top of page

מענה על טענותיו של יהודה אפשטיין

למען אחי ורעי! הנה ב"ה המאמר שלי אודות כך שאגודת 'קדושת ציון' סילפו את כוונתו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר זיע"א, וטענו טענה שקרית ע"פ סברות כרס שהוא הי' בעד הקמת מדינת תורה (עפ"ל):

והנה המענה שלי על דבריו של יו"ר אגודת קדושת ציון, הר"מ בישיבת הרעיון היהודי, יהודה אפשטיין, התפרסו באתר של 'כיכר השבת' במאמרו של ישראל שפירא 'שיטת רבי עקיבה - הקצוות החרדים חלוקים' (י"ח בתמוז תשפ"ב), וטען שם טענות שכל מה ש


הדו פרצופיות של יהודה אפשטיין, הפעיל החרדי של תנועת כך
הדו פרצופיות של יהודה אפשטיין שהרי הוא סך הכל 'הפעיל "החרדי" של תנועת כך'

א. קודם כל אגודת 'קדושת ציון' היא לא אגודה חרדית, אלא אגודה של המזרחיסטים המכונים כהניסטים, ומנסים להציג את עצמם כבתור חרדים, אמנם יכול להיות שימצאו שם יהודים שהגיעו מבתים חרדים ואולי אפילו שומרים על אורחות חיים חרדים כלפי חוץ, אבל בפנים הארס הלאומי והציוני כבר מקונן אצלם, ואפילו הוקמה כבתור מסווה של הכהניסטים כדי לחדור לציבור החרדי.


לא לחינם הם מפרסמים ומחזקים ידיהם של המתנחלים ומתרועעים עמהם, והרי הוא אפילו משמש שם כבתור ר"מ ב"ישיבת" הרעיון היהודי, וגם ניסה לרוץ לכנסת דרך המפלגה 'עוצמה יהודית' ואח"כ פרש מהם כי קיבל על כך ביקורת מחבריו שהוא רץ לכנסת במפלגה עם אישה, והרי איך יכול להמשיך בהעמדת פנים של חרדי בעקבות כך, ובכלל מה טענתו קשורה לגופו של עניין.

הדו פרצופיות של יהודה אפשטיין, ר"מ בישיבת הרעיון היהודי
הדו פרצופיות של יהודה אפשטיין, ר"מ בישיבת הרעיון היהודי, שם החל את דרכו ביהדות, ולאחר מכן סך הכל שם על עצמו חליפה

ב. על טענת מה שכתבתי במאמרי 'מדינת הלכה' אכן היתה כאן 'כשגגה שיוצא מלפני השליט' פליטת קולמוס, שהרי כוונת הדברים, שהם היו דעת יחיד לגבי כך שרצו להקים 'מפלגת איכרים', ולא מדינה, ואלו מ'קדושת ציון' (עפ"ל) הגדילו לטעון מעבר לכך והמציאו שכוונתם היתה להקמת שלטון תאוקרטי, לאפוקי ממה שכבר כתבו במפורש מבשרי הציונות, כגון הרב אלכסנדר משה לפידות, שיבת ציון חלק א', עמ' 35

היו ימים - כשהחלה התנועה הזאת לפעם בלב ישראל - שמצא לו רעיון הישוב מתנגדים רבים בקרב העם, אך עתה כמעט כל ההתנגדות עברה ובטלה מן העולם, העם כבר נוכח לדעת כי לא לקחת את אה"ק מידי התוגר בחרב ובקשת, אנו אומרים ואין חפצנו לעשות שם ממשלה, וכל חפצנו הוא רק לעשות מפלגת אכרים עובדי אדמה... וא"כ אין בזה משום דחיקת הקץ...


הכנסיה השלישית במארינבד - הרי מתברר שהסברה של אלו שבעד היתה מוטעת כי החילונים כן רודפים את שומרי התורה מאז ועד היום
הכנסיה השלישית במארינבד - הרי מתברר שהסברה של אלו שבעד היתה מוטעת כי החילונים כן רודפים את החרדים מאז ועד היום

ג. עוד טען שבכנסיה השלישית הגדולה של אגודת ישראל (אלול ה'תרצ"ז, מרינבאד) דנו על הרעיון של הקמת מדינה יהודית ע"פ תורה.


אבל הם לא כתבו באונגליון שלהם על הכנסיה הגדולה אלא על דעתו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר זיע"א.


לא הגיוני שאם נרצה לברר מהי דעתו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר על הנושא נלך לבדוק מה נאמר בכנסיה הגדולה השלישית, אלא יותר ברור שנלך לבדוק בספריו כגון 'ברית עולם האחרון' וכיו"ב.


ואם כבר עסקינם בנושא הנ"ל הרי היו חילוקי דעות בסופו של דבר העמידו הדבר בהצבעה דמוקרטית שהתנהלה כמו כל אסיפות כגון (הפרדס, תרצ"ז, חוברת ז, עמ' 10)

...וטרוקנהיים נשאר עדיין עומד על הבימה ורוצה לדבר, ומקהלה של צירים קוראת אליו! ״שתוק ברגע זה שתוק?״ בנתים קפצו כמה מפועלי א״י על הבימה ובראשם מר מינץ לעזרת טרוקנהיים וצעקו ומחאו,

ורק נקבעו שם דברים על פי רק מי שהגיע לשם ולא ע"י כלל היהדות החרדית, והרי החלטתם שם שוות ערך למה שכבר פסקו מהרלב"ח והרדב"ז על חידוש הסמיכה של מהר"י בירב זיע"א[1].


