top of page

על הביקורת העצמית חסרת השינים

למען אחי ורעי! אחרי שישנם קלקולים עצומים שקיימים בציונות הדתית בכך שמתחברים לפורקי עול תורה ומצות, ואלו שמכונים אצלם "רבנים" שמצדיקים את זה בכל מיני סברות כרס ומקורות מסולפים, רק בשביל להצדיק את הגאולה השקרית שהמציאו לעצמם, שהרי ח"ו אם יודו שמשקרים יצטרכו ללכת לעבוד בשוק ולמכור שם ירקות או לעבוד כמטאטאי רחובות, כיאה לאותם עמיארצות.


אבל מדי פעם ופעם כדי להראות כאלו הם עושים 'חשבון נפש' או שיש להם 'ביקורת עצמית' - כיאה לכל ירא שמים לנהוג[1] - אבל בפועל מה שקורה שהחשבון נפש שלהם הוא רק נועד בשביל להצטייר כצדיקים שכביכול עושים חשבון נפש, אבל בפועל לא עושים כלום, ממשיכים עם השריטה הציונית


דהיינו שרק נמצא אותם עושים אבחונים נכונים שקיימת בעיה, אבל תמיד יסיימו בקול ענות תלושה...


אבל בסופו של יום, בוודאי שהם רק יתרברבו בכך שעושים חשבון נפש, אבל את שורש הבעיה אף פעם לא ינסו למצוא, כי אז יתברר להם שכל שורש הבעיה הוא הציונות והלאומיות שהם כל כך מהללים, ולכן החשבון נפש המזוייף שלהם תמיד ישאר עם סימן שאלה אחד גדול למה "איך כל זה יצא דווקא מתוך הציונות הדתית?", ואפשר לומר שבעצם השאלה מונחת התשובה, והתשובה היא 'הציונות' ואכמ"ל.


והשי"ת יהי' בעזרנו תמיד למצוא את פגמנו האישים, וכן למצוא את הדרכים והכוחות לתקן את מה שעיוותנו ופגמנו, אכי"ר.

גליון 835 פרשת תצוה תשפב - ביקורת עצמית שלוקה בחסר
.pdf
Download PDF • 1.19MB
עולם קטן, גליון 835, פרשת תצוה תשפ"ב "איך כל זה יצא דווקא מתוך הציונות הדתית?' ביקורת עצמית שלוקה בחסר
עולם קטן, גליון 835, פרשת תצוה תשפ"ב "איך כל זה יצא דווקא מתוך הציונות הדתית?' ביקורת עצמית שלוקה בחסר

___________________________

[1] כדאיתא בזוה"ק, חלק ג', דף קעח ע"א

"מאן דאית ביה עובדא טבא, או דאיהו (ס"א אי טבא איהו) מארי דחושבנא, הא אוקמוה, דבכל ליליא וליליא, עד לא ישכב ועד לא נאים, בעי בר נש למעבד חושבנא מעובדוי דעבד כל ההוא יומא, ויתוב מנייהו, ויבעי עלייהו רחמי, מאי טעמא בההיא שעתא, בגין דההיא שעתא אילנא דמותא שארי בעלמא, וכל בני עלמא טעמין טעמא דמותא, ובעי בההיא שעתא למעבד חושבנא מעובדוי, ויודי עלייהו, בגין דאיהי שעתא דמותא, ואלין אקרון מארי דחושבנא".

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page