top of page

לכבוד יומא דהילולת רבי חיים יוסף דוד אזולאי החיד״א זיע״א

לכבוד יומא דהילולת רבי חיים יוסף דוד אזולאי 'החיד״א׳ זיע״א (ה'תפ"ד – י"א באדר ה'תקס"ו) כמה עלים לתרופה מדב"ק לעורר לחשבון נפש

רבי חיים יוסף דוד אזולאי 'החיד״א׳ זיע״א
רבי חיים יוסף דוד אזולאי 'החיד״א׳ זיע״א

רבי חיים יוסף דוד אזולאי 'החיד"א' זיע"א, מדבר קדמות, מערכת ג' אות ל'

גלות מצרים - הטעם, שהתורה רוחנית ואינה חלה על האדם שיש לו יצר הרע ומחשבות רעות וגאה וגאון, וזה הטעם שהאומות לא יוכלו לקבל התורה, ולכך הכניע הקב"ה לישראל בגלות מצרים להחליש כח היצה"ר ותוכל לשכון בם התורה. ילקוט דוד פרשת שמות. ומכאן תשובה לגלות המר הזה הארוך, והיסורין ודוחק השעה להפליא, כי בעזה"י כשיבא המשיח נזכה ללמוד רוחניות התורה מפיו כביכול כדכתיב וכל בניך לימודי ה', ולכן צריך הכנעה ויסורין לזכות לסודות התורה הקדושה:רבי חיים יוסף דוד אזולאי 'החיד"א' זיע"א, נחל קדומים[1], פרשת בשלח, פרק יז פס' א'

כי קרוב הוא, כ"י גימט׳ שלשים תלתין שנין קודם קיצא דה׳ יצאו בני אפרים ומהרו הקץ ונהרגו על שלא שמרו שבועת יוסף ולא הביאו עצמותיו עמהם בראותם מלחמה שנעשית לבני אפרים ושבו מצרימה מפני היראה. רבנו מהר״א מגרמיזא ז׳׳ל. וכן הוא בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל ע"ש אך אין כתוב שם מפני שבועת יוסף רק מפני שמיהרו הקץ.רבי חיים יוסף דוד אזולאי 'החיד"א' זיע"א, נחל אשכול על שיר השירים, פרק ב' פס' ז'

אח"י שמעתי דהול"ל "עד שיחפץ"? אמנם ידוע שהכל תלוי בתשובת ישראל.
וז"ש "אם תעירו ואם תעוררו", וכי תימא למתי יהיה האתערותא דלעילא הזה ועבר קציר וכו'? לז"א "עד שתחפץ", אתה, כי בך הדבר תלוי. אם תעשה תשובה תיכף, גאולה תצמיח בב"א.רבי חיים יוסף דוד אזולאי 'החיד"א' זיע"א, חומת אנך על שיר השירים, פרק ג פסוק ה, אות יד

השבעתי אתכם בנות ירושלם אם תעירו וכו'. ג' פעמים כתיב בשיר השירים השבעתי אתכם אפשר דאחד הוא שבועה לבני הגלות אשר פזורים בד' כנפות הארץ שלא ידחקו הקץ. והשני כנגד י' השבטים מעלומ"י העין והם יושבים לבטח ואבירים וחזקים א' מהם ינוס אלף ושנים יניסו רבבה שלא ידחקו הקץ.
והשלישי כנגד בני משה אשר מעבר לנהר סמבטיון רבים ושלמים מאריות גברו שלא ידחקו את הקץ.
וכנגד זה המה בכתובים ג' פעמים השבעתי אתכם:


יהיו דב"ק אלו נר לרגלנו מפני הכפירה הציונית, אכי"ר.


_____________________________ [1] מתוך כריכה פנימית:

(עם התיבות ואותיות נח"ל בגימ' חיים יוסף דוד אזולאי) ור"ת נ'ימוקים ח'דשים ל'תורה ק'וצר ד'עתי ו'פירושים מ'גדולי י'שראל מ'פורסמים והם רבינו מהר"א מגרמיזא, ורבינו אפרים בכ"י, והאר"י [הק'], ומהרח״ו, והקדוש רבינו שלמה אסתרוק, והפנים מאירות, ועוד כמה גדולים זכר כולם לחיי עד נ״ר בצרור החיים תהיינה צרורו"ת, ושבעתיים כאור החמה המה מאירות:

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page