ומה גם ארה"ק שייכת להקב"ה ולא לישראל והוא נותן רק למי שישר בעיניו (פירש"י הראשון עה"ת)


בנוסף לכל מצינו ששאר היהדות החרדית כבר אז יצאו על כך ספרים של גדולי ישראל שהתנגדו להחלטתם וביארו באר היטב מדוע דבריהם אינם עולים קנה אחד עם דעת תורתינו הק' ומסורת תורה שבכתב ותושב"ע, ראה נא הספר תיקון עולם והקונטרס שומר אמונים.


אז אם נצרך את חלק מאותה כנסיה שהצביעו בעד ואילו חלק נוסף שהתנגד ולאלו המתנגדים נצרף את שאר הרבנים החרדים שבכלל לא הסכימו לאגודת ישראל, אזי שבוודאי דעתם היא דעת מיעוט, בטל ב60, ובכלל מה טענתו קשורה לגופו של עניין.


ד. אפשטיין ציטט ציטוטים חלקיים מתוך מאמרי על רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ובכך גרם לחשוב כאלו אלו הדברים היחידים שהבאתי בשמו, נא שיתייחס לכולם ולא לחלק מהם, ואם כבר יעשה כבר חושבין היכן בכלל דיבר מעניין של הקמת מדינה יהודית אלא יותר על מפלגת איכרים והקמת קהילה ותו לא - ככל הנראה במקום להודות על האמת שלקה בלימודו הוא מעדיף להמשיך לשמש כסרסור קולות של מפלגת הכהניסטים - ושוב נזכיר את דבריהם של 'מבשרי הציונות' (הרב אלכסנדר משה לפידות, שיבת ציון חלק א', עמ' 35)

היו ימים - כשהחלה התנועה הזאת לפעם בלב ישראל - שמצא לו רעיון הישוב מתנגדים רבים בקרב העם, אך עתה כמעט כל ההתנגדות עברה ובטלה מן העולם, העם כבר נוכח לדעת כי לא לקחת את אה"ק מידי התוגר בחרב ובקשת, אנו אומרים ואין חפצנו לעשות שם ממשלה, וכל חפצנו הוא רק לעשות מפלגת אכרים עובדי אדמה... וא"כ אין בזה משום דחיקת הקץ...

דהיינו שאם יש בכך משום 'הקמת שלטון' הרי זה בגדר של 'דחיקת הקץ' אפילו אם אוה"ע יתנו לכך אישור לעלות בחומה בשביל להקים מושבות בשביל שנוכל לעבוד עבודת אדמה בארה"ק.


ובכלל שכח לציין את יחסו של רבי שלזינגר לפקידי הברון רוטשילד ומעלליהם, והכינויים שהי' נוהג לכנות אותם (ראה נא הספר תוכחת מגולה לרבי הלל ל"ש זיע"א, ובסופו קונטרס בשם תורת הקנאות לרבי שלזינגר), ובכלל מה טענתו קשורה לגופו של עניין.


ה. לגבי טענתם על הרצל שר"י, שוב פעם נציין שאין עסקינן כאן בארגון חרדי למהדרין אלא בארגון שצמח מתוך הכהניסטים וכן שמקבל את תמיכתו מהציונות הדתית, וזה שהם כביכול מתנערים מפועליו של הרצל שר"י, שנתפס בעיני הציונות הדתית האלילית כשווה ערך למב"י (עפ"ל) ומקבל תמיכה בתפיסת העולם של הציונית הדתית, מה גם עיקר משנתם של אלו הינם אותם ספרים של הציונות הדתית, ורק פה ושם מנסים לתפול על אי אלו צדיקים ג"כ את שגעונתיהם הלאומנים.


ולכן לא מצינו עד כה שום התנערות פומבית מהציונות הדתית ומעלליהם והתחברותם לזיוף הדתי הלאומי, ובפרט איזושהי מחאה פומבית של אגודת 'קדושת ציון' נגד הציונות הדתית ומעלליהם על שלל זיופם הדתי שלהם, אדרבה עיקר ה[אונ]גליונים שלהם מופצים בקרב בתי הכנסיות של הציונות הדתית, ולא בריכוזים חרדים, וכל זה חוזר לעניינם שהינם לאומים ואף לאומנים.


ולגבי טענתו המגוכחת שבגללנו שלא עשינו דבר לקחת את המושכת בידינו ולכן קמה מדינה חילונית, טענתם איננה מובנת הרי אם הם מודים ומשבחים להשי"ת על הקמת המדינה ו"ניסי ששת הימים" (עפ"ל), ואם הם טוענים שהפרצות נוצרו בגללנו.


