top of page

לכבוד יומא דהילולת כ״ק האדמו״ר מחב״ד רבי שלום בער זיע״א

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת כ״ק האדמו״ר מחב״ד רבי שלום דובער שניאורסון זיע״א, הנה עלה לתרופה אגרת פו שהתפרסמה ג"כ בספה"ק אור לישרים


כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי שלום דובער ב"ר שמואל שניאורסאהן 'הרש״ב' זיע"א, אגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, כרך א', אגרת פו[1]; אור לישרים[2], עמ' 57-59

[י' תמוז ה'תרנ"ט]
מכתב האדמו"ר המפורסם בכל קצוי ארץ שליט"א מליובאוויטש[3].
בדבר שאלתם אודות הציונים והבאנק שלהם, הנני להשיב להם בקצרה:
א) הנה אם גם היו האנשים האלה שלמים עם ה' ותורתו, וגם היה מקום לחשוב שישיגו מטרתם, אין לנו לשמוע להם לדבר הזה, לעשות גאולתנו בכח עצמינו, והלא אין רשאים גם לדחוק את הקץ ולהרבות בתחנונים על זה (רש"י מסכת כתובות דף קיא ע"א) וכל שכן בכחות ובתחבולות גשמיים, דהיינו לצאת מהגלות בזרוע אין, אנו רשאים, ולא בזה תהיה גאולתנו ופדות נפשנו, ובפרט שהוא נגד תקותנו האמתית כי כל צפיתנו ותקותנו הוא שיבא הקב"ה לנו מ"צ[4] בב"א ותהי' גאולתנו ע"י הקב"ה בעצמו, כ"ש במדרש רבה ע"פ כי עמך מקור חיים כי גם הגאולה שהיתה ע"י משה ואהרון לא היתה גאולה שלמה וחזרו כו', וכ"ש הגאולה שע"י חמ"ו[5]240 כו' גם שעשו עפ"י נבואת ירמיהו ועפ"י נביאים האחרונים שהיו עמם. והגלות הזה עלינו לצפות רק לגאולתנו וישועתנו של הקב"ה בעצמו שלא ע"י בו"ד ותהי' גאולתנו שלמה.
ב) עוד זאת באמת כל ענייניהם וסודותיהם כדמיון לבד, כי חפצם בלתי אפשר לבוא לידי פעולה כאשר לא יהיה ע"ז הסכם בשום אופן, וגם אנחנו מצד תבונתנו אין אנו מסוגלים לזה, ורק שוחד החפש והשררה מעוור עיני המתעסקים הראשים בזה, ואחריהם הכסילים בחושך ילכו-.
ג) והעולה ע"ז אחרי, אשר המתעסקים הראשים בזה המה מנגדים גמורים לה' ותורתו, וכל חפצם ומגמתם הוא לפרוק עול התורה והמצות ולהחזיק רקב הלאומיות וזה תהיה יהדותם, כאשר יצא לא מכבר אחד מראשי החברה המיוחדים שבהם במאמר גלוי לחרף ולגדף את כל היהדות לעיני כל ישראל, ויעיז ויאמר לעין כל, אשר לא כל המקיים תורה ומצות הוא יהודי וכו'.
ועל הרבה ממצות התורה אומרים שהמה - (יסכרו פיהם) - חרפה לישראל, וזה רוצים להשריש בלב הנעורים בהחינוך שרוצים לכבוש תחת ידם בבתי ספר שלהם, למען השרש בהם רעל וארס הכפירה ר"ל, בתורה ומצות, ורק הלאומית יהי' דגלם, וכאשר העיז אחד מראשיהם לעשות תורה חדשה והוא חמשה חומשי תורה, אך לא כמו שנמסרה למשה מסיני כ"א דלג הרבה פסוקים והרבה פרשיות ודינים אשר לא ישרו בעיניו, וידו נטויה להדפיס התורה החדשה וזה ילמדו עם הנערים בבתי הספר, וזאת תהיה אחת מפעולות הבאנק ליסד בתי ספר לנערים לחנכם בדרך – הנ"ל, ועד אשר יעלה בידם לבנות בכח הבאנק את הריסות ארצנו לתקן דרכים ומסילות ויתר הדברים האמורים בהפראגראמסע[6] שלהם יתנו כחם על חינוך הנערים והקולטורא[7] בכלל להשריש בהנערים וצעירי הדור שורש פורה ראש ולענה,ושלוחיהם כמותם המה[8] המטיפים הציונים, אשר ידרשו באזני ההמון דרשו דרשות של דופי ומדברים סרה על נביאי ה' גם על משה רבנו, רבן של כל הנביאים, ככל העולה על רוחם. אוי לנו, שכך עלתה בימינו[9], וכל אמצעי שימצאו להטות לב ההמון לדעתם ורוחם אין לזה שום מניעה ועכוב כלל ואין מעצור לרוחם הרע, באשר באמת רובם חפצים להסיר ח"ו לב ישראל מאת ה' ותורתו ולהשפיל בעיניהם את כל קדשי ישראל שזה חפץ הראשים וגופא בתר רישא גריר.
‏‏אגרות קודש אדמו״ר מוהרש״ב א, אגרת פו
.p
הורידו את P • 1.23MB
ואם ח"ו יעלה בידם להחזיק בארץ כמו שמדמים בנפשם,יטמאו וישקצו אותה בשיקוציהם ומעלליהם הרעים ויאריכו בזה ח"ו את אורך הגלות, ואחרי כל הדברים האלו האמיתים, התבוננו אתם אחינו היטב, האם בענינים כאלה חפץ ה', והאם על ידם תהיה ישועתם של ישראל. לא, לא נקבל זה בשום אופן; גם את טוב האנשים האלה נזרק לפניהם. לא בטוב הזה אנו חפצים, כ"א בהטוב אשר נתן לנו ה', ע"י קיום התורה והמצות כמ"ש: "אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם וגו' בזה אנו חפצים ולזה כל תקותנו והמסייעים בידי הציונים הנ"ל עתידים ליתן את הדין,כי מחזיקים המה ידי מחטיאי הרבים, ולזאת מי לה' ולתורתו לא יתחבר לעושה רעה ולא ידבק אליהם, אדרבה ינגד להם בכל מה דאיפשרי, ועד אשר יהי רצון ה' לגאלינו, עלינו לקבל עול הגלות לכפר על עונותינו.

