top of page

מעשה רב עם הבן איש חי לעורר לצניעות


'מעשה רב' מפי רבי יוסף ב"ר אליהו חיים הבבלי 'בן איש חי' זיע"א (מובא מתוך הקובץ תורה אור, ח"א[1], מפי השמועה, עמ' ס"ב; ונשנה בספר ברכת הרי"ח, לקט שמועות, עמ' שיב):

'בשנת תרס"ט, בסביבות חג שבועות, כמה חדשים לפני פטירת רבינו זיע"א, היה אבי אז בבגדאד והוא בן י"ד שנה. באחד הימים כשעבר ליד ביתו של רבינו, ראה משפחה ידועה בעיר - היא משפחת [לני]אדו, שנכנסים לבית הרב. מתוך סקרנות החליט גם הוא להכנס אתם.
וכשראה אותו רבינו שאלו 'גם אתה בני באת לשאול על המשיח?', אבי שלא הבין כראוי את דבריו נבוך לרגע, וחזר רבינו ואמר לו 'כן בני, שב גם אתה ושמע'.
אז פתח ושאל אחד מן המשפחה הנ"ל ושאל 'יורינו רבינו האם שנה הבאה זוהי שנת ביאת המשיח?’
ענה לו רבינו בשאילה ‘מדוע עלה על דעתך לומר כן?’
אמר לו ‘שכן כתוב בתהילים “תרע לאומים ותשלחם[2], הרי כאן רמז לשנת תר"ע.
ענה לו רבינו 'טועה אתה בני, רבותינו אמרו לנו כבר סימנים ברורים בסוף מסכת סוטה'[3],
והחל לפורטס אחת לאחת (הכל בלשון ערבי) 'והיות ובימינו אין כל זאת, לא זו שנת הגאולה'.
חזר השואל ושאל 'הן דברים אלו מפורשים הם, אולי יאמר לנו רבינו עוד סימנים?'
ענה רבינו זיע"א ואמר 'חזות קשה הוגד לי וקשה עלי לומר זאת, אך לכבודכם אני אומר! יגיע זמן שבנות ישראל תלבשנה חצי כסות, ובסיבת זאת בחורי ישראל נהרגים!'.


___________________________________

[1].  תל-אביב, ה'תשל"ד

[2].  להבין נועם אמרי תהלים... ש'תרע מלשון תרע מלשון שיהי' מצבם רעוע, ואח"כ ישלחםוכן את דב"ק של רבי אהרן ראטה זיע"א, שומר אמונים, מאמר האמונה, פרק ז: 'והנה דע אחי אהובי כי עכשיו קודם ביאת משיח צדקינו התיקון דייקא לעמוד נגד המינות ואפיקורסות וזה תיקון הדור, ובזה מוציאין ניצוצין קדישין משער הנו"ן, כאשר הבאתי (לקמן בסוף המאמר) בשם אור החיים הקדוש שצריכים ישראל הקדושים לירד קודם ביאת משיח צדקינו לשער הנו"ן ולהוציא משם בלעם מפיהם, וזה השער הוא מינות ואפיקורסות, ומי שיפה אמונתו ביותר באמונה פשוטה דייקא, גורם תיקון הדור, ולהמעיט הרבה צרות מישראל הקדושים, כי על ידי אמונה פשוטה של בר ישראל הגם מאיש אחד, מציל באמונתו הרבה נפשות מישראל הגם שלא נודע לו...

...יושב ומסייע למדברי פאליטיק, או שמכניס באזניו מדבריהם שבהם גנוז הרבה מינות רח"ל, שמדברים סברות שיהא כך או כך, ומסיח דעתו ח"ו קצת מתקות הגאולה על ששמע על רגע דברי אפיקורסות, כאשר אזנינו שומעות ועינינו רואות בעונותינו הרבים פתאות ההמון וטעותיהם ושקריהם שתסמר שערות הראש, שזה יעשה כך, ואם כך יהיה כך, וה' שכוח מלבבם שה' פעל כל זאת (כאשר הארכתי בזה לעיל פרק ב'), כמו שכתוב (שמות טו) ה' איש מלחמה ה' שמו, וכמובא בגמרא (עבודה זרה דף ב' ע"ב) שישיב ה' לעתיד לבא לאומות העולם שוטים שבעולם מלחמות אני עשיתי ע"כ, וכתיב (תהלים מד) אתה ידך גוים הורשת ותטעם תרע לאומים ותשלחם, כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם, וכתיב (תהלים לג) שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט, כי ה' אלקינו הולך בכבודו בכל המלחמות, ומשגיח בהשגחה עליונה ונפלאה על כל נפש פרטי כדי ללקוט הניצוצין, בפרט לטובת עמו ישראל הקדושים ולהצלותיהם ותיקוניהם

[3].  דהיינו מסכת סוטה, דף מט ע"ב, וע"ע שה"ש רבה, ב יג; זוה"ק, רעיא מהימנא, דף קכה ע"ב; נבואת הילד, פרק ה'; ועוד

ולצורך הרחבה אביא את דב"ק של רבי יעקב ריישר זיע"א, עיון יעקב על עין יעקב, מס' סוטה, דף מט ע"ב: 'כלומר שיהיו עזי פנים כדכתיב (ישעיה נו) והכלבים עזי נפש המה כי פרנס לפי הדור שחוצפא יסגא ובזוהר ואיתא שמנהיגי הדור יהיו מערב רב, כי ג' סימנים יש באומה זו'.


Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page