top of page

נצחו אראלים את המצוקים רבי יחזקאל ראטה זיע״א

למען אחי ורעי! נצחו אראלים את המצוקים רבי יחזקאל ראטה[1] זיע"א, הנה עלה לתרופה מדב"ק מתוך שו"ת חזון יחזקאל, ה' אייר, תענית בה"ב קמא

ובה"ב קמא בשנה זו הוא ביום ה' אייר, ורבינו זי"כ כבר ביאר אש שחורה ע"ג אש לבנה שממשלת הציונים עוברים על ג' שבועות, ואפי' באופן שיסכימו כל אומה"ע על קיום המדינה עדיין הוא ביהרג ואל יעבור עד כי יבוא שילה[2], והנה ידוע שיטת רבנו חיים כהן דאין לדור כהיום בא"י משום שקשה לקיים מצות התלויות, וכבר הקשוני דהא אדרבה כהיום יש פחות מצות מבשעת שביהמ"ק קיים, וא"כ מה שייך לחשוש שלא יקיימוהו, אלא הענין הוא שתכלית ישוב א"י הוא לתכלית עבודת השי"ת, וכל בית יהודי צריך שיהי' כביהמ"ק ורק אז יש קיום לא"י, ובלא"ה בדרך הטבע אין שייך להתקיים, וכמו שרואין כהיום בעו"ה דסכנה הכי גדולה הוא בא"י הן מחמת התגרות האומות והן מפני המחלוקת ביניהם בעצמן, דקיום אי אפשר רק כשהוא בקדושה ע"י השי"ת ולא ע"י השפעות זרות, ואפי' רואין שיש לאחד איזה בית מ"מ אחר עבור איזה זמן יש בו מחלוקת, וגם מצות התלויות קשה לקיים בלי קדושה וכמ"ש הב"ח שעיקר השפעות הוא מארץ עליונה, וזה פי' הפסוק אשר אני נותן לבנ"י לאחוזה והיינו אחסנת עלמין שהוא לשון קדושה,שאם ח"ו הוא נגד התורה אז ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם שכל ישוב א"י יה' לנגע צרעת.
וצריך לחזור ולשנן על תורת רבינו זי"ע האיך שעיניו הבדולחים ראו מרחוק כל הצרות וההזיקות שיגרמו הציונים, ובלא תו"מ הוא בטל ומבוטל וה' ירחם שלא יזיק לשום יהודי ח"ו אלא שיבטל ברחמים רבים, אבל לעומת זה צריך לידע שאע"פ שצריך לקנא לה', מ"מ צריך שלא לעבור על הגבול שגבלו לנו רבותינו נ"ע, אשר הם במסינ"פ דרכו לנו הדרך בזה בלי שום חשבונות, ועתה כשבא ימי בה"ב צריכין להרבות בתפלה וסליחות ומי שבכוחו גם להתענות, וכן יש לפרסם בעתונות לאומה"ע שאין לנו חלק במדינה שמתנהגת נגד התורה, ולהסיר עי"ז החילול ה' אולם הכל ע"פ רצון חכמים וגדולי הדור, ורק התורה יהי' לנו למורה דרך עד שיערה לנו הקב"ה רוח ממרום, ונזכה להתגבר בתורה ולהכנה לקבלת התורה, וכמאמר הכתוב ביום חתונתו ודרשו חז"ל זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין ביהמ"ק בב"א.

זכות הצדיק תעמוד לנו


רבי יחזקאל ראטה זיע״א, גאב״ד בית המדרש קהל יראי ה' קרלסבורג, בשכונת בורו פארק
רבי יחזקאל ראטה זיע״א, גאב״ד בית המדרש קהל יראי ה' קרלסבורג, בשכונת בורו פארק

_______________________

[1] רבי יחזקאל ראטה שליט"א - חסיד סאטמר, למד בישיבת אראד, ובישיבת סאטמר בראשות רבימשה אריה פריינד זיע"א בירושלים. בצעירותו היה מורה הוראה בירושלים ושימש את רבי שמשון אהרן פולונסקי זיע"א. כיהן כרבו של בית כנסת סאטמר בקטמון. בהמשך עבר לניו יורק לאחר שקהילת סאטמר בבורו פארק קיבלה אותו לרבה. גאב"ד בית המדרש קהל יראי ה' קרלסבורג בשכונת בורו פארק שבניו יורק, נחשב למגדולי הפוסקים בארצות הברית (ראה שו"ת משנה הלכות לרבי מנשה קליין זיע"א, חלק יז, סימן לא), נשיא בית תלמוד להוראה. שוהה רבות במירון שם יש לו בית מדרש, ובהיותו בישראל הוא שוהה בו במשך רוב היום. בל"ג בעומר הוא משמש כמכניס אורחים לאורחים העולים לקבר רשב"י. בשנת ה'תשנ"ד הוציא לאור בארצות הברית ספר שו"ת "עמק התשובה" בשלושה חלקים. נכדו הוא רבי יואל ראטה שליט"א. חיבר את הספה"קים: עמק התשובה חלק א; עמק התשובה חלק ב;עמק התשובה חלק ג; שו"ת חזון יחזקאל. נפטר ביום כ"ג באדר ה'תשפ"א. [2] שילה גימ' משה (עי' זוה"ק ובעה"ט)
Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page