ועלינו להתחזק ולעמוד נגד כל גל וגל ולהיות אמיץ וחזק בקיום התו"מ אשר זאת ה' דורש מאתנו. ולקות אליו ית"ש כי קרובה ישועתו לבוא ויבא משיח צדקנו בב"א. ואם יתמהמה - חכה לו, ובנו הדבר תלוי בתקון מעשינו. והשי"ת ירחם עלינו ויחיש וימהר גאולתנו בב"א.
ומה שטוענים הציונים, למה לא יעמדו היראים והחרדים בראש?
א) איך יעמדו היראים בראש התנועה המתנגדת לכללית אמונתנו בענין הגאולה האמתית כנ"ל[10].
ב) היראים לא יוכלו להשתתף עמהם, כי המה לא ישמעו לדברי היראים בעניני הדת והחינוך[11],ויעשו זר מעשיהם כחפץ החפש הנטוע ומושרש בנפשם, ועוד יעיזו לאמר שגם היראים מסכימים לזה. והרבה מהמון אחב"י יאמינו. בתמימות שכל מעשיהם הוא גם בהסכם היראים והחרדים ואם יתחלקו מאתם. אחרי כן ויצעקו סרה נגדם (אם יתנו לדבריהם מקום במכ"ע) לא תפעול כ"כ התחלקותם וגם השתתפותם הקודמת. וכאשר אנו רואים עתה. לאחד מהגדולים שלהם יצא ונתחלק מהועד הפועל לנגד להם, ומ"מ לא פעל התחלקותו והתנגדותו עתה מה שפעל קודם ההשתתפות שלו.
ג) באמת הם אינם רוצים כלל שישתתפו היראים אתם [12], מפני שמ"ט יעמדו לנגרם בדרכם הרעה שבחרו להם (לפרוק מעליהם עול התו"מ לגמרי וכל יהדותם יהי' רק הלאומיות כנ"ל). ובאשר באסיפות ווארשא דרשו הרבנים שעל ועד הפועל יהי' גם ועד רבנים לא הסכימו ע"ז בשום אופן. ושלוחי הדין, שלהם - המה הסופרים - יצאו במכ"ע במאמרים נגד הרבנים ועשאום ללעג, וחרפו אותם שהרבנים העיזו בנפשם לדרוש כזאת, ועוד בלשונות כאלו. ומזה נראה בעליל שאינם רוצים בהשתתפות היראים שלא להפריעם ממחשבתם הרעה והשי"ת יפר עצתם, וירום קרן אחב"י.
ומה שטוענים עוד שהמה עושים ומעשים לטובת עמם, והיראים יושבים בחבוק ידים ואינם עושים מאומה. נראה מה עשו המה לטובת עמנו? לא נדבר בהציונים אשר במשך קרוב לשלשה שנים שנתעוררה התנועה הציונית ל א עשו דבר ולא חצי, דבר לטובת אחב"י, רק אחת פעלו שנסגרו חופי אה"ק לפני כל היהודים יהי' מאיזה מדינה שתהיה, ואינם מקיימים שום קנין בית או קרקע ע"י אחב"י שאינו תחת חסות תוגרמה אף גם הישנים עוד מאז התחילה החברה חובבי ציון נסגרו חופי אה"ק לפני יוצרי רוסיא ורומיניא ונאסרה קנית קרקע ובתים ליורדי כל הארצות (לבד מאנשי תונרמה) הבאים מחדש, כידוע לכל כמה סבלו רבים מזה והפסידו מעותיהם בענין רע. וכאשר נתעוררה התנועה הציונית נאסרה הכניסה לכל היהודים וכן נאסר הקנין גם להישנים, אשר בזה הרעו הרבה מאד לאחב"י היושבים שמה מכבר, ועי"ז נ עשה הבדל בין יהודי לא"י שלא היה כזאת מקודם, והורידו והשפילו בזה כבוד בבית ישראל בעיני תושבי הארץ.
