top of page

סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית

למען אחי ורעי! הנה מצינו שמתרברבים ומתגאים בעלי הדעות המשובשות במלחמות של שלטון הערב-רב ניהל כאן נגד אוה"ע, ומדמים לעצמם כל מיני לימודים עמארצים שמעידים על הבורות התורנית שלהם, קבל עם ועדה


ושוכחים שבכלל בדיני נפשות מי שמחליט בדינים אלו אלו רק סנהדרין, ולא עוד אלא שחז"ל ביארו לנו שיש לנו גם מציאות של 'סנהדרין חבלנית' או 'סנהדרין רצחנית' כאיתא במס' מכות, פרק א' משנה י' סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אחד לשבעים שנה


ומתברר מאותם בעלי דעות משובשות שמתרברבים בכך שהם בעלי חסד ורחמים ועושים לפנים משורת הדין, אבל בפועל מתברר בכך שהם מחזקים ידי עוברי עבירה לצאת למלחמות, הם החליטו לקחת על עצמם בבורותם התורנית להיות יותר רצחנים מ'סנהדרין חבלנית', רח"ל


השי"ת יצילנו מהציונים וגרוריהם, שרק מנסים להמציא ק"ן טעמים לטהר את השרץ


מכות, פרק א' משנה י' סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אחד לשבעים שנה
מכות, פרק א' משנה י' סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אחד לשבעים שנה

Bình luận


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page