top of page

מהותה של "העדה החרדית

למען אחי ורעי! הנה כמה מילים שנכתבו אודות מורשתו הגדולה של כ''ק רבינו מרן הגאב''ד ה"שערי טוביה" זיע"א (מתוך עיתון העדה החרדית


🕯אוי טאטע. על מי נטשת הצאן🕯

הרגשות עדיין גואים. הלב עדיין מסרב להכיל, ודם הפצע שנפער בלב טרם קרש צעדנו באבלנו, המומים ודואבים?!
איה?! איך נמשיך?! איך נתמודד?! מי יורה דעה וינחנו אורך חיים?!
ובאותן רגעים הבטחנו - להמשיך לצעוד בדרך שהתווה לנו, מבלי לסטות ימין או שמאל, ואותה הבטחה אנו משתדלים לקיים הדרך היא לא סיסמה, הדרך הוא לא מותג, הדרך אינו שם, הדרך הוא המהות ממשיכים בדרכו ומורשתו הטהורה שהשאיר אחריו.
בתחילת שנות ה'ת"ש חל מפנה שאין בדומה לו ביהדות הנאמנה בארץ הקודש, עד אז הישוב הישן התנהל בדרך רבותינו מצוקי ארץ רבותינו הגדולים מרנן מהרי"ל דיסקין, מהרי"ח זאנפעלד מהרי"ץ דושינסקיא ובתי דינם וכל קדושים עמהם זיעועכי"א.

והנה עלו ובאו מקצווי תבל אנשים שהדרך לא היה ניחא להם, והללו ניסו לכפות ולהכתיר את הנהגתם הפוליטית העולמית בשעת המבחן הגדול, לאחר הזלזול הנורא שהתרחש כנגד מרן הראב"ד הגר"פ עפשטיין זצ"ל בכינוסם פתח-תקוה, בו הושפלה כבוד התורה, ובו הודחו נציגיהם - התחוללה סערה של ממש ביהדות החרדית וכאן עמדו כולם למבחן - "הלנו אם לצרינו היו אנשים שאמנם שימשו בנאמנות רבה את רבותינו, ופעלו במשך השנים גדולות ונצורות ליהדות החרדית, ואף נשאו תפקידים רשמיים בעדתינו אולם ברגע שהם חשבו להפוך מ'פקידים' ל'מקבלי החלטות', ברגע שהם עמדו בפרשת הדרכים, והיה עליהם לבחור בין ה'מהות' ל'מותג' - הם בחרו במותג אמנם הם המשיכו לטעון כי מרנא מהרי"ץ דושינסקיא ובית דינו זי"ע, להם יאותה הנהגת "אגודת ישראל", אך למעשה הם פעלו אחרת לגמרי אמנם הם עדיין הסתובבו עם ה'מותג', נפנפו בעטיפות הצלופנים המרשרשים אך כל זאת בשעה שכבר לא נותר בידם מהמותג מאומה כל הכוח מקדם נבע מהציות וההליכה בדרך, וברגע שזה אבד, כבר אין לכך שום משמעות ותוכן את יסוד הדברים חידד לנו תמיד מרן רבינו הקדוש והטהור הגה"ק בעל ה'שערי טוביה' זי"ע - מהות 'העדה החרדית' אינה רק המותג של שם הקהילה והמגזר אליו אנו משתייכים "אין זה שם ה'חצר' או 'המפלגה' אותו אנו נושאים על ראש.
וקריאת 'כי כל העדה כולם קדושים' אינה מתקבלת על הדעת - "העדה החרדית מהותה היא רק הדרך והשיטה במדוייק כפי שהתוו לנו רבותינו מהדורות הראשונים.
ואכן תקופתו מציינת אותנו כתקופת 'תור הזהב' בדרך ובשיטה רק להביט על כמות המוסדות עטה"ק שהוכפלו פי כמה, או קרן ההוראה שהכפיל ושילש וכן בכל יסודות הדרך הקדושה שהנחילו לנו, כאשר מרן רבינו זי"ע ממשיך להתוות לנו הלאה את אותה דרך בכל עוז.
'משכך, מהראוי להביא בזאת כמה נקודות מתוך תקנות ה'דברי חברות - י"ח דבר', תזכורת חובותיו של חבר 'העדה החרדית:
א. 'קיום התורה והמצוות תוך הבדלות מוחלטת מעוקריה, הם המלכדים את אותם אלפי החברים בירושלים, ועושה אותם לחטיבה קהילתית אחת שלמה – לגיונו של מלך מלכי המלכים הקב"ה
ב. יסוד העדה חרדית ומגמת מייסדיה היתה והינה התבדלות מהחפשים, והתארגנות אמת של כל יראי ה' שלומי אמוני ישראל
ג. 'חבר העדה החרדית צריך שיהא תמיד הכן ודרוך לקראת מבחנים ולעמוד בנסיונות, ולשמור במסי"נ על תורה"ק גדריה וסייגיה, ללא פשרות וללא ויתורים, ולקנא קנאה ד"צ'.


