top of page

מי ניצח הרבי הרש״ב זיע״א או הרצל שר״י

למען אחי ורעי! הנה לאחרונה הליצן נפתלי בנט שר״י, ראש הכופרים הנוכחי של שלטון הערב-רב, פתח פיו והשמיע את הגיגיו הלכאורה תורניים - כל כל דבר בציונות הדתית הולך על הצד של ׳לכאורה׳, כגון לכאורה הם דתיים, אבל בעצם הם יותר מתנהגים כחילונים, וכיו״ב.

מחאה נמרצת כאשר חב"ד מחו על כבוד רבם והשוו את פישמן להיטלר ימ"ש
מחאה נמרצת כאשר חב"ד מחו על כבוד רבם והשוו את פישמן להיטלר ימ"ש

אבל יותר אתייחס להתנהגותה של תנועת חב״ד לעניין ופחות לדברי עמארצות הגמורים שהשמיע אותו האיש שר״י, והנני מקווה שדברי אלו יובנו כהלכה כבתור דברי התעוררות ולא ח"ו כדברי ביזוי.


כי לרוב מנהגם של אנשים לדחות ביקורת מעליהם שמא זה יחייב אותם להתאמץ לתקן את הטעויות שלהם ולעשות 'חישוב מסלול מחדש'.


ומה שהייתי מצפה זה לכל הפחות לראות כרוזים שכפי שהוציאו לאור חסידות חב״ד כאשר השוו את הלץ פישמן-מימון שר״י להילטר שר״י, כאשר דיבר נגד הריי״ץ זיע״א.דהנה אין מה להתפלא שכך קרו הדברים שאין תגובה ראויה מתנועת חב״ד על עניין זה, כל זה משום שלא הפנימו וביצעו את מה שהורה להם הרבי הרש״ב זיע״א (אגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, כרך א', אגרת פו; אור לישרים, עמ' 57-59)

והמסייעים בידי הציונים הנ"ל עתידים ליתן את הדין, כי מחזיקים המה ידי מחטיאי הרבים, ולזאת מי לה' ולתורתו לא יתחבר לעושה רעה ולא ידבק אליהם, אדרבה ינגד להם בכל מה דאיפשרי, ועד אשר יהי רצון ה' לגאלינו, עלינו לקבל עול הגלות לכפר על עונותינו.

והנה דברים כאלו לא מצינו כיום בתנועת חב״ד, אלא הגרוע מכל יותר שיתוף פעולה, ורק טענות שטותיות בעלמא ש'הרבי מנחם מנדל שניאורסון הי' יותר קנאי מהאדמו״ר מסאטמר זיע"א', שמבוססים על סיפורי מעשיות, שספק אם בכלל קרו.


לשם הוכחת הדבר אביא דוגמא לכך שכאשר שאלתי שליחי חב"ד למיניהם מדוע בלוחות שנה שהם מפרסמים מדי שנה בשנה הם כן מציינים בהם את ימי אידהם, תשובתם היתה שתיקה עם הרמת כתפים, או טענה מגוכחת 'זה לא מבצע' (עפ"ל), אם כך יוצא לנו שיש לנו חיזוק לשיטת הרצל שר"י כאשר בלוחות שנה של חב"ד מציינים את ימי אידהם בלוחות שנה שלהם.

ספר תורה שנכתב ע"י מין ראוי להשרף
ספר תורה שנכתב ע"י מין ראוי להשרף

או שרבני חב"ד מכניסים את ראשי הציונות ל-770 בשביל לקבל ברכה ודולר מהרבי, או לתת להם לכתוב ספר תורה שראוי להשרף כי נכתב על ידי מין.


ועוד הולכים לצבא ובכך מחזקים ידי עוברי עבירה ועוברים על איסור שלוש השבועות שהרבי הרש"ב קבע שהציונות היא העברה על שלוש השבועות.


או בשביל לקיים איזו הוראה שאיננה ברורה של הצבעה בבחירות, ועל הדרך מצביעים למפלגות שחרטו על דגלם את הכפירה הציונית מהול בדתיות מזוייפת (מעניין דהרי גם אין מבצע בשם 'הצבעה בבחירות' בחב"ד אז מדוע הם מקיימים אותו ואילו את הסיפור על הלוח שנה הם לא כ"כ מקימים בהתלהבות).

אז לצערנו הרב אם כך מדברים על הרבי הרש"ב זיע"א, כי הם נראה על פני השטח שתנועת חב"ד ככל הנראה לא במודע גרמו למצב הזה כאשר לא מקבלים את ההוראות שלו.


ואביא עוד קצת מדברי קדשו של הרבי הרש"ב זיע"א, שהם דברים קילורין שצריכים להיות נר לרגלנו.