וכל זה עלה לישראל בדמים הרבה, החלה בחצאי השקלים שקבצו ואח"כ בהאקציות שאספו ממון רב ולא פעלו שום דבר, רק רוצים שנאמין בהם ובהבטחותיהם, ורק עזות מצחם היא שתועיל להם לתבוע מזולתם בשעה שהמה הרעישו את העולם ואספו סך גדול וגם הוציאו ולא עשו מאומה לטובת אחב"י.
אמנם גם חברת חובבי ציון באדעססא שנתיסדה זה כעשר שנים מהממשלה יר"ה[13] נראה מה עשו המה לטובת אחב"י? הדבר האחד שפעלו לטובה הוא התיסדות הקולוניא הנ"ל קסטינא. וכפי שנודע לי מאיש נאמן ביותר שיודע היטב את הקולוניא הנ"ל ומכיר היטב את אנשיה, יש בהקולוניא הזאת רק איזה משפחות, אין להם בתים (כ"א בנינים מנסרים ( רק מה שניתן להם עבור יגיעתם, בעבודת האדמה, פראנק וחצי ליום לכל עובד (וההכנסה מתוצאות הארץ שייכה להחברה)והמה עניים מרודים[14], ועוד מחזיקים איזה משפחות במספר מועט בקולוניא "פתח תקוה" וזהו טובתם שעושים בכלל ישראל, והטובות והחזקות כאלה עושה כל רב וכל בעה"ב בעירו שמחזיקים ידי בע"ב נמוכים באופן שלא יצטרכו לקבל עוד (לא כהקולוניסטים באה"ק שצריכים תמיכה תמידית, גם הקולוניסטים של הבאראן הירש שנתן - לכאו"א נחלה גדולה עם כל המכשירין שעולה עד עשרת אלף רו"כ ויותר לכאו"א; וזה יותר מעשרים שנה שנתיסדו הקולוניות שלו מ"ם צריכים לתמיכת תמידית ורק איזה, קולוניסטים יצאו לחיות ע"ח עצמם, וזה ג"כ ע"י רבוי הטבה מהבארון שהיטיב עמהם ( ומפרנסים את עניי עירם. וכ"ז נעשה בלי קול רעש והמולה ולא נודעו לרבים כלל וגם בהעירות שאינם מצטיינים במעשה צדקתם. מחזיקים הרבה יותר ממה שמחזיקים החובבי ציון.
והרבה יותר יש לנו לתבוע מהם אחרי הרעש הגדול שמרעישים את העולם ומאספים יותר מארבעים אלף רו"כ לשנה. מה שעשו במשך העשרה שנים לטובת אחינו, אין כחם אלא בפה ובעטם, לשונם מדבר גדולות ובכח עטם ירחיבו ויגדילו בלדבר שעושים ומה שחושבים לעשות, וכשמריחים רוח איזה התנגדות מאחד נופלים עליו כאריות טורפות ושופכים עליו דברי בוז וקלון ורוצים לשרוף אותו בהבל פיהם ופי עטם.
אבל מה יתרון לבעל הלשון, ובהבל פיהם לא יבראו חדשות, אף גם לא יסמו את עיני הרואים, והלא בפועל אין אנו רואים מאומה וכי בהחזקה קטנה מאוד בערכה הנ"ל מטיבים עם כלל ישראל. ועוד יתימרו לעושים ומעשים לטובת אחב"י, ואיך לא יבשו להגיד כזאת ועוד תובעים מזולתם על העדר עשייתם אשר באמת עשיות.
כאלה עושים הנתבעים הרבה יותר מהם כל אחד בעירו ובמקומו. וגם יש בנו הדואגים להטבת רבים להיטיב מצב פרנסתם ואינם מרעישים את העולם כלל ועושים את הטוב בפועל. והשי"ת ירים קרן אחב"י מעלה מעלה ויחיש וימהר גאולתנו בב"א.
כ"ד דברי ידידם אמת חפץ באהבתם האמיתית מצפה לישועתו של הקב"ה בקרוב, שלום דובער.

