top of page

ממשלת ימין מלא מלא בכלום

למען אחי ורעי! הנה כרגיל הדמיונות של אנשים שהלכו והצביעו לגבי כך שישיגו איזושהי סוג של שאיפה פוליטית שפלה כרגיל נפלו שוב בפח, ושכחו שהציונות משמשת כפח הזבל של כל הכפירות שבית ישראל מאז היותה לגוי


כל ממשלה שתקום היא שייכת למינים (וחלקם אפילו אפיקורסים, מאה עשרים מינים, והנה חשבו לעצמם כי בגלל שיעמידו להם כעת ליצן שמקשקש סיסמא חדשה 'ימין מלא מלא' כאילו כעת כל הדמיונות והשאיפות הלאומניות שלהם הולכות להתגשם והנה כרגיל הבלון הזה התפוצץ להם בפנים, כהרגלם.

ממשלה ימין מלא מלא [בכלומניקים}
ממשלה ימין מלא מלא [בכלומניקים}

והנה רק עבר קצת יותר מחודש עד שהושבע הממשלה (ימין מלא מלא) בכלומניקים, והעיקר שמצאו להם סיסמא חדשה ונבובה שלא עומד מאחוריה שום דבר, רק דמגוגיה זולה בשביל להלהיב את חסרי הדעה בכך שנפלו שוב פעם בפח והשתתפו בחינגת העבודה זרה הציונית.


ונשנן שוב פעם את 'אגרת קודש' מאת רבי חיים עוזר גראדזענסקי לרבי ישעי' קרליץ 'החזו"א' זיעועכי"א, בדבר הסכנה שביסוד אגודת רבנים עולמית באה"ק (מובא מתוך אגרות ר' חיים עוזר, כרך ב', אגרת תתב, עמ' שיט; קובץ אגרות מרן החזו"א זצללה"ה, ח"ב, אג' ב', עמ' קסח)

בעז"ה כ"ה תמוז תרצ"ו.
...הודיעני כי נוטה להסכים ליסוד אגודת רבנים עולמי, ואני הנני רואה בזה סכנה, רצוף בזה תשובה מה שהשבתי להרבנים... ומטיבן של קרובים אוכל ללמוד על רחוקים, הי' לנו עג"נ[2] רב ממעשה... שהשפילו כבור התורה במעשיהם... ועוד מעשה תעתועים, באשר הדברים נעשים על ידי המזכירים והפקידים, אשר בידם יומסרו הכרעות הענינים הכלליים,
‏‏ליקוטי מאמרים ומכתבים מאת החפץ חיים - אגרת ק
.PDF
הורידו את PDF • 228KB
וידוע מה שהרעיש הגה"צ חפץ חיים זצ"ל בהאספה במוסקבה שרצו אז לעשות אגוה"ר כללי לכל ארץ רוסי' והתרגש מאד על זה ולדעתי ראוי למחות על זה בכל תוקף אקוה כי גם הדר"ג מצדו יעורר על זה.
חיים עוזר גראדזענסקי


'אגרת קודש' מאת רבי חיים עוזר גראדזענסקי זיע"א (מובא מתוך אגרות ר' חיים עוזר, כרך ב', אגרת תקכח, עמ' נג-נד; קובץ אגרות מרן החזו"א זצללה"ה, ח"ב, אג' ג', עמ' קסט-קע)

