top of page

ישיבות שעל גגותיהם מצויים הדגל הטמא

למען אחי רועי! הנה הרבה עושים רעש סביב מה שמכונה בעולם הליטאי 'ישיבת הדגל' המכונה פוניבז' ועל כל המהומות שמתרחשות שם וביזוי ת"ח ומריבות עם הכאות וממש חילול השם.


אבל יש להבין כי חילול השם שקיים שם הוא כבר מקדמת דנא מכיוון שמצוי על הגג של הישיבה הנ"ל דגל הציוני


וכך האיר לנו את הסיבה העיקרית כל המהומה הזאת שיש אצלם כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, דברי יואל, במדבר עמוד ק"ב

וכן הוא בענין הדגלים, דזה לעומת זה עשה אלקים כשם שהדגלים שהם מצד הקדושה ובכח התוה״ק מעלתם גבוהה מאד על כל המעלות והשבחים שנשתבחו בהם ישראל, כן לעומת זה הדגל שהרימו כוחות הטומאה בארץ ישראל, שהוא ההיפוך מדרך התה״ק וההיפך מרצון השי״ת, סמל הקנאה של עקירת הדת והאמונה מאחינו בני ישראל, פשיטא שדגל זה גרוע מן הכל. כי הוא מורה על המרידה בהקב״ה, וההתרחקות מדרך התורה והאמונה, והוא דגל המינות והאפיקורסות אשר הניפו במרד ובמעל אנשים הכופרים בה׳ ומרימים יד בתורה משה, ואין זה דומה לדגליהם של אומות העולם, דבשלמא אומות העולם העושים להם דגלים אף שאין הוא מורה על התקרבות להקב״ה, מ״מ זה חלקם וגורלם אשר ניתן להם בדור הפלגה, בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם חלק כל אומה לאחד מן הע׳ שרים כמבואר בפרקי דר״א (פכ״ד), משא״כ כאשר ישראל עושין לעצמן דגל שלא ניתן להם ולא נפל לחלקם וגורלם, אלא הם מעצמן עשאוהו ע״י כוחות הטומאה הס״מ וגונדא דיליה, ה׳ ישמרנו, אזי דגל זה הוא מקור הרע והכפירה.


ועוד שמענו מפי בניו של רבי דוד משה טעפ זיע"א

בשנה הראשונה בעת קום מדינתם כאשר חגגו הציונים את יום אידם, ולדאבוננו שרר ברחוב רוח שכרות, והרבה מהחרדים נגררו עם רוח השמחה, וגם על בנין ישיבת חברון תלו את דגלם הטמא על פי הוראת ההנהלה, אולם הרה"ג רבי דוד משה טעפ זצ"ל (מלפנים ראש ישיבת קארלין) לא כן היתה מחשבתו ואדרבה נהפך לאבל מחולתם,והצטער מאד על חילול התורה והאמונה, חשב והגה כדת מה לעשות כדי להסיר החרפה, ובפרט כשהוא היה מלומדי הישיבה, עד שעלה במחשבתו שיעלה לגג הישיבה אשר שמה היה תלוי הדגל הציוני, והביא סמרטוטים ובגדים סרוחים ומבוזים, והביא מקלות ותחב אותם סביב הדגל, ועל כל קנה חיבר אחד מהסמרטוטים, ודגלם הטמא נעשה ללעג ולקלס, ופני ראש הישיבה חפו, ומאז הוסר חרפת הרמת הדגל ביום אידם מעל בנין הישיבה.

הדגל הכפירה הציונית מעל ישיבת פוניבז'
הדגל הכפירה הציונית מעל ישיבת פוניבז'

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page