אז מדוע הם לוקחים חלק עמהם מקדמת דנא, הרי התחברותם לתנועה הציונית היא זו שגרמה לכך שקמה מדינה, וטוענים כדעת הציונות הדתית, אזי השאלה חוזרת אליהם בכך שבעצם הם משתפים אתם פעולה והינם בגדר של 'מחזקים ידי עוברי עבירה', ובגללם עדיין כל הפרצות בדת קשורות אליהם.


ושוב מתגלה הדו-פרצופיות של אפשטיין כפי שכבר הזכרתי - שהרי הינם רק משמשים כזרוע של הציונות הדתית - שגם כך הולכים ומדלדלים - והם סך הכל משמשים כסרסורי קולות עבור המפלגה של הכהניסטים, עם שגעונם של קלי' 'אנא אמלוך', ובכלל מה טענתו קשורה לגופו של עניין.


ה. לגבי הצהרות אוה"ע של בלפור וסן רמו וכיו"ב על השבועה שלא יעלו בחומה, ילמדו אותנו חידוש זה מהיכן הומצא, אם לא כבר מאיזה לימוד מסולף, ממתי גוי לא יכול לבטל שבועה שהקב"ה השביע אותנו.


ועוד ההתייחסות של האור שמח היתה רק לגבי השבועה של עליה בחומה ותו לא (ומה גם שאמיתות האגרת מפוקפקת, מלבד כך שגם אילו לא היתה מזוייפת הרי הם מסלפים את המשמעות של מה שנאמר באגרת הנ"ל).


ואילו הינו למדים את הלימוד הנ"ל הרי יש לנו לתמוה כיצד אוה"ע יתנו לנו היתר למרוד בהם.


או אם אוה"ע יתנו לנו אישור לעבור על השבועה של 'שלא יגלו את הקץ' או השבועה 'שלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים' האם נתחיל ללמד אותם את סודות התורה, ועוד טענה הזויה זאת אין לה בדיוק מקום בבית המדרש.


ואילו הי' כך הלימוד שקבלנו היתר מאוה"ע להקים מדינה באו"ם (שמום) הרי הישמעאלים היו אמורים לפרוס לנו שטיח אדום בכניסתנו לארה"ק ביום הצהרת הקמת המדינה, אבל משום מה ככל הנראה השר של ישמעאל לא הי' גאון כמותם), ובכלל מה טענתו קשורה לגופו של עניין.


ה. רבי שלזינגר כותב שהקמת השלטון יהי' לאחר הקמת שלטונו של משיח בן דוד, וכך עולה מדברי חז"ל ושאר חכמי ישראל, אבל שוב ככל הנראה שאר דב"ק של הרב שלזינגר לא היו נוחים כ"כ למר אפשטיין לצטט, רק לטעון על דו-פרצופיות, כי כל הפוסל במומו פוסל, ובכלל מה טענתו קשורה לגופו של עניין.


לסיכומו של עניין עדיין לא מובנות טענותיו לגופו של עניין, גם ממה ששמעתי מישראל שפירא שהכין את הכתבה, שהריץ בפני את טענותיו ששוב נשאל את עצמנו מה הם קשורות לגופו של ענין.


ונשאלת השאלה של מי הדו-פרצופיות, אם לא של יהודה אפשטיין, שהרי אם הוא טוען שהוא חרדי אם כן 'חרדיות מהי'?! האם הוא באמת חרד לדבר ה'?! (שבת, דף קלח ע"ב)

דבר ה' זו הלכה דבר ה' זה הקץ דבר ה' זו נבואה...

האם הוא חרד למה שחז"ל אמרו לנו או ללאומנות כפי שאמר בראיון שעשה לעצמו ב[אונ]גליון, מס' 64, עמוד 27.


וכן מופנת שאלה כלפי הציבור החרדי, וכי אנחנו לא סובלים מספיק מ'סוכני שינוי' וכי אנחנו צריכים כעת איזה עוד סוג של גיס חמישי.

לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב כי שניהם מאותו המין, הדופ רצופיות של אפשטיין שמנסה להציג עצמו כחרדי ורץ לכנסת עם אישה... ופורש מיד לאחר מכן שמא יגלו את הבלוף שלו

'לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב כי שניהם מאותו המין' הדו פרצופיות של אפשטיין שמנסה להציג עצמו כחרדי ורץ לכנסת עם אישה, מצטלם עמה, ואח"כ משקר בראיון שראיין את עצמו, שם:

...'בין היתר משום שלא הסכמתי לוותר על עקרונותי ולהתמודד ברשימה שיש בה נשים בניגוד להלכה'...

וכי הוא לא ידע שבבחירות הקודמות היא היתה המעומדת הראשית, ולאחר מכן בבחירות האלו תוך כדי שהם ישבו יחד והצטלמו יחד, פתאום פורש וטוען שיש לו עקרונות הלכתיים... וכל זה שמא יגלו את הבלוף שלו שהוא סך הכל סרסור קולות של מפלגת הכהניסטים הלאומנים

______________________________

[1] שו"ת מהרלב"ח, סימן קמו; רדב"ז על הרמב"ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק יב הלכה ב


פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

Opmerkingen


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page