתה להכשיל בני ישראל בעניינים אלו וע"י התחזקות בזה זוכים למחות שמו של עמלק כידוע מספרים הק'.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page