top of page

על האנטישמיות הציונית כלפי החינוך החרדי

למען אחי ורעי! הנה שבת שעברה התפרסם בעוד איזה עיתון שחושב את עצמו כבתור מאן דאמר בשם 'הניו יורק טיימס' (the new york times) כתבה שנודפת ממנה הריח של האנטישמיות-הציונית - מהי אנטישמיות ציונית במקרה ואנשים לא מכירים את המונח הנ"ל, חז"ל כבר תיארו לנו אותה בצבעים די ברורים במס' פסחים דף מט ע"ב

'גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל, ונשותיהן יותר מהן'.


ועל דרך זאת יש לעלות 2 טענות די ברורות:

א. אם החינוך כה כושל מדוע מדובר בקהילה עשירה, שתומכת בכ"כ הרבה יהודים בכל רחבי העולם.

ב. אם החינוך כה כושל מדוע אחוזי הפשיעה בקהילה הנ"ל הם בקושי שבקושי מאית אחוז מכלל האכלוסיא.


אלא שבחינוך החרדי עסקינן בחינוך למידות ודרך ארץ עם תורה, שזהו מה שמביא את הברכה, כסף עם ברכה הוא יותר משמעותי.


מה גם שהרי כבר בכל העולם דנים בכך שמערכות החינוך הקיימות הם כשלון בפני עצמן, אזי אינו מובן כיצד אפשר לטעון שעל פי מדד מסויים מערכות החינוך הם כושלות ואילו לפי מדד שני לטעון שהחינוך בציבור החרדי הוא כשלון, אם התוצאות בשטח מעידות ההפך הגמור.


ככל הנראה מי שעמד מאחורי הכתבה האנטישמית הזאת הוא ראש הכופרים הנוכחי יאיר לפיד שידוע בכך שהוא בעצמו עדות לכך שגם מי שמסיים תיכון בלי תעודת בגרות, מדבר בצורה עילגת ושטותים, עם אנגלית כושלת, להיות שר אוצר כושל, יכול בכל זאת איכשהו להצליח.


ונסיים בדב"ק של רבי יעקב יוסף כ"ץ מפולונה זיע"א, תולדות יעקב יוסף, פרשת וישלח, אות ב

'עוד י"ל, כי הנה יש לפרש בו ג' פנים והוא כי יש ג' מיני גלות. א' גלות ישראל מן האומות. ב' גלות הלומדים מעמי הארצים. ג' גלות התלמידי חכמים הכשירים מן החכמים להרע שידין יהודאין. וכל א' נמשך מחבירו כסדר הנ"ל, כי גלות ישראל מהאומות נמשך וכו', וכמ"ש בס"ח מזה (עי' פ' וישב אות ב') יעו"ש. ונגד גלות א' הנ"ל יתפרש הפסוק שהתפלל יעקב הצילני נא מיד אחי מיד עשו, דמובא במד' (עי' פ' וישב סי' ב) משל שהוליכו דרך היער כלי ברזל קרדומות, והרעיש היער שבא הכורת ומכלה עצי היער, עד שבא חכם אחד ואמר אם אין בתוכו אחיכם, שהוא העץ יד לקרדום, אין שום מורא לכם וכו'. ובזה יובן הצילני נא מיד אחי, אז יש מורא מיד עשו שצריך להתפלל עליו. מה שאין כן בלא אחי אין מורא מעשו וק"ל:
ונגד גלות ב', נ"ל דכתבתי במקום אחר (בפ' תשא סי' ז) פי' הפסוק לא תוסיפו ולא תגרעו וגו' (דברים ד, ב), זכור אשר עשה ה' וכו' (שם כד, ט), אשר הלך אחר בעל פעור וכו' (שם ד, ג), דכ' האלשיך ויחל העם לזנות אל בנות מואב וגו' (במדבר כה, א), ויצמד ישראל לבעל פעור. כי היצר הרע לפתות את עמי הארץ בא כפשוטו, מה שאין כן לתלמיד חכם בא בדמות יצה"ט וכו' יעו"ש. ובזה יובן הצילני נא מיד אחי. ר"ל מיצה"ר שבא בדמות אחי כאלו הוא יצה"ט, ובאמת הוא עשו וק"ל:
ונגד גלות ג' יבואר ע"פ מה שכתבתי (פ' קדושים סי' יא) בביאור א' מכ"ד דברים המעכבים התשובה, החולק על החכמים, מצד שהוא חכם בעיניו וכו' יעו"ש. ובזה יובן הצילני מיד אחי, שהוא הת"ח שהוא עשו שהם חכמים להרע, שיהיה ניצול מהם ומעצתם שיתבטל וזממם אל תפק וק"ל'.
הליצן שחשב עצמו למלך העיתון 'הניו יורק טיימס' (the new york times)
הליצן שחשב עצמו למלך העיתון 'הניו יורק טיימס' (the new york times)

________________________________

[1] מס' פסחים מט ע"ב

תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם לא מצא בת תלמיד חכם ישא בת גדולי הדור לא מצא בת גדולי הדור ישא בת ראשי כנסיות לא מצא בת ראשי כנסיות ישא בת גבאי צדקה לא מצא בת גבאי צדקה ישא בת מלמדי תינוקות ולא ישא בת עמי הארץ מפני שהן שקץ ונשותיהן שרץ ועל בנותיהן הוא אומר "ארור שכב עם כל בהמה" תניא רבי אומר עם הארץ אסור לאכול בשר (בהמה) שנאמר "זאת תורת הבהמה והעוף" כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר בהמה ועוף וכל שאינו עוסק בתורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף:
אמר רבי אלעזר עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת אמרו לו תלמידיו רבי אמור לשוחטו אמר להן זה טעון ברכה וזה אינו טעון ברכה:
אמר רבי אלעזר עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך שנאמר כי היא חייך וארך ימיך על חייו לא חס על חיי חבירו לא כל שכן אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן עם הארץ מותר לקורעו כדג אמר רבי שמואל בר יצחק ומגבו:
תניא אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור אמרו לו תלמידיו רבי אמור ככלב אמר להן זה נושך ושובר עצם וזה נושך ואינו שובר עצם:
תניא היה רבי מאיר אומר כל המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני ארי מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים:
תניא רבי אליעזר אומר אילמלא אנו צריכין להם למשא ומתן היו הורגין אותנו תנא רבי חייא כל העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו בפניו שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה אל תקרי מורשה אלא מאורסה גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל, ונשותיהן יותר מהן:
תנא שנה ופירש יותר מכולן תנו רבנן ששה דברים נאמרו בעמי הארץ אין מוסרין להן עדות ואין מקבלין ממנו עדות ואין מגלין להן סוד ואין ממנין אותן אפוטרופוס על היתומים ואין ממנין אותן אפוטרופוס על קופה של צדקה ואין מתלוין עמהן בדרך ויש אומרים אף אין מכריזין על אבידתו ותנא קמא זמנין דנפיק מיניה זרעא מעליא ואכיל ליה שנאמר "יכין וצדיק ילבש":

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page