top of page

מדינת ישראל היא יסוד בית-כסא בעולם

למען אחי ורעי! ברוך ה' הבדיחה המכונה 'כנסת המינים' כבר מתחילה להתברר לעוד ועוד יהודים שמדינת ישראל היא יסוד בית-כסא בעולם...


וכל עניין זה מבוסס על העיקר הברור שאין מדינת ישראל האושר העליון של האדם. וזה ניתן להאמר בברור כמו מדינת ישראל - הידועה בכתבי הקודש כ'מלכות של מינות' ו'שלטונתא דערב-רב' - שכל עניינה הוא רק לדאוג להיות חברת אחריות גדולה, ואין לה שום קשר עם שאיפות ואידיאות, מכיוון שהם מרחפים ממעל לה, ואינם נוגעים בה.


אילו מדינת ישראל היתה מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהויתה תוכן של רצונות של קדושה שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד.


אבל מדינת ישראל לאפוקי מבעלי הדעות המשובשות כגון קוק וכת דיליה, שאולי חושבים שמדינה זו היא מדינת ישראל (עפ"ל)


כי רק מדינה שתוקם על ידי משיח בן דוד היא יכולה להיות יסוד כסא ד' בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו אחד, כדאיתא בדב"ק של הרמב"ם זיע"א, הלכות מלכים, פרק ד' הלכה י'

כל הארץ שכובש הרי היא שלו ונותן לעבדיו ולאנשי המלחמה כפי מה שירצה ומניח לעצמו כפי מה שירצה ובכל אלו הדברים דינו דין ובכל יהיו מעשיו לשם שמים ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת ולמלאות העולם צדק ולשבור זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות ה' שאין ממליכין מלך תחלה אלא לעשות משפט ומלחמות שנאמר ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו.

וכל אלו הדברים כלל וכלל לא נעשו ע"י הערב-רב שהקימו את 'מדינת ישראל' ועוד חושבים לעצמם לקרוא למדינה הזאת 'מדינה יהודית' ועוד כל מיני מכבסות מילים יפות שאין מאחוריהם שום דבר.


אמת, שאנו צריכים להחזיק מעמד חזק בימי 'עקבתא דמשיחא' לצאת נגד 'מלכות המינות' ולא לקחת חלק בה כדעת הנפסדים הנגררים אחרי השלטון הציוני העלוב


ובעזהי"ת נזכה לגלות את האור שבתוך החושך, כדבר ה' של מיכה הנביא ע"ה (פרק ז פסוק ח)

אל־תשמחי איבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי־אשב בחשך ה' אור לי: פ


השי"ת יהי' בעזרנו להאיר את החושך, ולא לקחת חלק בחושך כדעות הנפסדות של בעלי הדעות המשובשות, ועי"ז יושפע שפע רב בכל העולמות בכך שנקיים את דברי יעקב אבינו ע"ה

ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם והטהרו
תקציב החתולים של שלטון הערב-רב
תקציב החתולים של שלטון הערב-רב

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page