א) הנה אם גם היו האנשים האלה שלמים עם ה' ותורתו, וגם היה מקום לחשוב שישיגו מטרתם, אין לנו לשמוע להם לדבר הזה, לעשות גאולתנו בכח עצמינו, והלא אין רשאים גם לדחוק את הקץ ולהרבות בתחנונים על זה (רש"י מסכת כתובות דף קיא ע"א) וכל שכן בכחות ובתחבולות גשמיים, דהיינו לצאת מהגלות בזרוע אין, אנו רשאים, ולא בזה תהיה גאולתנו ופדות נפשנו, ובפרט שהוא נגד תקותנו האמתית כי כל צפיתנו ותקותנו הוא שיבא הקב"ה לנו מ"צ בב"א ותהי' גאולתנו ע"י הקב"ה בעצמו, כ"ש במדרש רבה ע"פ כי עמך מקור חיים כי גם הגאולה שהיתה ע"י משה ואהרון לא היתה גאולה שלמה וחזרו כו', וכ"ש הגאולה שע"י חמ"ו כו' גם שעשו עפ"י נבואת ירמיהו ועפ"י נביאים האחרונים שהיו עמם. והגלות הזה עלינו לצפות רק לגאולתנו וישועתנו של הקב"ה בעצמו שלא ע"י בו"ד ותהי' גאולתנו שלמה.
גאוות תנועת המזרחי... שיא במתגייסים מתנועת חב"ד לצה"ל
גאוות תנועת המזרחי... שיא במתגייסים מתנועת חב"ד לצה"ל
ב) עוד זאת באמת כל ענייניהם וסודותיהם כדמיון לבד, כי חפצם בלתי אפשר לבוא לידי פעולה כאשר לא יהיה ע"ז הסכם בשום אופן, וגם אנחנו מצד תבונתנו אין אנו מסוגלים לזה, ורק שוחד החפש והשררה מעוור עיני המתעסקים הראשים בזה, ואחריהם הכסילים בחושך ילכו.
ג) והעולה ע"ז אחרי, אשר המתעסקים הראשים בזה המה מנגדים גמורים לה' ותורתו, וכל חפצם ומגמתם הוא לפרוק עול התורה והמצות ולהחזיק רקב הלאומיות וזה תהיה ״יהדותם״, כאשר יצא לא מכבר אחד מראשי החברה המיוחדים שבהם במאמר גלוי לחרף ולגדף את כל היהדות לעיני כל ישראל, ויעיז ויאמר לעין כל, אשר לא כל המקיים תורה ומצות הוא יהודי וכו'.
נשיא התנועה הרפורמית אורח הכבוד בכינוס השליחים
נשיא התנועה הרפורמית אורח הכבוד בכינוס השלוחים העולמי
ועל הרבה ממצות התורה אומרים שהמה - (יסכרו פיהם) - חרפה לישראל, וזה רוצים להשריש בלב הנעורים בהחינוך שרוצים לכבוש תחת ידם בבתי ספר שלהם, למען השרש בהם רעל וארס הכפירה ר"ל, בתורה ומצות, ורק הלאומית יהי' דגלם, וכאשר העיז אחד מראשיהם לעשות תורה חדשה והוא חמשה חומשי תורה, אך לא כמו שנמסרה למשה מסיני כ"א דלג הרבה פסוקים והרבה פרשיות ודינים אשר לא ישרו בעיניו, וידו נטויה להדפיס התורה החדשה וזה ילמדו עם הנערים בבתי הספר, וזאת תהיה אחת מפעולות הבאנק ליסד בתי ספר לנערים לחנכם בדרך – הנ"ל, ועד אשר יעלה בידם לבנות בכח הבאנק את הריסות ארצנו לתקן דרכים ומסילות ויתר הדברים האמורים בהפראגראמסע שלהם יתנו כחם על חינוך הנערים והקולטורא בכלל להשריש בהנערים וצעירי הדור שורש פורה ראש ולענה,ושלוחיהם כמותם המה המטיפים הציונים, אשר ידרשו באזני ההמון דרשו דרשות של דופי ומדברים סרה על נביאי ה' גם על משה רבנו, רבן של כל הנביאים, ככל העולה על רוחם. אוי לנו, שכך עלתה בימינו, וכל אמצעי שימצאו להטות לב ההמון לדעתם ורוחם אין לזה שום מניעה ועכוב כלל ואין מעצור לרוחם הרע, באשר באמת רובם חפצים להסיר ח"ו לב ישראל מאת ה' ותורתו ולהשפיל בעיניהם את כל קדשי ישראל שזה חפץ הראשים וגופא בתר רישא גריר.


לפי שיטתם של הקירוב צריך גם להתחנף למפלגה שתומכת במגלי עריות
האם בשם ה"קירוב" צריך גם להתחנף למפלגה שתומכת במגלי עריות, ועל הדרך יחרפו ויגדפו כל ירא ה' שמעיז לצאת נגד מעשים אלו
ואם ח"ו יעלה בידם להחזיק בארץ כמו שמדמים בנפשם, יטמאו וישקצו אותה בשיקוציהם ומעלליהם הרעים ויאריכו בזה ח"ו את אורך הגלות, ואחרי כל הדברים האלו האמיתים, התבוננו אתם אחינו היטב, האם בענינים כאלה חפץ ה', והאם על ידם תהיה ישועתם של ישראל. לא, לא נקבל זה בשום אופן; גם את טוב האנשים האלה נזרק לפניהם. לא בטוב הזה אנו חפצים, כ"א בהטוב אשר נתן לנו ה', ע"י קיום התורה והמצות כמ"ש: "אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם וגו' בזה אנו חפצים ולזה כל תקותנו והמסייעים בידי הציונים הנ"ל עתידים ליתן את הדין,כי מחזיקים המה ידי מחטיאי הרבים, ולזאת מי לה' ולתורתו לא יתחבר לעושה רעה ולא ידבק אליהם, אדרבה ינגד להם בכל מה דאיפשרי, ועד אשר יהי רצון ה' לגאלינו, עלינו לקבל עול הגלות לכפר על עונותינו.

נתפלל שתנועת חב"ד יקחו את הדברים ללבם ויצעקו בקול גדול אין לנו חלק בכפירה הציונית, מיד ממש.

לפני שבאים לבנט שר"י בתלונות ראוי שחב"ד יבדקו בציציות שלהם מה הדוברים של חב"ד אומרים
לפני שבאים לבנט שר"י בתלונות ראוי שבדוק מה אומרים הדוברים שלהם

הפרקודס של חב"ד... קירוב וציונות או דברי קדשו של הרבי הרש"ב
הפרקודס של חב"ד... ציונות או דברי קדשו של הרבי הרש"בComments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page