top of page

למען תזכרו! זכרהו, מאחר שבא להשכיחו

למען אחי ורעי! למען התחזקות במצב השורר בארה"ק ורבים הם שחושבים שללכת אחרי שטי הכזב הציונים היא העזרה, הרי ההפך הוא הנכון, בגלל שהלכו אחריהם לכן נפלנו


שיחה מאת רבי טוביה נוביק[1] שליט"א, למען תזכרו! זכרהו, מאחר שבא להשכיחו... (מתוך שיחה שנשא בעת המלחמה בעזה - קיץ תשע"ד):

'הגאון רבי ראובן גרוזובסקי זצ''ל מביא בשם חותנו מרן הגאון רבי ברוך בער מקמניץ זצוק''ל שאמר בשם רבו מרן רשכבה''ג הגאון רבי חיים הלוי מבריסק זצוק''ל שאמר, "הציונות זה תקלה לכלל ישראל בכזו רמה שאין בה שום ניצוץ קדוש, אין בה תפיסה דקדושה, כולו תקלה''.
השומעים חידדו אזניים, מה פירוש? הרי יש ענין של ישוב א''י וכיו''ב! ורבי ברוך בער ביאר את דברי רבו הגר''ח כך: משל למה הדבר דומה, אדם יקבע מזוזה באופן שכל העובר שם נאלץ לדרוך על המזוזה. וכי יאמר אדם שהוא עשה אמנם דבר שבקדושה, אלא שהוא גרם תקלה לציבור עם ניצוץ קדוש? ודאי שלא! הוא התנגש עם כל הקדושה! זה מה שהציונים עשו מא"י, לא שהביאו על כלל ישראל תקלה עם ניצוץ קדוש בתוכה, אלא התנגשות עם הקדושה. עם הקב''ה בפלטרין של מלך.
היום מצאו צורה אחרת איך להתנגש, ולעשות את כל ההיפך מפרשת הציצית שבא ללמד ש''ביד חזקה וחימה שפוכה אמלוך עליכם", שאתם שונים מכל אומה ולשון והייתי לכם לאלוקים, ולא תתורו, לא מינות ולא כפירה ולא עבירות.
רבינו בחיי כותב שהלובש ציצית הרי הוא כמו חיות הקודש, כמו מלאך כמו חיות הקודש ליד כסא הכבוד.
לקחת טליתות צבאיות, כאומר: אני ישרת את הצבאיות בתוך ביהמ''ד, כזו בגידה בכל הקדוש והיקר?! הדבר שבא להפריד את היהדות מכל האזרחות, לחיות עלי אדמות ליד כסא הכבוד ולהפוך את זה לשאול תחתית?! אל שטח הבגידה הכי גדול! ולשמה להביא את הציציות?! ושיעשו את זה בני עליה?! בני ביהמ"ד, היש לך בגידה גדולה מזו? לא מצאו היכי תימצי של בגידה אלא בכזו צורה?! מעשה שטן כזה נורא ואיום!
אין ספק שמבחינתם הם היו שורפים או זורקים את כל הטליתות לים, הם היו צריכים את זה רק בשביל התמונות! להמחיש שבני ישיבות מתקשרים לנושא בתקופת ההסתגלות, ככה מסגלים שהצבע הזה לא יהיה צבע שכ"כ מרתיע אותו! שהבן ישיבה יחוש בידים ובעיניים.
זה משהו פסיכולוגי חשוב מאד, מבחינת השטן הם חשודים לעשות את כל המלחמה העיקר כדי לעשות כזה מבצע... זה לא צחוק... בשעת המלחמה עצמה הם...... אבל בפעם הבאה .... הם חשודים בלי שום ספק ושהשטן תיכנן את זה, אין ספק! זה מעשה שטן, כשאתה רואה את התוצאות אתה מבין, הוא צופה למרחוק והיה כדאי לו העיקר להגיע לכזה מצב!
הרב וולף ז''ל שהיה מסתופף אצל מרן החזון איש זצוק''ל אמר בשמו שגם אם הבנות היו מגוייסות בתוך הסמינר ותופרות ציציות לבני ישיבות זה שירות לאומי 'יהרג ואל יעבור'!