בעז"ה יום ד' כ"ה תמוז תרצ"ו.
רבי חיים עוזר גרודזנסקי (מימין) עם רבי שמעון שקופ זיעועכיא
רבי חיים עוזר גרודזנסקי (מימין) עם רבי שמעון שקופ זיעועכי"א
יראו בנחמה, בעיר ד' שמה, ידידי הרבנים הגאונים המפורסמים יצ"ו באה"ק, ד' עליהם יחי', אחד"ש רומעכת"ר שי'.
הנה הגיעני יקרת מכתבכם מיום כ"ט סיון אשר נכבדות ידובר בו על דבר מה שעלתה בדעתם הצעה ליסד אגורת רבנים עולמית אשר בכח מאוחד יוכלו לעמוד בפרץ אשר בדור יתום זה לא יוכלו יחידים להגן על קדשי עמנו בלתי בהתאחדות כל הכחות, יהי' כח ענקי שישים תריס בפני סערת הרוחות ויבקשו הדר"ג את הסכמתי על זה ויחד עם זה לעמוד בשורת הראשונים המיסדים את המוסד העולמי. אף הציעו בפרטיות הרכבת מועצת הרבנים העולמית זהו תכן מכתבם.
רבי ישעי' קרליץ 'החזו"א' זיע"א
רבי ישעי' קרליץ 'החזו"א' זיע"א
הנני להודיעם דעתי כי עם כל כונתם הרצוי' לא אוכל להסכים על זה ולבד שאינני מסכים הנני מתנגד לזה באשר כשם שאין יחידים אוטאריטעטים בזמננו שישמעו להם כן אין לנו אוטאריטעטים מי שיעמדו בראש המוסד העולמי, והעיקר באשר למדתי מפי הנסיון במדינתנו המרובה באוכלוסי ישראל ורבנים גדולים ויראים, שכל הפעולות באגודת הרבנים נעשות על ידי איזה מזכיר ופקיד ואינם מתחשבים כלל עם ראשי המועצה וכמה פעמים עושים גם בנגוד לדעתם והשפעתם ועושים רק מה שלבם חפץ והנה נתכבדתי גם אני להיות ראש המועצה ואדע בבירור מה שעושים היחידים הנז' ואין רצוני להאריך בפרטי הדברים אשר כבודם הסתר דבר ואיך נוכל לתת אמון ליצור מוסר עולמי אם בהמשך הזמן יתנהל בודאי על ידי מזכירים ופקידים, ואיך נוכל למסור בידם ענינים כלליים של התורה והאומה וזהו לדעתי צעד מסוכן וסכנה גדולה ואין לנו לקבל האחריות והתוצאות ממוסד כזה.
אגרות ר' חיים עוזר, נגד הקמת אגודת רבנים
.PDF
הורידו את PDF • 719KB
גם ההשערה שיהי' אגוה"ר עולמית כח ענקי הוא לדעתי רק דמיון, כחות החפשים לא יתפעלו מזה כשם שאינם מתפעלים מאגודת הרבנים במדינתם [3] ואם כי בכל מדינה זהו לפעמים ענין הכרחי כלפי חוץ ובאיזה מדינות עלו בידם לעשות הרבה מעשים טובים אין אני רואה התוצאות מאגוה"ר העולמית יש לי עוד טעמים ונמוקים שהם מדברים שבעל פה אך די הדברים שרמזתי בזה ולשכמותם יספיק הקיצור.
ואו"ש וברכה לרומעכת"ר ולכל הנלוים אליהם כנפשם וכנפש מוקירם ומכבדם כרום ערכם הדו"ש תורתם.
ר' חיים עוזר גראדזענסקי

'אגרת קודש' מאת רבי חיים עוזר גראדזענסקי זיע"א (מובא מתוך אגרות ר' חיים עוזר, כרך ב', אגרת תתג, עמ' שיט-שכ)

ב"ה אור ליום ג' י"ג תשרי תרצ"ז.
רבי חיים עוזר גרודזנסקי זיע"א
רבי חיים עוזר גרודזנסקי זיע"א
הוד כבוד הרבנים הגאונים העומדים בראש אגודת הרבנים באמריקא וקנדא יחיו לברכה.
אחדשה"ט יקרת מכתבם הגיעני במועדו שלהי מנ"א בעתים הוכבד מחלתי והרופאים יעצו לעשות נתוח וחסרי ד' גברו כי קמתי ממשכבי ואקוה להרופא לכל בשר כי ישלח דברו וירפאני ויחלימני במהרה.
ע"ד שאלתם בנוגע להצעת הרבנים מארה"ק ע"ד יסוד אגודת רבנים עולמית, הנה שאלוני משם על זה והשבתי דעתי בשלילה מכמה טעמים כאשר ביארתי אז במכתבי אליהם בפרוטרוט אין לנו בדור יתום כזה מי שיעמוד בראש והדבר מסור לפקידים ואי אפשר למסור בידם ענינים כללים הנוגעים לכל האומה ועוד אכתוב אי"ה לכתר"ה אך לע"ע מרפיון בריאות הנני להודיעם בקצרה כי הנני מתנגד לזה וידעו כי גם הגאון הצדיק מוהרי"מ הכהן זצ"ל התנגד לזה מכבר.
והנני חותם בברכה מרובה לרומעכ"ת ולכל הנלוים אליהם כנפשם וכנפש מוקירם ומכבדם.
חיים עוזר גראדזענסקי

השי"ת יהי' בעזרנו ויתן לנו כוחות לפקוח עיניהם של ישראל לצאת מהמבוכה האיומה שהם נקלעו לתוכה, ועי"ז נזכה לביאת משיח צדקנו בב"א.
מתי העם הזה יתעורר לשוב לקב"ה ..

Comentarios


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page