top of page

כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם

למען אחי ורעי! הנה להאיר את התקופה הנ"ל בביאור חשוב על פי דב"ק של רבי משה סופר 'החת"ס'זיע"א, דרשות נ"ו טו"א בגליון, והוא מכתי"ק, וכ"כ בתו"מ דברים קנ"ו ד"ה ישרים)

כי ישרים דרכי ה' "וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם" (הושע י"ד י'), ר"ל אם הצדיקים מתחברים עם הפושעים לילך בדרכי ה' הישרים, אזי הצדיקים יכשלו בם. והיינו דקאמר עזרא (ד' ג) לא לכם ולנו לבנות בית אלקינו. אע"ג דחלבנה בהדי שאר סממנים בקטורת (כריתות ו' ע"ב), ובלולב אוגד ערבה עם לולב והדס היינו חוטאי ישראל (מנחות כ"ז ע"א ויק"ר ל' י"ב), על כן לולב ר"ת ל'כם ו'לנו ל'בנות ב'ית לחבר זה עם זה, אבל פושעים אלו המורדים מינים וכופרים כמו הכותים בימי עזרא, והצדוקים, ומינים ואפקורסים שבזמננו, לא לכם ולנו לבנות. ובש"ס גבי לולב פריך ואימא כופר"י, היינו כופרים כנ"ל (עיין סוכה ל"ב ע"א) ומסיק דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום כתיב.

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page