_________________________________

[1] מערכת אוצר חסידים, אגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, כרך א', אגרת פו, הערת שולים, עמ' רו-רז נדפסה בקונטרס אור לישרים (ורשא תר״ס). הכתב והמכתב (נ.י. תרע״ז). והוגהה ע״פ צילום כתי"ק [החתימה: והטופס בכת״י הר״ש סופר]. תאריך האגרת לא ניתנה שם ושם, רק בהיום יום (ע׳ 8) ובחנוך לנער (ע׳ 11) כתוב שהמכתב הוא משנת תרנ״ט, ובהעתקה אחת שבאוסף מונדשיין נרשם בתחלתה: "י"ד באלול ה׳תרנ״ט. העתקת מכתב אדמו״ר רש"ב מליובאוויץ, נשלה להאי גברא רבא חסיד וי״א מהר"י צערטקאוו מחערסאהן - יו״ד תמוז תרנ״ט [ובסופה] דאמינאווע על נהר בערעזין, י"ד אלול ה'תרנ"ט: הרי שנכתבה האגרת ביו"ד תמוז, ונעתקה בי״ד אלול תרנ״ט. ומ״ש בקונ' ומעין (ע' 45), במכתבו הכללי דשנת תר"ס" היינו שנדפס באותה שנה, וכנ"ל. [2]ווארשא, ה'תר"ס מתוך כריכה פנימית: ספר אור לישרים יאיר דברי המאורות הגדולים, גאוני הדור, חות דעת קדושים, וחכמת חכמים מפארים, עם מאמרים ערוכים בדרך אמונה וברוח משפט, נגד השטה הציונית. יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה (תהלים ק"ו). מאתנו המו"ל שלמה זלמן לאנדא יוסף ראבינאוויץ מקאוונא. בדפוס ר׳ מאיר יחיאל האלטער ושותפו נאלעווקי 7 [3] התוספות הנ"ל היא מצויה רק בספה"ק 'אור לישרים', ולא הודפס כך באג"ק [4] מ"ש - מושיע צדק [5] חמ"ו – חנניה מישאל ועזריה [6] פראגראמסע - תוכנית [7] קולטורא - תרבות [8] דהיינו גרוריהם למיניהם, וד"ל. [9] שמא יבואו ויגידו שלא כך הם אלא לומדים כראוי, אל נאמין להם שהמה רק ציד בפיהם לנסות להראות כחרדים לדבר ה', ואף יקראו לעצמם חרדי- לאומי, אך הולכים הם למוכני הוראה, שם מלמדים פרופסורים, ושאר מרעין בישין, ומדברים נגד נביאים וחכמים, ואל ינסו להצדיק דרכיהם הנלוזות... כי פיהם מלא תוך ומרמה, וגם אם יגידו שהם לומדים בישיבות שמתנגדים ללימודים במכוני הוראה בסופו של דבר, הם כן ילמדו דברי כפירה ומינות, ככל העולה על רוחם, אלא רק מנסים להסתיר מהמון העם... ואם יגידו להם דעה של ראשון ואחרון הם יגידו על דבריו "אז מה אם אמר כך וכך " וכן על זו הדרך... [10] דהיינו זה סותר את התורה [11] הם בין כה וכה לא יקשיבו ליראי ה' [12] זו נגד הטענה אם החרדים היו משתתפים בבניין הארץ אז המצב היה נראה יותר טוב, וכאן מפריך טענה שטותית זו. [13] יר"ה – ירום הודה [14] ולפי הפתחי תשובה, אבה"ע, סי' ע"ה, אין מצוה לעלות לארץ במקרה זה של עניות, וע"ע מכתבו של ה"שפת אמת" מגור, לחתנו שגם אסר עליו עליה לאר"י משום טעמים אלו.

コメント


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page