top of page

מה עושים עכשיו

למען אחי ורעי! הנה כעת הגענו למצב די הזוי, ויש המכנים את המצב הזה כבתור מלחמת גוג ומגוג, ורבים תמהים מה לעשות עכשיו.


והנה החכם מכל אדם שלמה המלך ע"ה, האיר לנו (משלי, פרק יא פס' יד):

"בְּאֵין תַּחְבֻּלוֹת יִפָּל עָם וּתְשׁוּעָה בְּרֹב יוֹעֵץ".

ופירש"י, שם:

'באין תחבולות - כשהצרה באה על ישראל ואינן נותנין לב להבין להתענות ולעשות תשובה יפול עם'.


אזי שכאשר אלו שמנסים להציג עצמם כמצילים של עמך בית ישראל הם בעצמם אובדי עצות, ואומרים לאנשים שיתפללו להשי"ת שיושיע אותם, כי אין להם מה בפועל לעשות, אזי שרבו התפילות להשי"ת להצילם, ומבינים שמי שלכאורה הציג עצמו כ'צבא הכי חזק באזור'.


וכן שיבוא משיח צדקנו הדבר שידרוש מאתנו (לפי תרגום יונתן בן עוזיאל (או ירושלמי) על שה"ש, ח' ד'):

'יימר מלכא משיחא משביע אנא עליכון עמי בית ישראל מה דין אתון מתגרין בעמי ארעא למפק מן גלותא ומה דין אתון מרדין בחילותיה דגוג ומגוג אתעכיבו פון זעיר עד דישיצון עממיא די עלו לאגחא קרבא בירושלים, ובתר ידכר לכון מרי עלמא רחמי צדיקיא ויהא רעוא מן קדמוהי למפרקכון'.

תרגום:

'יאמר מלך המשיח, משביע אני אתכם עמי בית ישראל, מה אתם מתגרים בעמי הארץ לצאת מן הגלות, ומה אתם מורדים בחילות גוג ומגוג, תמתינו עד שיכלו העמים לעשות מלחמה בירושלים, ואח"כ יזכור לכם רבש"ע, רחמים בזכות הצדיקים (דהיינו זכות אבות) ויהא רצון לפני השי"ת לגאול אתכם'.

דהיינו שאם בעזהי"ת נהי' זכאים והשי"ת ישלח לנו את משיח צדקנו, בוודאי הדבר שיהי' לו לומר לנו, זה קודם כל אל תנסו לצאת מן הגלות בכוח הזרוע (כי כבר התברר לנו שכל העניין של כוחי ועוצם ידי של צה"ל הוא נפל, כלא הי' ממש מול עינינו), וגם אל תתגרו באוה"ע.


אלא הדבר היחידי שכעת נותר לכם לעשות זה לזעוק אל השי"ת, ולהפסיק ללכת אחרי שטי הכזב.

Comentários


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page