והיום איזה שירות לאומי עשו פה? איזה יהרג ואל יעבור! איזה תמיכה תקשורתית? פחד פחדים! איך זה יכול לקרות? הרי כל השומע תצילנה שני אזניו, מי היה חולם על כך?!
הפירוש הוא שהריקבון קיים, לא באותו רגע, זה רק התוצאה! איך יתכן שלא נעמדו ומחו בתוקף שכזה דבר אסור שיקרה בעולם הישיבות וכזה חילול שם שמים ברבים! בצורה הכי גלויה והכי שפלה!
תקשורת ועיתונות אזרחית חרדית מהודרת! בן הישיבה שחי את העולם האזרחי תקשורתי, איזה נגיפים הוא מקבל?! הוא חושב שזה שום דבר! הנה הרי שלך לפניך!
אין המדובר בעבירות חמורות חיצוניות, הכל מבפנים, כך היצר הרע..... צריך להפיק לקח כמה שמירה מעולה צריך להישמר.
החזון איש כותב במכתבו ע''ד גזירת 'שירות לאומי' לאחד הרבנים וז"ל: "ידוע כי בסוף גלותנו גבר ההעלם, ולמרות האמת כי כל הנעשה תחת השמש אינו במקרה ח"ו רק הכל נעשה ע"פ השגחתו ית' אפי' נקיפת אצבע קטנה, הדבר מכוסה ונסתר, ובני אדם שקועים בבירא עמיקתא של כפירה ומינות, וכל מעשיהם מנקודה זו, ודשים בעקביהם על מצוות היותר חמורות שבתורה בלי נקיפת הלב ומוסר כליות".
"במצב החמור הזה נמצא שארית סגולתנו הנאמנים לד' ולתורתו לחוקיו ומשפטיו, בלב דואג ובשברון רוח איך נרעה את הגדיים ואיך נרביץ תורה, וידינו עסוקות בבנין חומות ולהקים חיץ בין הצפיעים והצפיעות שלנו, לחוצות הפרועות שאיית הכחש וחמדת התועבות".
החזון איש הגדיר שהנקודה היא שידינו עסוקות בבנין חומות ולהקים חייץ! ומי שסותר את בנין החומות והקמת החייץ הוא סותר את כל עולמינו, שאיך נרעה גדיים ואין נרביץ תורה, רק כשידינו עסוקות בבנין חומות ולהקים חייץ!
ממש ופרצו חומות מגדלי! אמרה כנס"י "אני חומה ושדי כמגדלות" אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, מה זה חומה ומגדלים?
חומה, חוצצת ושומרת על היושבים בתוכה אבל חובה שיהיו גם מגדלים שהם צופים למרחוק ומודיעים אם האויב מתקרב. בתי הכנסיות והמדרשות תפקידם לצפות למרחוק ולדעת את האויב. וכשבתוך בית המדרש קורה תקלה כבר מבינים כמה החומה פרוצה כבר! כשהבית מדרש הוא סיבה שהאויב נכנס פנימה, נכנס לתוך המגדל אז אתה מבין שצריך לעשות חומה חדשה!
הרב טוביה נוביק שליט"א, משגיח בישיבת 'כנסת יצחק' חדרה
הרב טוביה נוביק שליט"א, משגיח בישיבת 'כנסת יצחק' חדרה
צריך לבנות חומה חדשה, כמש"כ בזוה"ק ''תיבת משה'' לא תיבת נח עם זבל וחיות, זה הדרך היחידה להישאר בסיפא דגלותא בעקבתא דמשיחא, לא תיבת נח אלא ''תיבת משה'' שרק משה נמצא שם, נקי וסטרילי ללא שום דבר אחר ואשרי מי שחלקו בלגרום שכך יהי'.

____________________________

[1] משגיח בישיבת 'כנסת יצחק' חדרה.

Commentaires


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page