בתוך הקונטרס 'דבר ירושלים' שיצא לאור בימי הנהגתו של רביה"ק מסאטמאר זיע"א, פורסמה מטעם הנהלת עדתינו 'איגרת קודש' אל אחינו שבגולה ונצטט מספר שורות מתוך הדברים שנכתבו אודות מהות ותפקידי העדה החרדית בירושלם ת"ו היא מאז הווסדה ועד היום הזה, הקהילה היחידה בארה"ק שהיא עצמאית ובלתי תלויה בשום רשות זרה, העדה ממשיכה במסירות נפש בפועל את דרכם הסלולה של אבותינו ורבותינו הקדושים ללא זיז כלשהו, ושומרת על קדושת ירושלים וקדושת החינוך הישן בדרך ישראל סבא המסורה לנו מדור דור והיא כוללת בתוכה כל אותם רבבות החרדים תושבי ירושלם המתנהגים בדרך המסורה ולא שינו אורחות חייהם מהמקובל מדור דור - אלה שאינם נכנעים ואינם מכירים בתורת 'המציאות', השינויים והתמורות בעולם בו אנו חיים.
"העדה החרדית" היא ביתו של כל יהודי חרד באשר הוא.
העדה החרדית" נאבקת על קדושת ירושלם עם החפשים והציונים זה שנות הרבה, ולמרות כל הרדיפות הבלתי פוסקות, היא נשארה איתנה משוחררת מאפוטרפסות זרה, ושומרת על גחלת תורה"ק בקדושה וטהרה ורבבות ברכים של חבריה נקיי הדעת בקרתא קדישא לא כרעו לבעל ואינם פוסחים על שני הסעיפים, ומוסדות הקדש ומפעלי הטהרה בתי הת"ת והישיבות, מבצרי תורה ויראה - ממשיכים את קיומם בגבורה עילאית, וירושלים תתן קולה - קול ה' בכח "והעדה הקדושה הזאת באר חפרוה שרים, ראשונים כמלאכים נ"ע - מהווה חומת אש דת, כפי אשר כרוה דורות הראשונים במשענותם ורוחם חופף עליה עד היום הזה, וקדושתה קדושת עולמים - על חומותיך ירושלם הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה העדה החרדית" בירושלם מספקת לרבבות שומרי התורה את כל צרכי הדת - רבנות בתי דין, מורי הוראה בכל פינות העיר, כשרות, עירובין, מקוואות"שחיטה, שבת, צניעות, צרכי שנת השמיטה, שמירה על צביון החינוך הישן, הגנה מתמדת על כל צרכי הדת ועמידה בפרץ על כל צרה שלא תבוא, וכו'". ע"כ.
אודות חובות-זכויות אלו עורר, עט"ר כ"ק רבינו הגדול בעל "שערי טוביה" זי"ע, הן בעלותו לכהן פאר ברבנות ירושלים תשנת תשס"ג, והן כשראה ההתרופפות יסודות אלו בשנת תשע"ה, בצטטו את דברי מרן המנחת יצחק זצוק"ל:
"והנה באמת זהו כל ענינה של "העדה החרדית אשר מאז הווסדה ועד עתה, הציבה לה מלאכת קודש של שמירה והגנה על התורה והמצוות, מידי מהרסיה ומחריביה, ומקפידה על כל הגדרים והסייגים במסירות נפש "וכל זה, רוצים כמה שועלים מחבלים כרמים, אשר השתלטו על משרדי העדה, לעקור מהשורש ולהשכיח מאיתנו, את מהותה האמיתי של "בן עדה "יראי השם נאמני "העדה החרדית" יקיימו את דברי רבותינו זצ''ל, אשר יסדו את "העדה החרדית ויעשו הכל ש"העדה החרדית" ימשיך לשמור ולנטור על גחלת התורה והמסורה הצרופה הסלולה לנו מאבותינו ולהיות דעותיה ברורים וטהורים כסולת נקיה, בלא תערובות של שינויים וחידושים, אשר לא שערום אבותינו.
ועומדת כחומה בצורה לפני כל פורצי עמינו לגדור גדרות עולם בלא שום פשרות ועלינו מוטל לשמור על חומה בצורה זו, שהעדה החרדית" תוכל להמשיך להיות מגן ומחסה לכל יראי ה' וחושבי שמו בכל אתר ואתר - ממשיכים בדרכו הגדולה, צועדים במורשתו הטהורה, בגאון וביתר שאת ועוז, עד בא ינון במהרה, אמן.
כ''ק רבינו מרן הגאב''ד ה"שערי טוביה" זיע"א
כ''ק רבינו מרן הגאב''ד ה"שערי טוביה" זיע"א

פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page